Karabinek AKMS, 1986 r.

Broń udo­stęp­nio­na dzię­ki uprzej­mo­ści skle­pu www.kwatermistrz.com.pl

Karabinek AKMS- pol­ska, licen­cyj­na wer­sja naj­bar­dziej popu­lar­nej odmia­ny radziec­kie­go kara­bin­ka AK, któ­ra pro­du­ko­wa­na była od 1965 roku w radom­skiej fabry­ce bro­ni. Karabinki AK z jede­nast­ką w owa­lu” (kod Fabryki Broni Łucznik”).