Pozwolenie na broń 2017 (statystyki)

Jak widać w poniż­szym zesta­wie­niu licz­ba pozwo­leń na broń wyda­wa­nych w naszym kra­ju powo­li acz suk­ce­syw­nie rośnie. Taki stan rze­czy cie­szy tym bar­dziej, że dyna­mi­ka przy­ro­stu licz­by pozwo­leń wśród kolek­cjo­ne­rów jest naj­więk­sza. Wzrost, a co za tym idzie i trend jest tym bar­dziej impo­nu­ją­cy, jeśli porów­na­my ilość wyda­nych pozwo­leń na broń kolek­cjo­ner­ską w 2017r. z lata­mi wcześniejszymi.

Informacje zaczerp­nię­te ze stron www.statystyka.policja.pl/…

Liczba osób któ­rym wyda­no pozwo­le­nie na broń (stan na dzień 31 grud­nia 2017 r.)
Cel w jakim zosta­ło wyda­ne pozwo­le­nie na broń Liczba osób, któ­rym wyda­no pozwo­le­nie na broń w danym celu Liczba egzem­pla­rzy bro­ni zare­je­stro­wa­nych przez posia­da­czy pozwo­le­nia na broń
ochro­na osobista 40928 44882
ochro­na osób lub mienia 9 10
łowiec­ki 125326 312068
spor­to­wy 25940 62595
rekon­struk­cji historycznych 60 224
kolek­cjo­ner­ski 11556 38780
pamiąt­ko­wy 1691 2447
szko­le­nio­wy 435 2601
inny 179 161
ogó­łem 206124 463768
Liczba osób, któ­rym wyda­no pozwo­le­nie na broń w 2017 roku.
Cel w jakim zosta­ło wyda­ne pozwo­le­nie na broń Liczba osób, któ­rym wyda­no pozwo­le­nie na broń w danym celu*
ochro­na osobista 323
ochro­na osób lub mienia 0
łowiec­ki 4801
spor­to­wy 4910
rekon­struk­cji historycznych 8
kolek­cjo­ner­ski 5045
pamiąt­ko­wy 10
szko­le­nio­wy 132
inny 4

* Nie uwzględ­nia się osób, któ­rym organ wydał decy­zję na pod­sta­wie art. 155 kpa zmie­nia­ją­cą decy­zję w czę­ści doty­czą­cej licz­by egzem­pla­rzy bro­ni ani osób, któ­re otrzy­ma­ły pozwo­le­nie na broń w tym samym celu, wyda­ne po 2011 r na pod­sta­wie art. 10 usta­wy o bro­ni i amunicji.

Dla porów­na­nia war­to przej­rzeć sta­ty­sty­ki z roku 2016.

Liczba osób któ­rym wyda­no pozwo­le­nie na broń (stan na dzień 31 grud­nia 2016 r.)
Cel w jakim zosta­ło wyda­ne pozwo­le­nie na broń Liczba osób, któ­rym wyda­no pozwo­le­nie na broń w danym celu Liczba egzem­pla­rzy bro­ni zare­je­str­wa­nych przez posia­da­czy pozwo­le­nia na broń
ochro­na osobista 45481 49707
ochro­na osób lub mienia 9 10
łowiec­ki 122425 300388
spor­to­wy 20960 47577
rekon­struk­cji historycznych 52 188
kolek­cjo­ner­ski 6762 22242
pamiąt­ko­wy 1751 2474
szko­le­nio­wy 297 1916
inny 192 173
ogó­łem 197929 424675
Liczba osób, któ­rym wyda­no pozwo­le­nie na broń w 2016 roku.
Cel w jakim zosta­ło wyda­ne pozwo­le­nie na broń Liczba osób, któ­rym wyda­no pozwo­le­nie na broń w danym celu*
ochro­na osobista 244
ochro­na osób lub mienia 2
łowiec­ki 5007
spor­to­wy 4835
rekon­struk­cji historycznych 8
kolek­cjo­ner­ski 3605
pamiąt­ko­wy 21
szko­le­nio­wy 104
inny 6