III ZLOT KOLEKCJONERÓW BRONI

Miło nam poin­for­mo­wać o kolej­nym, trze­cim już Zlocie Kolekcjonerów Broni w Poznaniu, któ­ry odbę­dzie się na tere­nie Fortu VI (ul. Lutycka 115), koniec ul. Dojazd w dniach 9–10 czerw­ca 2018 roku. Jest to edy­cja cyklicz­nej impre­zy orga­ni­zo­wa­nej przez Stowarzyszenie Zbrojownia oraz Fort Poznań- Event Place. To odpo­wiedź na zain­te­re­so­wa­nie śro­do­wisk kolek­cjo­ner­skich i spo­łe­czeń­stwa tą tema­ty­ką i ma cha­rak­ter impre­zy otwar­tej, połą­czo­nej z pik­ni­kiem i zwie­dza­niem pod­zie­mi Fortu VI.

Wezmą w niej udział kolek­cjo­ne­rzy roz­ma­itej bro­ni, obej­mu­jąc histo­rycz­ną i współ­cze­sną broń pal­ną, broń bia­łą, myśliw­ską, gazo­wą, pneu­ma­tycz­ną, czar­no­pro­cho­wą, wypo­sa­że­nie woj­sko­we, repli­ki bro­ni, przed­mio­ty zwią­za­ne z tech­ni­ka­mi wal­ki, odzna­cze­nia i emble­ma­ty, książ­ki, pojaz­dy wojskowe.

Bez bro­ni maso­we­go rażenia.

Podczas Zlotu odbę­dą się tak­że rekon­struk­cje histo­rycz­ne i dio­ra­my, będzie moż­na obje­chać fosę for­tu zabyt­ko­wy­mi pojaz­da­mi woj­sko­wy­mi, czyn­na będzie strzel­ni­ca pneumatyczna.

Liczba pre­zen­to­wa­nej bro­ni w zeszłym roku wynio­sła ok. 750 egzemplarzy.

Serdecznie zapra­sza­my kolek­cjo­ne­rów oraz fir­my zain­te­re­so­wa­ne współ­pra­cą do udzia­łu w Zlocie.

Wstęp dla publicz­no­ści w sobo­tę w godzi­nach 10–18 , a w nie­dzie­lę w godzi­nach 10–16. Bilety wstę­pu: normalne12 zł, ulgowe6 złdla eme­ry­tów i mło­dzie­ży do 16 roku życia.

Zapraszamy do odwie­dze­nia nas z cały­mi rodzi­na­mi. Przygotowaliśmy zaple­cze gastro­no­micz­ne, w tym kuch­nię polo­wą ser­wu­ją­cą woj­sko­wą gro­chów­kę, food truc­ki, napo­je, spe­cjal­nie uwa­rzo­ne na tą oka­zję piwo rze­mieśl­ni­cze Kolekcjoner”

Na naszej stro­nie inter­ne­to­wej www.fortpoznan.pl oraz na Facebooku www.facebook.com/poznan.eventplace znaj­dzie­cie Państwo pro­gram impre­zy, zasa­dy uczest­nic­twa i zwie­dza­nia, regu­la­min Zlotu.

Formularz inter­ne­to­wy: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQ8D3SkjaX1vWJHw-mCBy3Z6LJ1YGmFXqxgneeCkCLeOhlHA/viewform

Organizatorzy:

Stowarzyszenie Zbrojownia
FortPoznan.pl

Kontakt do organizatorów:
Marcin Walkowiak – zgło­sze­nia, orga­ni­za­cja, media 501 44 55 66
Rafał Kotwicki – tema­ty mery­to­rycz­ne, kolek­cjo­ner bro­ni 601 553 206
[email protected]

brak komentarza

Napisz komentarz