Dane techniczne amunicji z okresu II Wojny Światowej

7,62x54mm R Mosin Nagant

Podstawowe dane amunicji z okresu ii wojny światowej

Z koń­cem XIX w. wraz z wyna­le­zie­niem pro­chu bez­dym­ne­go roz­po­czę­to bada­nia nad amu­ni­cją przy­sto­so­wa­ną do nowe­go mate­ria­łu mio­ta­ją­ce­go. Proch ten cha­rak­te­ry­zo­wał się dużo więk­szą ener­gią spa­la­nia niż dotych­czas powszech­nie sto­so­wa­ny proch czar­ny, a poza tym w wyni­ku jego spa­la­nia powsta­wa­ło znacz­nie mniej naga­ru. Te cechy pozwo­li­ły na zmniej­sze­nie kali­bru poci­sku oraz zmniej­sze­nie kuba­tu­ry łuski. W pierw­szej poło­wie XX w. i po doświad­cze­niach I Wojny Światowej powsta­ło mnó­stwo typów i rodza­jów amu­ni­cji prze­zna­czo­nej do bro­ni pal­nej. Charakteryzują się ona róż­ny­mi para­me­tra­mi bali­stycz­ny­mi wyni­ka­ją­cy­mi z róż­ne­go prze­zna­cze­nia i ocze­ki­wań. Nie wszyst­kie wzo­ry jed­nak speł­ni­ły sta­wia­ne im ocze­ki­wa­nia. Mniej uda­ne nabo­je prze­sta­wa­no roz­wi­jać i po krót­kim okre­sie użyt­ko­wa­nia zaprze­sta­no ich pro­duk­cji. Spośród powszech­nie przy­ję­tych wzo­rów powsta­ją kolej­ne jej warian­ty róż­nią­ce się masą, mate­ria­łem z któ­re­go wyko­na­ny jest pocisk, róż­ną naważ­ką pro­chu itp. (opi­sy­wa­na róż­no­rod­ność dobrze jest zilu­stro­wa­na na stro­nie www.ar15.com/ammo/…).

Poniższa tabe­la ma na celu pró­bę upo­rząd­ko­wa­nia głów­nych typów amu­ni­cji sto­so­wa­nej w armiach wal­czą­cych na fron­tach II Wojny Światowej. Nie uwzględ­nia ona jed­nak wszyst­kich para­me­trów kon­kret­ne­go nabo­ju, dla­te­go też wska­za­ne w tabe­li masy nabo­ju, poci­sku i ładun­ku mogą róż­nić się od tych przed­sta­wia­nych w innych źródłach.

nabo­je pistoletowe kali­ber masa nabo­ju masa poci­sku masa ładun­ku prędkość ener­gia
6,35x15,5 mm
6,35 mm Browning
.25 ACP
6,35 mm 5,5 g 3,25 g 0,09 g 230 m/s
(198–244 m/s)
86 J
7x20 mm HR
7 mm Nambu Auto. Pistol
7 mm 3,55 – 3,58 g 3,62 g 0,19 g 230 m/s
198–244 m/s
96 J
7,62x25 mm Tokariew 7,62 mm 10,5 g 5,5 g 0,5 g 430 m/s 508 J
7,62X38 mm R Nagant 7,62 mm 12,8 g 7 g 0,27 g 295 m/s 305 J
7,63 × 25 mm Mauser
.30 Mauser Automatic
7,63 mm 10,5 g 5,51 g 0,52 g 430 m/s 509 J
7,65x17 mm SR
7,65 mm Browning
.32 ACP
7,65 mm 8 g 4,7 g 0,16 g 295 m/s
275–300 m/s
205 J
7,65x20 mm
7,65 mm Long
7,65 mm 8,5 g 5,6 g 0,32 g 305 m/s 260 j
7,65x21 mm Parabellum
7,65mm Luger
.30 Luger
7,65 mm 10,5 g 6 g 0,36 g 360 m/s 389 J
8x21,5 Nambu
8 mm Japanese Nambu
8 mm 11,5 g 6,5 g 0,32 g 290 m/s 274 J
8x27 mm R Lebel 8 mm 12 g 7,85 g 0,3 g 225 m/s -
9x17 mm
9mm Kurtz
9mm Short
.380 ACP
9 mm 9,6 g 6,2 g 0,2 g 265 m/s 218 J
9X19 mm
Parabellum
9 mm Luger
9 mm 13 g 8,1 g 0,2 g 290 m/s 341 J
9X20 mm R
0,38 / 200
380/200 Revolver MK. 2
9 mm 13 g 11,6 g 0,26 g 190 m/s 239 J
9X23 mm Steyr
9 mm Steyr
9 mm 11,8 g 7,5 g 0,37 g 330 m/s 525 J
9x23 mm
9 mm Bergmann
9 mm Bayard long
9 mm 12,75 g 8,3 g 0,45 g 356 m/s 521 J
9x29,5 mm R
.38 Special
9 mm 16 g 10,2 g 1,3 g 220–470 m/s 247‑1127 J
11,43x23 mm
.45 ACP
.45 Automatic Colt
11,43 mm 21 g 14,9 g 0,34 – 0,37 g 260 m/s 504 J
nabo­je karabinowe kali­ber masa nabo­ju masa poci­sku masa ładun­ku prędkość ener­gia
6,5x50,5 mm HR
Arisaka wz. 38
6,5 mm 21 g 9 g 2,15 g 820 m/s 2026 J
6,5x52 mm
Mannlicher Carcano
6,5 mm 22,3 g 10,5 g 1,95 g 700 m/s 2572 J
6,5×53 mm
Mannlicher Schönauer
6,5 mm 22,15 g 9 – 10 g 2,45 g 750 – 770 m/s 2640 – 2930 J
6,5×53 mm R
0,256 Mannlicher
6,5 mm 23,6 – 24,2 g 10,1 – 10,5 g 2,35 – 2,3 g 730 – 745 m/s 2858 – 3360 J
6,5×55 mm Swedish
6,5×55 SE
6,5 mm 23,6 – 24,4 g 6 – 10,5 g 2,37 – 2,3 g 780 – 970 m/s 2858 – 3070 J
7,5x54 mm
7,5 × 54 mm Mle 1929C
7,5 mm 23,9 g 9 g 2,9 g 820 m/s 3026 J
7,62x33 mm
US Carbine
.30
7,5 mm 30 g 7,10 g 0,94 g 605 m/s 1299 J
7,62x54 mm R 7,62 mm 22,7 – 25,1 g 9,6 – 11,8 g 3,1 g 780 – 870 m/s 2920 – 4466 J
7,62x63 mm Springfield
.30–06 Springfield
7,62 mm 25,5 – 27,25 g 9,7 – 10,5 g 3,1 – 3,24 g 820 – 850 m/s 3261 – 3792 J
7,7x56 mm R
.303 British
7,7 mm 24,9 – 25,4 g 10,4 g 2,23 g 745 m/s 3164 J
7,92X33 mm R
7,92×33 mm Kurz (Kurzpatrone)
7,92 mm 16,7 g 6,95 g 1,4 g 650 m/s 1468 J
7,92x57 mm (7,92x57 JS)
Mauser
7,92 mm 27 g 12,8 g 3,05 g 750 – 880 m/s 3600 – 3930 J
8x58 mm R 8 mm 29,20 g 12,7 g 3,2 g 770 m/s 3765 J