Noszenie broni, w świetle przepisów ustawy o broni i amunicji.

Warto zapo­znać się z tek­stem Andrzeja Turczyna Noszenie bro­ni, w świe­tle prze­pi­sów usta­wy o bro­ni i amu­ni­cji”. Autor w pre­cy­zyj­ny i jasny spo­sób obja­śnia co zna­czy nosze­nie bro­ni” oraz kwe­stie inter­pre­ta­cji prze­pi­sów doty­czą­cych tego zagadnienia.