Pięć sposobów na… POZWOLENIE NA BROŃ

Poniższy film w pro­sty i obra­zo­wy spo­sób przed­sta­wia pro­ce­du­ry uzy­ska­nia pozwo­le­nia na broń spor­to­wą. Temat powi­nien też zain­te­re­so­wać oso­by chcą­ce ubie­gać się o pozwo­le­nie na broń spor­to­wą do celów kolekcjonerskich


Film pocho­dzi z pro­fi­lu Strzelnica.tv

brak komentarza

Napisz komentarz