Dane techniczne amunicji z okresu II Wojny Światowej

7,62x54mm R Mosin Nagant

Podstawowe dane amunicji z okresu ii wojny światowej

Z koń­cem XIX w. wraz z wyna­le­zie­niem pro­chu bez­dym­ne­go roz­po­czę­to bada­nia nad amu­ni­cją przy­sto­so­wa­ną do nowe­go mate­ria­łu mio­ta­ją­ce­go. Proch ten cha­rak­te­ry­zo­wał się dużo więk­szą ener­gią spa­la­nia niż dotych­czas powszech­nie sto­so­wa­ny proch czar­ny, a poza tym w wyni­ku jego spa­la­nia powsta­wa­ło znacz­nie mniej naga­ru. Te cechy pozwo­li­ły na zmniej­sze­nie kali­bru poci­sku oraz zmniej­sze­nie kuba­tu­ry łuski. W pierw­szej poło­wie XX w. i po doświad­cze­niach I Wojny Światowej powsta­ło mnó­stwo typów i rodza­jów amu­ni­cji prze­zna­czo­nej do bro­ni palnej.