Akty prawne dotyczące broni

odnośniki do stron gdzie znajdziemy obowiązujące akty prawne, których znajomość pomoże zorientować się w przepisach:

lista aktów praw­nych doty­czą­cych spraw zwią­za­nych z bro­nią www.romb.org.pl – na tej stro­nie znaj­dziesz wykaz obo­wią­zu­ją­cych przepisów.

Z poniż­szych lin­ków korzy­staj w chwi­li kie­dy masz wąt­pli­wo­ści (zwróć uwa­gę na daty publi­ka­cji i ewen­tu­al­ne zmia­ny wpro­wa­dzo­ne w póź­niej­szych ter­mi­nach) co do aktu­al­no­ści tre­ści prze­pi­sów zamiesz­czo­nych na  stro­nie ROMBu.

- Ustawa o Broni i Amunicjiplik pdf - usta­wa pocho­dzi ze stro­ny - www.dziennikustaw.gov.pl – obo­wią­zu­ją­ca na kwie­cień 2015 r.

- Dziennik Ustaw - www.dziennikustaw.gov.pl – zgod­nie z usta­wą z dnia 20 lip­ca 2000 r. o ogła­sza­niu aktów nor­ma­tyw­nych i nie­któ­rych innych aktów praw­nych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, z późn. zm.), Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dziennik Ustaw) wyda­je Prezes Rady Ministrów przy pomo­cy Rządowego Centrum Legislacji. Jednym sło­wem naj­pew­niej­sze źró­dło informacji.

- Internetowy sys­tem aktów praw­nych www.isap.sejm.gov.pl – baza ISAP zawie­ra opi­sy biblio­gra­ficz­ne i tek­sty aktów praw­nych opu­bli­ko­wa­nych w wydaw­nic­twach urzę­do­wych: Dzienniku Ustaw oraz Monitorze Polskim, wyda­wa­nych przez Prezesa Rady Ministrów.

- Wydział postę­po­wań admi­ni­stra­cyj­nych www.wpa.policja.waw.pl –  prze­pi­sy doty­czą­ce bro­ni wyka­za­ne przez WPA Komendy Stołecznej Policji.

 

 

brak komentarza

Napisz komentarz