Fiasko starań o pozyskanie strzelnicy dla ŁSKB w Moszczenicy

Po pię­cio­mie­sięcz­nej wymia­nie kore­spon­den­cji z Nadleśnictwem muszę z przy­kro­ścią donieść o nie­po­wo­dze­niu przed­się­wzię­cia. Wydawało się, że uzy­ska­li­śmy przy­chyl­ność Nadleśnictwa dla nasze­go pomy­słu i powo­li zbli­ża­my się do pomyśl­ne­go fina­łu. Jednak odwo­łu­jąc się do prze­pi­sów, odmó­wio­no nam zgo­dy na dzier­ża­wę  grun­tu pod strzel­ni­cę stwier­dza­jąc, że brak jest pod­sta­wy praw­nej do zawar­cia umowy.
Treść ostat­nie­go listu publi­ku­ję do wglą­du dla kole­ża­nek i kolegów.
Nie pozo­sta­je nam nic inne­go jak nawią­za­nie współ­pra­cy z któ­rąś z pobli­skich strzel­nic. Jestem po roz­mo­wie z pre­ze­sem strzel­ni­cy w Łasku, jed­nak tam rów­nież wystę­pu­ją jakieś per­tur­ba­cje formalno-prawne.
Jeśli ktoś z człon­ków Stowarzyszenia ma pro­po­zy­cję, zna­jo­mo­ści” pro­szę o sygnał.

NadleśnictwoNadleśnictwo_2

brak komentarza

Napisz komentarz