Dane techniczno-taktyczne pistoletów i rewolwerów okresu I i II Wojny Światowej

Browning HP wz. 1935
Browning HP wz. 1935
GŁÓWNE TYPY (WZORY) pistoletów i rewolwerów OKRESU I I II WOJNY ŚWIATOWEJ.

 

Koniec wie­ku XIX i począ­tek wie­ku XX przy­niósł wie­le zmian, któ­re dosię­gnę­ły rów­nież prze­mysł zbro­je­nio­wy. Konsekwencją tych prze­mian było powsta­nie nowych sto­pów, tech­no­lo­gii i metod obrób­ki, któ­re pozwa­la­ły na wpro­wa­dze­nie nowych kon­struk­cji pisto­le­tów i rewol­we­rów. Każda nowa kon­struk­cja ule­ga­ła kolej­nym ewo­lu­cją mają­cym popra­wić ergo­no­mię, nie­za­wod­ność i skuteczność. 

Walther PP

Walther PP
Walther PP

Autorem arty­ku­łu jest Przemysław Konicki, źró­dło www.opisybroni.republika.pl/Walther_PP

Walther PP (Polizeipistole) to nie­miec­ki pisto­let samo­pow­ta­rzal­ny skon­stru­owa­ny w fir­mie Carl Walther Waffenfabrik. Broń skon­stru­owa­no w 1929r. Walther PP dzia­ła na zasa­dzie odrzu­tu zam­ka swo­bod­ne­go, po wystrze­le­niu z maga­zyn­ka ostat­nie­go nabo­ju zamek zatrzy­mu­je się w tyl­nym poło­że­niu. Nie zasto­so­wa­no zewnętrz­nej dźwi­gni zatrza­sku zam­ka, dla­te­go też po wło­że­niu peł­ne­go maga­zyn­ka zwol­nić zamek w przed­nie poło­że­nie moż­na jedy­nie poprzez nie­znacz­ne odcią­gnię­cie zam­ka. Pistolet posia­da owi­nię­tą wokół lufy sprę­ży­nę powrot­ną, występ ogra­ni­cza­ją­cy ruch zam­ka do tyłu znaj­du­je się na kabłą­ku spu­stu. Zastosowano mecha­nizm ude­rze­nio­wy z kur­kiem zewnętrz­nym oraz igli­cą prze­rzu­to­wą, sprę­ży­na ude­rze­nio­wa znaj­du­je się w tyl­nej czę­ści chwy­tu pisto­le­to­we­go. Walther PP to pierw­szy popu­lar­ny pisto­let wypo­sa­żo­ny w mecha­nizm spu­sto­wy z samo­na­pi­na­niem (DA).