III Ogólnopolski Zlot Miłośników Broni Palnej

Ogólnopolski Zlot Miłośników Broni Palnej w Puławach to spo­tka­nie mają­ce na celu inte­gra­cję śro­do­wi­ska kolek­cjo­ne­rów oraz miło­śni­ków bro­ni pal­nej. Impreza skie­ro­wa­na jest do osób kolek­cjo­nu­ją­cych broń oraz inte­re­su­ją­cych się jej histo­rią, jak rów­nież strzel­ców, myśli­wych i wszyst­kich legal­nych posiadaczy.
Ogólnopolski Zlot Miłośników Broni Palnej w Puławach ma ambi­cję stać się corocz­ny­mi, cen­tral­ny­mi tar­ga­mi bran­żo­wy­mi z zakre­su ręcz­nej bro­ni pal­nej. Na Zlocie będzie moż­na zapre­zen­to­wać swo­je zbio­ry, nawią­zać kon­tak­ty z oso­ba­mi o podob­nych zain­te­re­so­wa­niach, sprze­dać lub kupić broń palną.

Nasz Zlot to wysta­wa i gieł­da bro­ni w jed­nym miejscu.

Osoby zain­te­re­so­wa­ne udzia­łem w impre­zie jako wystaw­ca bądź zwie­dza­ją­cy zapra­sza­my do reje­stra­cji swo­je­go uczestnictwa.

Spotkanie o cha­rak­te­rze impre­zy zamknię­tej odbę­dzie się w cen­trum Puław (woj. lubelskie).

Program III edy­cji Zlotu /3 mar­ca 2018r./

08:00 – 12:00 spo­tka­nie dla wystaw­ców (bez udzia­łu zwiedzających)
12:00 – otwar­cie Zlotu dla zwiedzających
14:00 – obiad dla wystaw­ców (dono­szo­ny na sto­lik gastro­no­micz­ny przy stoiskach)
18:00 – zakoń­cze­nie Zlotu dla Zwiedzających

20:00- zakoń­cze­nie spotkania

Spotkania tema­tycz­ne:

Jerzy Trzaskowski oraz Andrzej Rypulak Z Nadwiślańskiego Stowarzyszenia Historii Militarnej zapre­zen­tu­ją wykład połą­czo­ny z pre­zen­ta­cją bro­ni pal­nej i bia­łej z okre­su I Wojny Światowej. Link
Impreza w trak­cie pla­no­wa­nia.  Program zosta­nie wzbo­ga­co­ny o spo­tka­nia tema­tycz­ne, wykła­dy i panel dys­ku­syj­ny. Więcej szcze­gó­łów

brak komentarza

Napisz komentarz