Walther PP

Walther PP
Walther PP

Autorem arty­ku­łu jest Przemysław Konicki, źró­dło www.opisybroni.republika.pl/Walther_PP

Walther PP (Polizeipistole) to nie­miec­ki pisto­let samo­pow­ta­rzal­ny skon­stru­owa­ny w fir­mie Carl Walther Waffenfabrik. Broń skon­stru­owa­no w 1929r. Walther PP dzia­ła na zasa­dzie odrzu­tu zam­ka swo­bod­ne­go, po wystrze­le­niu z maga­zyn­ka ostat­nie­go nabo­ju zamek zatrzy­mu­je się w tyl­nym poło­że­niu. Nie zasto­so­wa­no zewnętrz­nej dźwi­gni zatrza­sku zam­ka, dla­te­go też po wło­że­niu peł­ne­go maga­zyn­ka zwol­nić zamek w przed­nie poło­że­nie moż­na jedy­nie poprzez nie­znacz­ne odcią­gnię­cie zam­ka. Pistolet posia­da owi­nię­tą wokół lufy sprę­ży­nę powrot­ną, występ ogra­ni­cza­ją­cy ruch zam­ka do tyłu znaj­du­je się na kabłą­ku spu­stu. Zastosowano mecha­nizm ude­rze­nio­wy z kur­kiem zewnętrz­nym oraz igli­cą prze­rzu­to­wą, sprę­ży­na ude­rze­nio­wa znaj­du­je się w tyl­nej czę­ści chwy­tu pisto­le­to­we­go. Walther PP to pierw­szy popu­lar­ny pisto­let wypo­sa­żo­ny w mecha­nizm spu­sto­wy z samo­na­pi­na­niem (DA). Broń posia­da umiesz­czo­ne z lewej stro­ny zam­ka skrzy­deł­ko bez­piecz­ni­ka peł­nią­ce rów­nież funk­cję zwal­nia­cza kur­ka, prze­sta­wie­nie skrzy­deł­ka w dol­ne poło­że­nie powo­du­je zabez­pie­cze­nie pisto­le­tu oraz zwol­nie­nie kur­ka (jeśli jest napię­ty). Bezpiecznik nie umoż­li­wia prze­no­sze­nia zabez­pie­czo­nej bro­ni z napię­tym kur­kiem. Na zam­ku znaj­du­je się wskaź­nik obec­no­ści nabo­ju w komo­rze nabo­jo­wej, po lewej oraz pra­wej stro­nie tyl­nej czę­ści zam­ka umiesz­czo­no nacię­cia uła­twia­ją­ce prze­ła­do­wa­nie. Najbardziej popu­lar­na wer­sja Walthera PP zasi­la­na jest nabo­jem 7,65x17SR mm, dość dużą popu­lar­ność zyska­ła rów­nież wer­sja zasi­la­na nabo­jem 9x17SR mm (.380 ACP). Pistolet wystę­po­wał rów­nież w mało popu­lar­nych wer­sjach zasi­la­nych nabo­jem 6,35x15,5SR mm (.25 ACP) oraz nabo­jem bocz­ne­go zapło­nu .22LR (5,6x15mm). Zasilanie odby­wa się z umiesz­czo­ne­go w chwy­cie jed­no­rzę­do­we­go maga­zyn­ka pudeł­ko­we­go o pojem­no­ści 6 naboi (wer­sja na nabój 9x17SR mm) lub 8 naboi (wer­sja na nabój 7,65x17SR mm). Po obu stro­nach pudeł­ka maga­zyn­ka znaj­du­je się 6 lub 7 otwo­rów uła­twia­ją­cych kon­tro­lo­wa­nie sta­nu zała­do­wa­nia, nie­któ­re maga­zyn­ki posia­da­ją wyko­na­ne z two­rzy­wa sztucz­ne­go kopyt­ko. Przycisk zatrza­sku maga­zyn­ka znaj­du­je się z lewej stro­ny szkie­le­tu u nasa­dy kabłą­ka spu­stu. Szkielet oraz zamek pisto­le­tu zosta­ły wyko­na­ne ze sta­li, z two­rzy­wa sztucz­ne­go wyko­na­no okład­ki chwy­tu pisto­le­to­we­go. Broń posia­da umiesz­czo­ne na zam­ku sta­łe mecha­nicz­ne przy­rzą­dy celow­ni­cze skła­da­ją­ce się z musz­ki i szczerbinki.

Walther PPK

walther ppk
wal­ther ppk

Walther PPK (Polizeipistole Kurz lub Polizeipistole Kryminal) to zmniej­szo­na odmia­na Walthera PP. Pistolet Walther PPK zależ­nie od wer­sji zasi­la­ny jest nabo­jem 7,65x17SR mm, 9x17SR mm, 6,35x15,5SR mm lub .22LR (5,6x15mm). Zasilanie odby­wa się z umiesz­czo­ne­go w chwy­cie jed­no­rzę­do­we­go maga­zyn­ka pudeł­ko­we­go o pojem­no­ści 6 naboi (wer­sja na nabój 9x17SR mm) lub 7 naboi (wer­sja na nabój 7,65x17SR mm). Na pod­sta­wie Walthera PPK skon­stru­owa­ny pisto­let Walther PPK/L wypo­sa­żo­ny w szkie­let wyko­na­ny ze sto­pu alu­mi­nium oraz Walther PPK/S o wymia­rach pośred­nich pomię­dzy Waltherem PP a PPK. Pistolet Walther PPK zasi­la­ny jest z maga­zyn­ka o pojem­no­ści 7 naboi (wer­sja na nabój 9x17SR mm) lub 8 naboi (wer­sja na nabój 7,65x17SR mm). Pod wzglę­dem kon­struk­cyj­nym nie ma więk­szych róż­nic pomię­dzy Waltherem PP a PPK.

Walther TPH

Walther TPH
Walther TPH

Walther TPH (Taschen Pistole Hahn) to nie­miec­ki samo­pow­ta­rzal­ny pisto­let kie­szon­ko­wy skon­stru­owa­ny w 1968r na pod­sta­wie Walthera PP. Broń dzia­ła na zasa­dzie odrzu­tu zam­ka swo­bod­ne­go, po wystrze­le­niu z maga­zyn­ka ostat­nie­go nabo­ju zamek zatrzy­mu­je się w tyl­nym poło­że­niu. Nie zasto­so­wa­no zewnętrz­nej dźwi­gni zatrza­sku zam­ka, dla­te­go też zwol­nie­nia zam­ka w przed­nie poło­że­nie moż­na doko­nać jedy­nie poprzez nie­znacz­ne odcią­gnię­cie zam­ka. Pistolet posia­da mecha­nizm ude­rze­nio­wy z kur­kiem zewnętrz­nym oraz mecha­nizm spu­sto­wy z samo­na­pi­na­niem (DA). Broń zależ­nie od wer­sji zasi­la­na jest nabo­jem bocz­ne­go zapło­nu .22LR (5,6x15mm) lub nabo­jem 6,35x15,5SR mm. Zasilanie odby­wa się z umiesz­czo­ne­go w chwy­cie jed­no­rzę­do­we­go maga­zyn­ka o pojem­no­ści 6 naboi. Zatrzask maga­zyn­ka znaj­du­je się na dole chwy­tu pisto­le­to­we­go. Po lewej stro­nie zam­ka umiesz­czo­no skrzy­deł­ko bez­piecz­ni­ka nastaw­ne­go peł­nią­ce rów­nież funk­cję zwal­nia­cza kur­ka. Przestawienie skrzy­deł­ka w dol­ne poło­że­nie powo­du­je zabez­pie­cze­nie bro­ni oraz zwol­nie­nie kur­ka (jeśli jest napię­ty). Bezpiecznik nie umoż­li­wia prze­no­sze­nia zabez­pie­czo­nej bro­ni z napię­tym kur­kiem. Pistolet posia­da sta­łe mecha­nicz­ne przy­rzą­dy celow­ni­cze skła­da­ją­ce się z musz­ki i szczerbinki.

Walther PP Super

Walther PP Super to odmia­na skon­stru­owa­na w 1972r. Broń dzia­ła na zasa­dzie odrzu­tu zam­ka swo­bod­ne­go, po wystrze­le­niu z maga­zyn­ka ostat­nie­go nabo­ju zamek zatrzy­mu­je się w tyl­nym poło­że­niu. Z lewej stro­ny szkie­le­tu nad okład­ką chwy­tu pisto­le­to­we­go znaj­du­je się dźwi­gnia zatrza­sku zam­ka umoż­li­wia­ją­ca zwol­nie­nie zam­ka w przed­nie poło­że­nie. Pistolet zależ­nie od wer­sji zasi­la­ny jest nabo­jem 9x18mm Police lub 9x17SR mm. Nabój 9x18mm Police został skon­stru­owa­ny aby przy jak naj­więk­szej ener­gii kine­tycz­nej poci­sku nada­wał się do zasi­la­nia pisto­le­tów dzia­ła­ją­cych na zasa­dzie odrzu­tu zam­ka swo­bod­ne­go. Należy zazna­czyć że nabój 9x18mm Police mimo podob­nej idei oraz podob­ne­go ozna­cze­nia nie jest wymien­ny z radziec­kim nabo­jem 9x18mm 57-N181S. Pistolet Walther PP Super zasi­la­ny jest z umiesz­czo­ne­go w chwy­cie jed­no­rzę­do­we­go maga­zyn­ka pudeł­ko­we­go o pojem­no­ści 8 naboi. Przycisk zatrza­sku maga­zyn­ka znaj­du­je się z lewej stro­ny szkie­le­tu u nasa­dy kabłą­ka spu­stu, pod dźwi­gnią zatrza­sku zam­ka. Broń posia­da umiesz­czo­ne z lewej stro­ny zam­ka skrzy­deł­ko zwal­nia­cza kur­ka, nie zasto­so­wa­no nato­miast bez­piecz­ni­ka nastaw­ne­go. Pistolet posia­da sta­łe mecha­nicz­ne przy­rzą­dy celow­ni­cze skła­da­ją­ce się z musz­ki i szczer­bin­ki. Walther PP powstał dla nie­miec­kiej poli­cji, jed­nak nie­miec­ka poli­cja wybra­ła pisto­le­ty zasi­la­ne nabo­jem 9x19mm Parabellum, dla­te­go też Walther PP Super nie zyskał dużej popu­lar­no­ści. Produkcję Walthera PP Super zakoń­czo­no w 1979r.

Rozkładanie częściowe Walthera PP

Przed roz­ło­że­niem czę­ścio­wym Walthera PP nale­ży wyjąć maga­zy­nek oraz spraw­dzić czy komo­ra nabo­jo­wa jest pusta. Później nale­ży odchy­lić kabłąk spu­stu w dół, prze­su­nąć zamek w skraj­ne tyl­ne poło­że­nie, nie­znacz­nie pod­nieść tyl­ną część zam­ka do góry oraz prze­su­nąć zamek do przo­du aż zej­dzie ze szkie­le­tu. Po odłą­cze­niu zam­ka od szkie­le­tu moż­na odłą­czyć od lufy sprę­ży­nę powrotną.

Walther PP ogółem

Walther PP jest nie­za­wod­ną, bez­piecz­ną oraz nie­wiel­ką bro­nią. Walther PP przy­czy­nił się do popu­la­ry­za­cji mecha­ni­zmu spu­sto­we­go z samo­na­pi­na­niem. Wpływy tego pisto­le­tu widać w wie­lu kon­struk­cjach, choć­by w pisto­le­tach P‑64, P‑83, PA-63, MKE czy Pistolecie Makarowa.

wer­sja
Walther PP
Walther PPK
Walther TPH
Walther PP Super
nabój
7,65x17SR mm, 9x17SR
mm, 6,35x15,5mm oraz
.22LR
7,65x17SR mm, 9x17SR
mm, 6,35x15,5mm oraz
.22LR
6,35x15,5SR mm oraz
.22LR
9x18mm Police oraz
9x17SR mm
pręd­kość początkowa
poci­sku
320m/s dla poci­sku z
nabo­ju 7,65x17SR mm
256m/s dla poci­sku z
nabo­ju 9x17SR mm
308m/s dla poci­sku z
nabo­ju 7,65x17SR mm
244m/s dla poci­sku z
nabo­ju 9x17SR mm
245m/s dla poci­sku z
nabo­ju 6,35x15,5
220m/s dla poci­sku z
nabo­ju .22LR
325m/s dla poci­sku z
nabo­ju 9x18mm Police
dłu­gość lufy
98mm
83mm
71mm
92mm
dłu­gość
170mm
155mm
135mm
176mm
masa
682g bez magazynka
568g bez magazynka
325g bez magazynka
780g bez magazynka
zasi­la­nie
maga­zy­nek pudeł­ko­wy o
pojem­no­ści 8 lub 7 naboi
maga­zy­nek pudeł­ko­wy o
pojem­no­ści 8 lub 7 naboi
maga­zy­nek pudeł­ko­wy o
pojem­no­ści 6 naboi
maga­zy­nek pudeł­ko­wy o
pojem­no­ści 8 naboi

 

Pistolet Walther PPK
Pistolet Walther PPK

 

Walther PPK w ozdobnym wykończeniu
Walther PPK w ozdob­nym wykończeniu