AK-74

AK-74 (Awtomat Kałasznikowa obraz­ca 1974 goda) to radziec­ki kara­bi­nek auto­ma­tycz­ny. Broń powsta­ła jako następ­ca kara­bin­ków AK i AKM. Karabinek AK-74 zasi­la­ny jest radziec­kim mało­ka­li­bro­wym nabo­jem pośred­nim 5,45x39mm, w odróż­nie­niu od AK i AKM któ­re zasi­la­ne są nabo­jem 7,62x39mm. W latach 60. roz­po­czę­to pra­ce nad nabo­jem 5,45x39mm, impul­sem do roz­po­czę­cia prac nad nowym nabo­jem był ame­ry­kań­ski kara­bi­nek auto­ma­tycz­ny M16 zasi­la­ny mało­ka­li­bro­wym nabo­jem pośred­nim 5,56x45mm. Pod koniec lat 60. roz­po­czę­to testy kara­bin­ków auto­ma­tycz­nych zasi­la­nych nowym nabo­jem. Do dal­szych prób wybra­no kara­bi­nek A‑3 skon­stru­owa­ny przez zespół Michaiła Kałasznikowa oraz kara­bi­nek SA-006 skon­stru­owa­ny przez zespół kon­struk­cyj­ny Konstantinowa. Karabinek SA-006 cha­rak­te­ry­zo­wał się lep­szą cel­no­ścią od kara­bin­ka A‑3, jed­nak A‑3 był prost­szy i lżej­szy. Karabinek A‑3 był rów­nież podob­ny pod wzglę­dem kon­struk­cji do AKM, co uła­twia­ło roz­po­czę­cie pro­duk­cji. Karabinek A‑3 został wpro­wa­dzo­ny do uzbro­je­nia w 1974r

Konstrukcja AK-74

AK-74 dzia­ła na zasa­dzie odpro­wa­dza­nia gazów pro­cho­wych przez bocz­ny otwór w lufie. Zastosowano pozba­wio­ny regu­la­to­ra układ gazo­wy z tło­kiem o dłu­gim sko­ku. Pierwsze egzem­pla­rze AK-74 wypo­sa­żo­ne są w prze­wód gazo­wy, dopro­wa­dza­ją­cy gazy pro­cho­we do komo­ry gazo­wej, usta­wio­ny w sto­sun­ku do lufy pod kątem 45 stop­ni. Znaczna więk­szość egzem­pla­rzy posia­da jed­nak prze­wód gazo­wy usta­wio­ny pro­sto­pa­dle do lufy.