Zlot Kolekcjonerów Broni 2017

II Zlot Kolekcjonerów Broni 3–4 czerw­ca 2017, Fort VI, Poznań

Miło nam poin­for­mo­wać o Zlocie Kolekcjonerów Broni w Poznaniu, któ­ry odbę­dzie się na tere­nie Fortu VI (ul. Lutycka 115), koniec ul. Dojazd w dniach 3–4 czerw­ca 2017 roku.
Zlot jest dru­gą edy­cją cyklicz­nej impre­zy orga­ni­zo­wa­nej przez Stowarzyszenie Zbrojownia oraz Fort Poznań- Event Place. Jest odpo­wie­dzią na zain­te­re­so­wa­nie śro­do­wisk kolek­cjo­ner­skich i spo­łe­czeń­stwa tą tema­ty­ką i ma cha­rak­ter impre­zy otwar­tej, połą­czo­nej z pik­ni­kiem i zwie­dza­niem pod­zie­mi Fortu VI . Wezmą w niej udział kolek­cjo­ne­rzy roz­ma­itej bro­ni, obej­mu­jąc  histo­rycz­ną i współ­cze­sną broń pal­ną, broń bia­łą, myśliw­ską, gazo­wą, pneu­ma­tycz­ną, czar­no­pro­cho­wą, wypo­sa­że­nie woj­sko­we, repli­ki bro­ni, przed­mio­ty zwią­za­ne z tech­ni­ka­mi wal­ki, odzna­cze­nia i emble­ma­ty, książ­ki, pojaz­dy woj­sko­we. Bez bro­ni maso­we­go rażenia.

Wśród licz­nych eks­po­na­tów, któ­re będzie moż­na obej­rzeć pod­czas Zlotu, są: naj­więk­szy strze­la­ją­cy rewol­wer na świe­cie, ważą­cy 45 kg i wpi­sa­ny do księ­gi rekor­dów Guinnessa, skon­stru­owa­ny przez Ryszarda Tobysa, kara­bin Maroszka, zło­ty Kałasznikow, legen­dar­ne pisto­le­ty Vis Yeti, w 100% ory­gi­nal­ny kara­bin maszy­no­wy MG-34, kolek­cja Luger’ów Parabellum P‑08, Mauser C‑96 z Czerwoną Dziewiątką, nie­miec­ki kara­bin samo­pow­ta­rzal­ny Gew41(W), kara­bi­ny AK-47 w róż­nych odmia­nach i wie­le innej, nie tyl­ko pal­nej bro­ni histo­rycz­nej i współczesnej.

Podczas Zlotu odbę­dą się tak­że  rekon­struk­cje histo­rycz­ne i dio­ra­my, będzie moż­na obje­chać fosę for­tu zabyt­ko­wy­mi pojaz­da­mi woj­sko­wy­mi, czyn­na będzie strzel­ni­ca pneumatyczna.

Liczba pre­zen­to­wa­nej bro­ni w zeszłym roku wynio­sła ok 700 egzemplarzy.

Serdecznie zapra­sza­my kolek­cjo­ne­rów oraz fir­my zain­te­re­so­wa­ne współ­pra­cą do udzia­łu w Zlocie.

Wstęp dla Publiczności w sobo­tę 3 czerw­ca w godzi­nach 10–18 a w nie­dzie­lę 4 czerw­ca w godzi­nach 10–16.

Bilety wstę­pu 6 zł dla osób do 16 roku życia, 12 zł pozostałe.

Zapraszamy do odwie­dze­nia nas z cały­mi rodzi­na­mi. Przygotowaliśmy zaple­cze gastro­no­micz­ne, w tym kuch­nię polo­wą ser­wu­ją­cą woj­sko­wą gro­chów­kę, food truc­ki, napo­je, spe­cjal­nie uwa­rzo­ne na tą oka­zję piwo rze­mieśl­ni­cze Kolekcjoner”

Na naszej stro­nie inter­ne­to­wej www.fortpoznan.pl oraz na Facebooku https://www.facebook.com/events/183538525492425/ znaj­dzie­cie Państwo pro­gram impre­zy, zasa­dy uczest­nic­twa i zwie­dza­nia, regu­la­min Zlotu.

Organizatorzy:
Stowarzyszenie Zbrojownia
FortPoznan.pl

Kontakt do organizatorów: 
Izabela Błaszczyk – zgło­sze­nia, spra­wy for­mal­ne 501 127 588

Rafał Kotwicki – tema­ty mery­to­rycz­ne, kolek­cjo­ner bro­ni 601 553 206

Marcin Walkowiak – kon­takt z media­mi  501 44 55 66
[email protected]

Lokalizacja i map­ka dojazdu