IV ZLOT KOLEKCJONERÓW BRONI

IV ZLOT KOLEKCJONERÓW BRONI
IV Zlot Kolekcjonerów Broni 
1–2 czerwca 2019, Fort VI Poznań

Miło nam poin­for­mo­wać o Zlocie Kolekcjonerów Broni w Poznaniu, któ­ry odbę­dzie się na tere­nie Fortu VI (ul. Lutycka 115), koniec ul. Dojazd w dniach 1–2 czerw­ca 2019 roku.

Zlot Kolekcjonerów Broni w Poznaniu jest odpo­wie­dzią na zain­te­re­so­wa­nie śro­do­wisk kolek­cjo­ner­skich i spo­łe­czeń­stwa tą tema­ty­ką i ma cha­rak­ter impre­zy otwartej.

Wezmą w niej udział kolek­cjo­ne­rzy roz­ma­itej bro­ni, obej­mu­jąc  histo­rycz­ną i współ­cze­sną broń pal­ną, broń bia­łą, myśliw­ską, gazo­wą, pneu­ma­tycz­ną, czar­no­pro­cho­wą, wypo­sa­że­nie woj­sko­we, repli­ki bro­ni, przed­mio­ty zwią­za­ne z tech­ni­ka­mi wal­ki, odzna­cze­nia i emble­ma­ty, książ­ki, pojaz­dy woj­sko­we. Bez bro­ni maso­we­go rażenia.

Wśród licz­nych eks­po­na­tów, któ­re będzie moż­na obej­rzeć pod­czas Zlotu, są: naj­więk­szy strze­la­ją­cy rewol­wer na świe­cie, ważą­cy 45 kg i wpi­sa­ny do księ­gi rekor­dów Guinnessa, skon­stru­owa­ny przez Ryszarda Tobysa, kara­bin Maroszka, zło­te Kałasznikowy, legen­dar­ne pisto­le­ty Vis Yeti, nie­miec­kie kara­bi­ny maszy­no­we z I i II Wojny Światowej, kolek­cja Luger’ów Parabellum P‑08, Mauser C‑96 z Czerwoną Dziewiątką, nie­miec­ki kara­bin samo­pow­ta­rzal­ny Gew41(W), kara­bi­ny AK-47 w róż­nych odmia­nach i wie­le innej, nie tyl­ko pal­nej bro­ni histo­rycz­nej
i współ­cze­snej. Zobaczymy kil­ka kara­bin­ków StG44, ame­ry­kań­skie Garandy i Grease Guny, kara­bi­ny MG34 i MG42. Ciekawostką będzie legen­dar­ny FG42 i przo­dek MP44 –czy­li MkB42(H).

Między wie­lo­ma cie­ka­wost­ka­mi, znaj­dą się też kara­bi­ny i pisto­le­ty odku­pio­ne z maga­zy­nów łódz­kiej fil­mów­ki, któ­re począw­szy od lat powo­jen­nych uży­wa­ne były przy reali­za­cji wie­lu zna­nych i lubia­nych pol­skich fil­mów i seriali.

Filmowymi boha­te­ra­mi są nie­miec­ki kara­bi­nek sztur­mo­wy MP43 oraz angiel­ski peem Lanchester MKI wypro­du­ko­wa­ny na począt­ku II woj­ny. Używano ich na pla­nie seria­lu Czterej Pancerni i Pies”.  Będzie tez kil­ka Stenów ostat­nio uży­tych przy reali­za­cji fil­mu Miasto 44”, pisto­le­ty Parabellum uży­wa­ne przy krę­ce­niu Stawki więk­szej niż życie”.

Podczas Zlotu udo­stęp­ni­my do zwie­dza­nia wnę­trza for­tu z nowy­mi eks­po­na­ta­mi i zapre­zen­tu­je­my histo­rycz­ne dio­ra­my. Będzie moż­na obje­chać fosę for­tu zabyt­ko­wy­mi pojaz­da­mi woj­sko­wy­mi, czyn­na będzie strzel­ni­ca pneu­ma­tycz­na i sta­no­wi­ska handlowe.

Równolegle odbę­dzie się orga­ni­zo­wa­ny przez Poznańskie Zaprzęgi, zlot moto­cy­kli z wóz­ka­mi bocznymi.

Podczas ubie­gło­rocz­nej edy­cji kolek­cjo­ne­rzy pre­zen­to­wa­li ponad 1000 egzem­pla­rzy roz­ma­itej broni.

Kolekcjonerów zapra­sza­my już od piąt­ko­we­go popołudnia.

Wstęp dla Publiczności w sobo­tę 1 czerw­ca w godzi­nach 10–18 , a w nie­dzie­lę 2 czerw­ca w godzi­nach 10–16. Bilety wstę­pu 6 zł dla osób do 16 roku życia, 12 zł pozostałe.

Zapraszamy do odwie­dze­nia nas z cały­mi rodzi­na­mi. Nie zabrak­nie sprzę­tu woj­sko­we­go i insce­ni­za­cji histo­rycz­nych. Otwarte będą pod­zie­mia for­tu, do zwie­dza­nia zarów­no z prze­wod­ni­kiem jak i samo­dziel­nie. O dobrą stra­wę zadba kuch­nia polo­wa. Dostępne będą kra­fto­we piwa i tra­dy­cyj­nie już na tą oka­zję for­tecz­ne piwo Kolekcjoner”

Więcej infor­ma­cji na Facebooku https://www.facebook.com/events/2128926277203904/

Formularz reje­stra­cyj­ny Uczestnika Zlotu

Organizatorzy:
Stowarzyszenie Zbrojownia
FortPoznan.pl

Kontakt do orga­ni­za­to­rów: 
Marcin Walkowiak – zgło­sze­nia, orga­ni­za­cja, media  501 44 55 66

Rafał Kotwicki – tema­ty mery­to­rycz­ne, kolek­cjo­ner bro­ni 601 553 206

[email protected]