Ustawa o Broni i Amunicja 2023

Z dniem 28.07.2023 r. weszła w życie nowe­li­za­cja Ustawy o Broni i Amunicji.
Zmiany nie są rewo­lu­cyj­ne, wno­szą jed­nak popraw­ki z któ­ry­mi war­to się zapoznać…

Magazyn Milmag na swo­jej stro­nie www.milmag.pl przy­bli­ża oraz komen­tu­je kon­se­kwen­cje lip­co­wej nowelizacji.

W skró­cie:

  • Dodano dodat­ko­wy powód posia­da­nia bro­ni, doty­czą­cy funkcjonariuszy
  • Skrócenie sta­żu klu­bo­we­go przed przy­stą­pie­niem do egza­mi­nu na patent strzelecki
  • Zwolenie myśli­wych z okre­so­wych badań lekarskich
  • Zmieniono pro­ce­du­rę odwo­ły­wa­nia się od badań lekar­skich i psychologicznych
  • Tryb oraz odpłat­ność za egza­min prze­pro­wa­dza­ny przez Policję ( Stawka odpłat­no­ści za egza­min nie może być wyż­sza niż 20% mini­mal­ne­go wyna­gro­dze­nia ok 700 zł, ilość pytań w teście wzro­śnie do 20 z 2 dopusz­czal­ny­mi błędami. )
  • Tryb zatwier­dze­nia regu­la­mi­nu strzel­ni­cy
    Cały arty­kuł prze­czy­ta­cie na: https://milmag.pl/nowelizacja-ustawy…