Egzamin w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi na pozwolenie kolekcjonerskie (w praktyce)

 

Mosin lufa

 

Jeśli zde­cy­do­wa­łeś się wystą­pić o pozwo­le­nie tyl­ko na broń kolek­cjo­ner­ską, cze­ka cię egza­min orga­ni­zo­wa­ny przez Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi Wydział Podstępowań Administracyjnych (dalej WPA). Egzamin ten odby­wa się na tere­nie Klubu Strzelectwa Sportowego Strzelmistrz” w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 141 i skła­da się z dwóch eta­pów. Pierwsza część teo­re­tycz­na to 10 pytań, na któ­re musisz odpo­wie­dzieć popraw­nie, dru­ga prak­tycz­na obej­mu­je umie­jęt­no­ści bez­piecz­ne­go posłu­gi­wa­nia się bro­nią i umie­jęt­no­ści strzeleckie.

W prak­ty­ce test trwa 30 minut i muszę przy­znać, że nie jest łatwy. Jeśli napraw­dę chcesz go zdać, to musisz tro­chę cza­su poświę­cić na zapo­zna­nie się z prze­pi­sa­mi UoBiA i roz­po­rzą­dzeń wyko­naw­czych do tej usta­wy oraz zapi­sa­mi usta­wy Kodeks kar­ny, zwłasz­cza art. 25, art. 26 i art, 263 kk.
Nie jest to jed­nak mate­riał nie do ogar­nię­cia, niech za przy­kład posłu­ży moja osoba ;) .
Zdawałem egza­min we wrze­śniu br.  i … uda­ło się.

Najwięcej kło­po­tu spra­wi­ły mi pyta­nia doty­czą­ce prze­cho­wy­wa­nia bro­ni poza urzą­dze­nia­mi speł­nia­ją­cy­mi wyma­ga­nia co naj­mniej kla­sy S1 według nor­my PN-EN 14450. Poprawne odpo­wie­dzi były dosłow­ny­mi zapi­sa­mi z UoBiA w spra­wie prze­cho­wy­wa­nia, nosze­nia oraz ewi­den­cjo­no­wa­nia bro­ni i amu­ni­cji. Przyznam, że dłuż­szą chwi­lę waha­łem się ze wska­za­niem popraw­nej odpo­wie­dzi, uda­ło się jed­nak wyklu­czyć błęd­ne odpo­wie­dzi i pozo­sta­ła mi ta właściwa.

Pozostałe pyta­nia doty­czy­ły w zasa­dzie kwe­stii pod­sta­wo­wych, takich jak: ile dni ma wła­ści­ciel na reje­stra­cję zaku­pio­nej bro­ni czy w jakim cza­sie powi­nien zgło­sić utra­tę bro­ni. Padały też pyta­nia z regu­la­mi­nu strzel­nic czy doty­czą­ce prze­wo­że­nia bro­ni i amu­ni­cji. Kilka osób pole­gło na pyta­niach, któ­re wyma­ga­ły zna­jo­mo­ści kwa­li­fi­ka­cji czy­nów zabro­nio­nych jako wykro­cze­nia lub prze­stęp­stwa. Warto tutaj pamię­tać, że wyrób bądź prze­rób­ki bro­ni, posia­da­nie bro­ni bez zezwo­le­nia, udo­stęp­nia­nie jej oso­bą nie­upraw­nio­nym i utra­ta bro­ni, to prze­stęp­stwa (art. 263 kk), resz­ta czy­nów to tyl­ko” wykroczenia.

Dodam, że więk­szość odpo­wie­dzi sta­no­wi­ły dosłow­ne zapi­sy z ww. prze­pi­sów pra­wa, dla­te­go też – w mojej oce­nie – war­to się­gnąć do tych aktów praw­nych i utrwa­lać sobie dosłow­ne brzmie­nie prze­pi­sów, a nie odwo­ły­wać się do skró­to­wych opracowań.

Część prak­tycz­na to w zasa­dzie for­mal­ność pod warun­kiem, że byłeś(aś) kil­ka razy na strzel­ni­cy i zna­ne ci są pod­sta­wo­we zasa­dy postę­po­wa­nia z bro­nią. Warto umieć roz­kła­dać i skła­dać róż­ne mode­le bro­ni, gdyż na egza­mi­nie roz­kła­da się taki rodzaj bro­ni, któ­ry wcze­śniej się wylo­so­wa­ło. Nie wiem czy wszyst­kie typy bro­ni znaj­du­ją się w puli loso­wa­nej bro­ni. Ja tra­fięłm na Mossberga, inni na Glocka, PMa. Na sto­le leżał tak­że Margolin, AKMS, PM Glauberyt, SWD Dragunow oraz kbks Brno. Poza mode­lem bro­ni losu­je się dodat­ko­we dwa pyta­nia, na któ­re trze­ba odpo­wie­dzieć. Moje pyta­nia doty­czy­ły zasad postę­po­wa­nie przy zacię­ciu przez prze­ko­sze­nie łuski i reguł bez­piecz­ne­go postę­po­wa­nia z bro­nią na strzel­ni­cy. W tym miej­scu muszę przy­znać, że ze stro­ny komi­sji egza­mi­na­cyj­nej nie doświad­czy­łem żad­nej zło­śli­wo­ści czy chę­ci uwa­le­nia” deli­kwen­ta. Mossberga roz­bie­ra­łem na egza­mi­nie po raz pierw­szy. Szło cięż­ko, ale czło­wiek, któ­ry oce­niał moje zma­ga­nia wyka­zał dużo cier­pli­wo­ści i wyro­zu­mia­ło­ści. Ja z kolei wyka­za­łem dużo deter­mi­na­cji, dzię­ki któ­rej uda­ło mi się go zło­żyć i zali­czyć ten etap postę­po­wa­nia egza­mi­na­cyj­ne­go. Ostatnia część egza­mi­nu, czy­li strze­la­nie – w przy­pad­ku kolek­cjo­ne­rów – to odda­nie strza­łów z Glocka, Margolina, Mossberga, kara­bin­ku bocz­ne­go zapło­nu (Brno) i SWD Dragunow ;), Brno i SWD z pozy­cji leżą­cej. Ta część egza­mi­nu to to już for­mal­ność i nie­co fraj­dy. Osiągnięcie wyma­ga­nej licz­by punk­tów nie nastrę­cza­ło żad­nych kło­po­tów (pod warun­kiem, że bywałeś(aś) na strzelnicy).

Podsumowując, jeśli prze­czy­tasz prze­pi­sy ze zro­zu­mie­niem i utrwa­lisz to co prze­czy­ta­łeś, znasz pod­sta­wo­we zasa­dy bez­pie­czeń­stwa i przy­naj­mniej kil­ka razy byłeś(aś) na strzel­ni­cy, to zali­cze­nie egza­mi­nu jest jak naj­bar­dziej moż­li­we. Komisja jest wię­cej niż w porząd­ku i na pew­no nie jest nasta­wio­na na utrud­nia­nie nam zada­nia. Wiem, że w prak­ty­ce 95% osób, któ­re obla­ły egza­min, wykła­da­ły się na teście. Jeśli chcesz być pewien czę­ści prak­tycz­nej to war­to zadzwo­nić do Strzelmistrza” przy­bli­żyć temat, że chcesz zda­wać kolek­cjo­ner­skie” i poproś o małe szko­le­nie z roz­bie­ra­nia i strze­la­nia. Myślę, że nie powin­no być z tym problemów.

Zainteresowanym pole­cam przy­go­to­wa­ny prze­ze mnie mate­riał, któ­ry zawie­ra wszyst­kie potrzeb­ne zapi­sy (aktu­al­ny na 2015r).

Dokument ten jest przy­go­to­wa­ny tak, aby zawie­rał wszyst­kie klu­czo­we tre­ści z pomi­nię­ciem tych, nie­istot­nych. Zastrzegam jed­nak, że war­to poznać całą usta­wę i roz­po­rzą­dze­nia wyko­naw­cze do tej usta­wy. Udostępniany mate­riał przy­go­to­wy­wa­łem samo­dziel­nie bez kon­sul­ta­cji. Nie wyklu­czam, że może zawie­rać tre­ści nie­po­trzeb­ne, jak i może bra­ko­wać w nim pew­nych zapi­sów, z któ­ry­mi moż­na spo­tkać się na teście.

Dodatkowo załą­czam w pli­ku powy­żej pyta­nia znaj­du­ją­ce się na stro­nie https://malopolska.policja.gov.pl/pl/content/pytanie-pozwolenie . Pytania, z któ­ry­mi się spo­tka­łem na swo­im egza­mi­nie były podob­ne w kon­struk­cji do tych zamiesz­czo­nych w pli­ku. Nie jest to pula wszyst­kich moż­li­wych zagad­nień, jed­nak przy­bli­ży każ­de­mu jak taki test wygląda.