Dane techniczno-taktyczne pistoletów i rewolwerów okresu I i II Wojny Światowej

Browning HP wz. 1935
Browning HP wz. 1935
GŁÓWNE TYPY (WZORY) pistoletów i rewolwerów OKRESU I I II WOJNY ŚWIATOWEJ.

 

Koniec wie­ku XIX i począ­tek wie­ku XX przy­niósł wie­le zmian, któ­re dosię­gnę­ły rów­nież prze­mysł zbro­je­nio­wy. Konsekwencją tych prze­mian było powsta­nie nowych sto­pów, tech­no­lo­gii i metod obrób­ki, któ­re pozwa­la­ły na wpro­wa­dze­nie nowych kon­struk­cji pisto­le­tów i rewol­we­rów. Każda nowa kon­struk­cja ule­ga­ła kolej­nym ewo­lu­cją mają­cym popra­wić ergo­no­mię, nie­za­wod­ność i sku­tecz­ność. Zmiany te czę­sto wyni­ka­ły z prób dosto­so­wa­nia bro­ni do spe­cy­fi­ka­cji sta­wia­nych przez armie czy też poszcze­gól­ne for­ma­cje tych­że armii. Przykładem może być pisto­let Parabellum i jego model arty­le­ryj­ski” z lufą o dłu­go­ści 200 mm.
Wraz ze zmia­na­mi doty­czą­cy­mi kon­struk­cji samej bro­ni, eks­pe­ry­men­to­wa­no z nabo­ja­mi. W owym cza­sie powsta­ło mnó­stwo ich rodza­jów róż­nią­cych się kali­bra­mi, masą ładun­ków pro­cho­wych i rodza­ja­mi poci­sków. Ciekawym przy­kła­dem jest nabój rewol­we­ro­wy kali­ber .455 Webley i jego ewo­lu­cyj­ne wzo­ry od MKI do MKVI .
Na poniż­szej tabe­li sta­ra­łem się przed­sta­wić głów­ne typy i rodzi­ny pisto­le­tów oraz rewol­we­rów okre­su I i II Wojny Światowej.

Wzór bro­ni (pań­stwo) typ Państwo Kaliber Nabój
Długość bro­ni
dłu­gość lufy
Masa bro­ni
pręd­kość początkowa
Pocisku 
Pojemność maga­zyn­ka
Beretta wz. 1934
pisto­let Włochy 9 mm 9 × 17 mm Short 152 mm 90 mm 0,568 kg 290 m/s 7 naboi
Beretta wz. 1915
pisto­let Włochy 7,65 lub 9 mm 7,65 × 17 mm SR Browning
9 × 17 mm Short
149 mm 84 mm 0,57 kg 266 m/s 8 naboi
Browning HP wz. 1935 pisto­let Belgia 9 mm 9 x 19 mm 196 mm 112 mm 1,01 kg 354 m/s 13 naboi
Browning wz. 1900 pisto­let Belgia 7,65 mm 7,65 × 17 mm SR Browning 162,5 mm 102 mm 0,625 kg 290 m/s 7 naboi
Browning wz. 1903 pisto­let Belgia 9 mm 9 x 20 mm Browning Long 203 mm 127 mm 0,91 kg 320 m/s 7 naboi
Browning wz. 1910 pisto­let Belgia 7,65 lub 9 mm 7,65 × 17 mm SR Browning
9 × 17 mm Short
154 mm 88 mm 0,57 kg 299 m/s 9 lub 8 naboi
Colt wz. 1911 pisto­let USA 11,43 mm 11,43 x 23 mm .45 ACP 219 mm 128 mm 1,36 kg 252 m/s 7 naboi
CZ 38
pisto­let Czechosłowacja 9 mm 198 mm 119 mm 0,909 kg 296 m/s 9 naboi
Enfield No. 2 MK I rewol­wer Wielka Brytania 9,65 mm 260 mm 127 mm 0,767 kg 183 m/s 6 naboi
Frommer wz. 1911 pisto­let Węgry 9 lub 7,65 mm 7,65 x 17mm Browning
9 x 17mm Bowning
165 mm 95 mm 0,61 kg 7 naboi
Glisenti wz. 1910 pisto­let Włochy 9 mm 9 x 19 Glisenti 210 mm 102 mm 0,909 kg 320 m/s 7 naboi
Lebel wz. 1892 rewol­wer Francja 8 mm 8 x 27 mm 235 mm 118,5 mm 0,792 kg 225 m/s 6 naboi
Liberator FP-45 pisto­let USA 11,43 mm 11,43 x 23 mm .45 ACP 140 mm 102 mm 0,454 kg 336 m/s jed­no strzałowy.
5 naboi w chwycie
Luger P.08 pisto­let Niemcy 9 mm 9 x 19 mm Parabellum 222 mm 103 mm 0,876 kg 381 m/s 8 naboi
MAS 1873 rewol­wer Francja 11 mm 11 x 17mm R Mle 1873 240 mm 115 mm 1,04 kg 6 naboi
Mauser C/96 pisto­let Niemcy 7,65 lub 9 mm 7.63 x 25 mm
9 x 19 parabellum
308 mm 140 mm 1,22 kg 433 m/s 10 naboi
Mauser wz. 1914 pisto­let Niemcy 7,65 mm 7,65 × 17 mm SR Browning 153 mm 87 mm 0,6 kg ? 8 naboi
Nagant wz. 1895 rewol­wer Belgia, Rosja 7,65 mm 7,62 mm x 38 mm R 235 mm 115 mm 0,795 kg 305 m/s 7 naboi
Nagant wz. 30 rewol­wer Polska 7,62 mm 7,62 mm x 38 mm R 230 mm 114 mm 0,750 kg 289 m/s 7 naboi
Nambu wz. 14 Shiki pisto­let Japonia 8 mm 8 × 22 mm Nambu 229 mm 120 mm 0,9 kg 325 m/s 8 naboi
Nambu wz. 94 Shiki Kenju
pisto­let Japonia 8 mm 8 × 22 mm Nambu 187 mm 96 mm 0,75 kg 275 m/s 6 naboi
Rewolwer wz. 26 nenshiki rewol­wer Japonia 9 mm 9 x 20mm 239 mm 119 mm 0,9 kg 277 m/s 6 naboi
Reichsrevolver wz. 1879 rewol­wer Niemcy 10,6 mm 10,6 x 25 mm R 310 mm 183 mm 1,04 kg 205 m/s 6 naboi
Roth-Steur wz. 1907 pisto­let Austro-Węgry 8 mm 8 × 19 mm Roth 233 mm 121 mm 1,03 kg 332 m/s 10 naboi
Ruby wz. 1915 pisto­let Hiszpania 7,65 mm 7,65 x 17 mm ( .32 ACP ) 155 mm 88 mm 0,75 kg 260 m/s 9 naboi
Savage wz. 1908 pisto­let USA 7,65 mm 7.65 × 17mm / .32 ACP 165 mm 95 mm 0,568 kg 290 m/s 10 naboi
Smith & Wesson wz. 1917 rewol­wer USA 11,43 mm 11,43 x 23 mm .45 ACP 274 mm 140 mm 1,02 kg 253 m/s 6 naboi
Smith & Wesson 0.38/200 rewol­wer pro­du­ko­wa­ne dla
Wielkiej Brytanii
9,65 mm 257 mm 127 mm 0,88 kg 198 m/s 6 naboi
Steyr-Hahn wz. 1912 pisto­let Austro-Węgry 9 mm 9 x 23 mm Steyr 216 mm 128 mm 1,02 kg 340 m/s 8 naboi
Tokariew TT wz. 1933 pisto­let ZSRR 7,62 mm 7,62 × 25 mm 196 mm 116 mm 0,83 kg 420 m/s 8 naboi
VIS wz. 1935 pisto­let Polska 9 mm 9 x 19 mm Parabellum 197 mm 121 mm 1,022 kg 351 m/s 8 naboi
Walther P.38 pisto­let Niemcy 9 mm 9 x 19 mm Parabellum 219 mm 124 mm 0,96 kg 350 m/s 8 naboi
Wather PPK
pisto­let Niemcy 9 / 7,65 / 6,35 mm 9 x 19 mm Parabellum
7,65 × 17 mm SR Browning
6.35 x 16 mm SR .25 ACP
155 mm 86 mm 0,568 kg 280 m/s 7 naboi
Webley & Scott MK I pisto­let Wielka Brytania 11,2 mm .455 Webley 216 mm 127 mm 1,13 kg 236 m/s 7 naboi
Webley & Scott MK VI rewol­wer Wielka Brytania 11,2 mm .455 Webley 286 mm 152 mm 1,09 kg 189 m/s 6 naboi
Webley Fosbery rewol­wer Wielka Brytania 11,2 mm .455 Webley 279 mm 152 mm 1,25 kg 183 m/s 6 naboi