Impact Sport firmy Howard Leight

Cześć,
Posiadam na sprze­daż aktyw­ne ochron­ni­ki słu­chu Impact Sport fir­my Howard Leight kolor zielony.
Link do ogło­sze­nia na OLX

Dla człon­ków sto­wa­rzy­sze­nia cena wyno­si 265 zł + prze­sył­ka 10 zł (pobra­nie lub przed­pła­ta) ewen­tu­al­nie moż­na ode­brać na strzel­ni­cy w Drużbicach w week­end po wcze­śniej­szym kontakcie.
Oczywiście wysta­wiam para­gon lub fak­tu­rę, tak­że jak­by coś się złe­go z słu­chaw­ka­mi dzia­ło to nie będzie pro­ble­mów z reklamacją.
Jak jest ktoś zain­te­re­so­wa­ny to pro­szę pisać na maila: [email protected] (zazna­czyć, że jest się człon­kiem sto­wa­rzy­sze­nia) lub dzwo­nić na 503450417.
Mikołaj Michalczyk

1Komentarz

Napisz komentarz