SZKOŁA MISTRZÓW KOKORO

SZKOŁA MISTRZÓW KOKORO ZAPRASZA DO KLAS STRZELECTWA SPORTOWEGO

W Łodzi powsta­ła uni­ka­to­wa na ska­lę kra­ju szko­ła, któ­ra będzie pro­wa­dzić, mię­dzy inny­mi, kla­sy strze­lec­twa sportowego.
W Szkole Mistrzów KOKORO dzie­ci będą mogły zacząć swo­ją przy­go­dę z tą dys­cy­pli­ną już od czwar­tej kla­sy szko­ły pod­sta­wo­wej. Oprócz tre­nin­gu strze­lec­kie­go ucznio­wie będą mie­li zapew­nio­ny kom­plek­so­wy tre­ning ogól­no­ro­zwo­jo­wy i kon­dy­cyj­ny pod okiem doświad­czo­nych trenerów.

Warto pokre­ślić, że wszyst­kie te zaję­cia będą się odby­wa­ły na miej­scu w szko­le, któ­ra dys­po­nu­je zaple­czem spor­to­wym w posta­ci pię­ciu sal do ćwi­czeń, boisk do gier zespo­ło­wych oraz tere­nu do lek­ko­atle­ty­ki, siłow­ni, sau­ny, strzel­ni­cy spor­to­wej. Szkoła ma sku­tecz­nie łączyć wyso­ki poziom naucza­nia i sportowy.

DNI OTWARTE

18 maja pią­tek o godzi­nie 16:00
19 maja sobo­ta o godzi­nie 11:00

Szkoła Mistrzów KOKORO zapra­sza wszyst­kich chęt­nych do swo­jej sie­dzi­by przy ul. Krochmalnej 15. Będzie moż­li­wość obej­rze­nia na żywo” róż­nych egzem­pla­rzy bro­ni, spo­tka­nia z zawod­nicz­ka­mi KS Społem Łódź, repre­zen­tant­ka­mi Polski w strze­lec­twie spor­to­wym, spró­bo­wa­nia swo­ich sił w strze­la­niu do tarczy.