Składki członkowskie 2017r.

Przypominam, że zgod­nie ze Statutem, na każ­dym z człon­ków ŁSKB cią­ży obo­wią­zek uisz­cze­nia skład­ki człon­kow­skiej w wyso­ko­ści 70 zł na rok 2017 (§ 12 lit. c).
Te oso­by, któ­re z jakie­goś powo­du jesz­cze nie dopeł­ni­ły obo­wiąz­ku pro­szo­ne są o ure­gu­lo­wa­nie zale­głej skład­ki na konto:

Łódzkie Stowarzyszenie Kolekcjonerów Broni
ul. Nawrot 72/14
90–045 Łódź
nr kon­ta: 44 1600 1462 1839 5052 3000 0001

Składki nale­ża­ło wpła­cić do 31 mar­ca, kon­se­kwen­cją nie­do­peł­nie­nia obo­wiąz­ku, jest wyklu­cze­nie z gro­na człon­ków ŁSKB. Zasady te regu­lo­wa­ne są poprzez Statut – patrz § 14 pkt 1 lit. e

Prezes zarzą­du
Tomasz Kotusiewicz

brak komentarza

Napisz komentarz