Obszerne źródło swobodnej wymiany informacji

Zachęcam do zapo­zna­nia i zare­je­stro­wa­nia się na popu­lar­nym forum www.bron.iweb.pl, na któ­rym jest kil­ka dzia­łów mię­dzy inny­mi forum czar­no­pro­cho­we oraz współ­cze­sna broń pal­na, a tam dział dla kolek­cjo­ne­rów.

brak komentarza

Napisz komentarz