Ogólnopolskie Otwarte Zawody z Broni Czarnoprochowej w Radomsku 25.05 – 26.05.2019Organizatorem jest Klub Strzelecki RYKOSZET LOK Radomsko 
Adres: 97–500 Radomsko ul. Kościuszki 10
www.rykoszetlok.pl/


Zawody uję­te są w kalen­da­rzu PZSS


IV OGÓLNOPOLSKIE OTWARTE ZAWODY Z BRONI CZARNOPROCHOWEJ RADOMSKO 2019


R E G U L A M I N


1. Cel

- popu­la­ry­za­cja spor­tu strze­lec­kie­go i wyło­nie­nie naj­lep­szych zawodników,

- popu­la­ry­za­cja strze­lec­twa z histo­rycz­nej bro­ni pal­nej i jej replik,

- inte­gra­cja śro­do­wi­ska strzel­ców i kolek­cjo­ne­rów daw­nej bro­ni palnej,

- rywa­li­za­cja spor­to­wa śro­do­wi­ska strzel­ców histo­rycz­nych pro­wa­dzo­na na zasa­dach MuzzleLoaders Associations International Committee (MLAIC), International Shooting Sport

Federation (ISSF) i Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego (PZSS),

- pod­no­sze­nie kwa­li­fi­ka­cji strze­lec­kich przez strzel­ców historycznych.

2. Organizator

Klub Strzelecki RYKOSZET LOK w Radomsku
tel. 601 527 909,
[email protected],
www.rykoszetlok.pl
Sekcja Czarno pro­cho­wa
tel. 505 040 223,
[email protected]

3. Termin i miej­sce zawodów

25 – 26 maja 2019 roku, 97–500 Radomsko ul. Piaskowa 7, strzel­ni­ca spor­to­wa Ligi Obrony Kraju.

4. Program zawo­dów

4.1 25 maja 2019 roku – dzień pierwszy

Broń dłu­ga od godz 08.00

 1. Konkurencja 200 metrów

- broń – każ­dy kara­bin czar­no­pro­cho­wy przy­rzą­dy celow­ni­cze wła­ści­we przepisom

odpo­wied­niej kla­sy bro­ni, prze­zier­ni­ki i musz­ki pier­ście­nio­we dozwo­lo­ne, jeśli odpo­wia­da­ją cza­som powsta­nia broni,

- ilość strza­łów – 13. strza­łów, z cze­go 10. naj­lep­szych strza­łów liczo­ne jest jako wynik zawodnika. 

- odle­głość – 200 metrów

- tar­cza — ISSF 20/50 (TS–2)

- posta­wa leżą­ca – zgod­na z ISSF

Broń krót­ka od godz 10.30

2. Kuchenreuter (MLAIC nr 6)

- broń — dowol­ny jed­no­strza­ło­wy pisto­let kapi­szo­no­wy o lufie gwintowanej,

- przy­rzą­dy celow­ni­cze — wła­ści­we odpo­wied­nie­mu ory­gi­na­ło­wi bro­ni z XIX w.

- pocisk — wyłącz­nie okrą­gła kula,

- czysz­cze­nie — dozwolone,

- lejek — dozwolony,

- tar­cza — ISSF 20/50 (TS–2),

- posta­wa — sto­ją­ca, strze­la­nie z wol­nej ręki,

- odle­głość — 25 m.

 3. Mariette (MLAIC nr 12)

- broń — repli­ka dowol­ne­go rewol­we­ru kapiszonowego,

- przy­rzą­dy celow­ni­cze — wła­ści­we odpo­wied­nie­mu ory­gi­na­ło­wi bro­ni, wyso­kość musz­ki dowol­na, o pro­fi­lu i sty­lu ory­gi­na­łu, jaskół­czy ogon nie może prze­kra­czać kra­wę­dzi lufy, 

- pocisk — okrą­gła kula lub spi­cza­sty pocisk,

- czysz­cze­nie — dozwolone,

- lejek — zbęd­ny, pra­ska do łado­wa­nia zabroniona,

- tar­cza — ISSF 20/50 (TS–2),

- posta­wa — sto­ją­ca, strze­la­nie z wol­nej ręki,

- odle­głość — 25 m.

 4. Donald Malson (MLAIC nr 23)

- broń — repli­ka dowol­ne­go rewol­we­ru kapiszonowego,

- przy­rzą­dy celow­ni­cze — wła­ści­we odpo­wied­nie­mu ory­gi­na­ło­wi bro­ni, wyso­kość musz­ki dowol­na, o pro­fi­lu i sty­lu ory­gi­na­łu, jaskół­czy ogon nie może prze­kra­czać kra­wę­dzi lufy,

- pocisk — okrą­gła kula lub spi­cza­sty pocisk,

- czysz­cze­nie — dozwolone,

- lejek — zbęd­ny, pra­ska do łado­wa­nia zabroniona,

- tar­cza — ISSF 20/50 (TS–2),

- posta­wa — sto­ją­ca, strze­la­nie z wol­nej ręki,

- odle­głość — 50 m.

 5. Pułaski vel Kuchenreuter L–50 (non MLAIC)

- broń — dowol­ny jed­no­strza­ło­wy pisto­let kapi­szo­no­wy o lufie gwintowanej,

- przy­rzą­dy celow­ni­cze — wła­ści­we odpo­wied­nie­mu ory­gi­na­ło­wi bro­ni z XIX w.

- pocisk — wyłącz­nie okrą­gła kula,

- czysz­cze­nie — dozwolone,

- lejek — dozwolony,

- tar­cza — ISSF 20/50 (TS–2),

- posta­wa — sto­ją­ca, strze­la­nie z wol­nej ręki, 

- odle­głość — 50 m.

4.2 26 maja 2019 roku – dzień drugi

 6. Vetterli (MLAIC nr 15) OiR

- broń — każ­dy dowol­ny odprzo­do­wy musz­kiet lon­to­wy lub skał­ko­wy, dowol­ny kara­bin skał­ko­wy lub kapiszonowy,

- przy­rzą­dy celow­ni­cze — wła­ści­we odpo­wied­nie­mu ory­gi­na­ło­wi broni,

- pocisk — okrą­gła kula lub każ­de­go typu wydłu­żo­ny pocisk,

- czysz­cze­nie — dozwolone,

- lejek — dozwolony,

- tar­cza — ISSF 20/50 (TS–2),

- posta­wa — stojąca,

- odle­głość — 50 metrów.

 7. Lamarmora (MLAIC nr 37) OiR

- broń — woj­sko­wy odprzo­do­wy kara­bin kapi­szo­no­wy, kali­ber powy­żej 13,5 mm (0.5315”),

- przy­rzą­dy celow­ni­cze — wła­ści­we odpo­wied­nie­mu ory­gi­na­ło­wi bro­ni (otwar­te, typ ory­gi­nal­ny woj­sko­wy z dopusz­czal­ny­mi nie­wiel­ki­mi modyfikacjami),

- zabra­nia się sto­so­wa­nia mięk­kich nakła­dek na kolbę,

- pocisk — zgod­ny z epo­ką i mode­lem broni,

- czysz­cze­nie — niedozwolone,

- lejek — wyłącz­nie krót­ki (do 10 cm),

- tar­cza — ISSF 20/50 (TS–2),

- posta­wa — stojąca,

- odle­głość — 50 metrów.

 8. Sharps 50m (non MLAIC)

- broń – każ­dy odtyl­co­wy czar­no­pro­cho­wy kara­bin kapi­szo­no­wy lub na amu­ni­cję scaloną,

- amu­ni­cja ela­bo­ro­wa­na wyłącz­nie czar­nym prochem,

- czysz­cze­nie — dozwolone,

- przy­rzą­dy celow­ni­cze wła­ści­we cza­som powsta­nia oryginału,

- tar­cza — ISSF 20/50 (TS–2),

- posta­wa stojąca,

- odle­głość 50 metrów.

 9. Whitworth (MLAIC nr 4) OiR

- broń — dowol­ny odprzo­do­wy musz­kiet lon­to­wy lub skał­ko­wy, dowol­ny kara­bin skał­ko­wy lub kapiszonowy

- przy­rzą­dy celow­ni­cze — wła­ści­we odpo­wied­nie­mu ory­gi­na­ło­wi broni

- pocisk — okrą­gła kula lub każ­de­go typu wydłu­żo­ny pocisk

- czysz­cze­nie — dozwolone

- lejek — dozwolony

- tar­cza — ISSF 20/50 (TS–2)

- posta­wa — leżąca

- odle­głość — 100 metrów 

 10. Minie (MLAIC nr 3) OiR

- broń — woj­sko­wy odprzo­do­wy kara­bin kapi­szo­no­wy bez przy­spiesz­ni­ka, kali­ber powy­żej 13,5 mm (0.5315”)

- przy­rzą­dy celow­ni­cze — wła­ści­we odpo­wied­nie­mu ory­gi­na­ło­wi bro­ni (otwar­te, typ ory­gi­nal­ny woj­sko­wy z dopusz­czal­ny­mi nie­wiel­ki­mi modyfikacjami)

- zabra­nia się sto­so­wa­nia mięk­kich nakła­dek na kolbę

- pocisk — zgod­ny z epo­ką i mode­lem broni

- czysz­cze­nie — niedozwolone

- lejek — wyłącz­nie krót­ki (do 10 cm)

- tar­cza — ISSF 20/50 (TS–2)

- posta­wa — leżąca

- odle­głość — 100 metrów

 11. Sharps 100m (non MLAIC)

- broń – każ­dy kara­bin kapi­szo­no­wy lub na amu­ni­cję sca­lo­ną, odtyl­co­wy – czarnoprochowy,

- amu­ni­cja ela­bo­ro­wa­na wyłącz­nie czar­nym prochem,

- czysz­cze­nie — dozwolone,

- przy­rzą­dy celow­ni­cze wła­ści­we cza­som powsta­nia oryginału,

- tar­cza — ISSF 20/50 (TS–2),

- posta­wa leżą­ca – zgod­na z ISSF,

- odle­głość 100 metrów.

 12. Krukowiecki (non MLAIC)

- broń — każ­dy dowol­ny odprzo­do­wy lub odtyl­co­wy kara­bin skał­ko­wy lub kapi­szo­no­wy (dowol­ny lub wojskowy),

- przy­rzą­dy celow­ni­cze — wła­ści­we odpo­wied­nie­mu ory­gi­na­ło­wi broni,

- pocisk — okrą­gła kula lub każ­de­go typu wydłu­żo­ny pocisk,

- czysz­cze­nie — dozwolone,

- tar­cza — ISSF 20/50 (TS–2),

- posta­wa — stojąca,

- odle­głość — 100 metrów,

- strój – zakaz uży­wa­nia współ­cze­snych stro­jów strze­lec­kich lub jego elementów.

 13. Konkurencja Polowa (non MLAIC)

- broń — woj­sko­wy odprzo­do­wy kara­bin kapi­szo­no­wy, kali­ber powy­żej 13,5 mm (0.5315”)

- przy­rzą­dy celow­ni­cze — wła­ści­we odpo­wied­nie­mu ory­gi­na­ło­wi bro­ni – otwar­te, typ ory­gi­nal­ny woj­sko­wy z dopusz­czal­ny­mi nie­wiel­ki­mi modyfikacjami,

- zabra­nia się sto­so­wa­nia mięk­kich nakła­dek na kolbę,

- pocisk — zgod­ny z epo­ką i mode­lem broni,

- czysz­cze­nie — niedozwolone,

- lejek — wyłącz­nie krót­ki (do 10 cm),

- tar­cza — ISSF 20/50 (TS–2),

- posta­wa — leżą­ca – klę­czą­ca – sto­ją­ca (posta­wy zgod­ne z ISSF),

- po 4 strza­ły z każ­dej ‑wszyst­kie strza­ły liczo­ne do konkurencji,

- tar­cza — ISSF 20/50 (TS–2),

- odle­głość — 100 metrów,

- strój – zakaz uży­wa­nia współ­cze­snych stro­jów strze­lec­kich lub jego elementów.

5. Uczestnictwo:

W zawo­dach mogą uczest­ni­czyć zawod­ni­cy z licen­cja­mi PZSS, człon­ko­wie LOK, Stowarzyszeń, Klubów i Bractw Strzeleckich oraz oso­by niezrzeszone.

Start kobiet i męż­czyzn jest reali­zo­wa­ny wspólnie.

Osoby uczest­ni­czą­ce w Zawodach zobo­wią­za­ne są do bez­względ­ne­go prze­strze­ga­nia zasad bez­pie­czeń­stwa zawar­tych w regu­la­mi­ne strzel­ni­cy i zawodów.

Biuro zawo­dów będzie czyn­ne każ­de­go dnia od godz. 07.30 start zawo­dów 08.00. Czas pomię­dzy kolej­ny­mi zmia­na­mi strze­lań we wszyst­kich kon­ku­ren­cjach wyno­si 45 minut: 30 minut kon­ku­ren­cja, 15 zmia­na tarcz i czas przygotowawczy.

Harmonogram zawo­dów będzie reali­zo­wa­ny w zależ­no­ści od ilo­ści uczestników.

Organizator nie zapew­nia noclegu.

Jest moż­li­wość prze­no­co­wa­nia na tere­nie strzel­ni­cy: namiot, samo­chód, przy­cze­pa, wspól­na sala ogrzewana.

Baza hote­lo­wa w Radomsku i naj­bliż­szej okolicy:

- Hotel TED – ul. Kołłątaja 46 tel.+48 44 685 32 15,

- Hotel PORTO – ul. Portowa 14 tel. +48 500 084 021,

- AS Gościniec – ul. Reymonta 62 tel. +48 44 683 39 95,

- Malutkie Resort – Malutkie 31, 97–505 Dobryszyce, +48 44 681 11 88.

Zawodnicy przy­jeż­dża­ją, kwa­te­ru­ją i star­tu­ją na koszt własny.

6. Klasyfikacja:

Wyłącznie indy­wi­du­al­na w każ­dej z konkurencji.

Możliwy jest wyłącz­nie jed­no­ra­zo­wy start zawod­ni­ka w każ­dej konkurencji.

Konkurencja będzie liczo­na, jeże­li wystar­tu­je w niej mini­mum 4 zawodników.

7. Nagrody i wyróżnienia:

- za zaję­cie miej­sca 1 – 3 w danej kon­ku­ren­cji – zawod­ni­cy otrzy­mu­ją medale,

- za zaję­cie miej­sca 1 – 5 w danej kon­ku­ren­cji – zawod­ni­cy otrzy­mu­ją dyplomy,

- puchar dla naj­lep­sze­go strzel­ca zawodów.

8. Zgłoszenia:

- elek­tro­nicz­nie na adres: cel.pal.org

- ema­il: [email protected]

- tele­fo­nicz­nie: 505040223

- ter­min zamknię­cia zgło­szeń: 22.05.2019 r.

- w dniach zawo­dów – wyłącz­nie w przy­pad­ku wol­nych miejsc.

W związ­ku z wej­ściem w życie RODO, w listach obec­no­ści na zawo­dach będzie zawar­ta formuła:

Wyrażam zgo­dę na prze­twa­rza­nie i publi­ko­wa­nie poda­nych prze­ze mnie w/w danych oso­bo­wych na potrze­by prze­pro­wa­dze­nia zawo­dów, w szcze­gól­no­ści na listach startowych,

listach z wyni­ka­mi, pod­czas ogło­sze­nia wyni­ków, w komu­ni­ka­cie z zawo­dów. Dane te będą publi­ko­wa­ne pod­czas zawo­dów jak i zamiesz­czo­ne na: forum-bron.pl, na stro­nie celpal.org,

rykoszetlok.pl oraz na stro­nie pzss.org.pl. Jednocześnie wyra­żam zgo­dę na wyko­rzy­sta­nie moje­go wize­run­ku na zdję­ciach zro­bio­nych pod­czas zawo­dów, z wyłą­cze­niem uży­cia ich do celów komercyjnych.

9. Koszty uczestnictwa:

Każdy z zawod­ni­ków wno­si opła­tę star­to­wą w wyso­ko­ści: 30 zł za każ­de dwie pierw­sze kon­ku­ren­cje, po 25 zł za wszyt­kie następne.

Organizator zapew­nia w ramach opła­ty star­to­wej dla wszyst­kich zawod­ni­ków bez ogra­ni­czeń napo­je gorą­ce (kawa, her­ba­ta) – w cenę opła­ty star­to­wej wli­czo­ny jest obiad.

10 . Sprawy różne:

10.1 Broń

W kon­ku­ren­cjach MLAIC Zawody prze­pro­wa­dza­ne będą wyłącz­nie z uży­ciem odprzo­do­wej bro­ni czar­no­pro­cho­wej roz­dziel­ne­go łado­wa­nia (ory­gi­na­łów i replik).

Organizator nie zapew­nia bro­ni, amu­ni­cji ani czar­ne­go pro­chu. Zawodnicy strze­la­ją z wła­snej bro­ni i amu­ni­cji. W przy­pad­ku bro­ni roz­dziel­ne­go łado­wa­nia wypro­du­ko­wa­nej przed 1885 r.

oraz jej replik nie wyma­ga się od uczest­ni­ków pozwo­leń na broń. Po reje­stra­cji w biu­rze zawo­dów, przed dopusz­cze­niem do strze­la­nia, obo­wią­zu­je kon­tro­la bro­ni pod wzglę­dem histo­rycz­nym, spraw­no­ści tech­nicz­nej oraz bez­pie­czeń­stwa dla strzel­ca i innych uczest­ni­ków Zawodów. 

Istnieje moż­li­wość – po wcze­śniej­szym usta­le­niu z Organizatorem zde­po­no­wa­nia bro­ni w maga­zy­nie bro­ni LOK.

10.2 Zasady strzelań

W zawo­dach obo­wią­zu­ją zasa­dy i prze­pi­sy MLAIC oraz ISSF.

10.3 Przebieg kon­ku­ren­cji MLAIC

Przepisy ogól­ne

• Zawodnicy zobo­wią­za­ni są do zaj­mo­wa­nia wyzna­czo­nych sta­no­wisk odpo­wied­nio wcze­śniej. Jeśli zawod­nik nie znaj­dzie się na sta­no­wi­sku, zosta­nie trzy­krot­nie wywo­ła­ny w odstę­pach minu­to­wych, po czym jego kolej­ka star­to­wa prze­pa­da, a opła­ta star­to­wa nie pod­le­ga zwro­to­wi. W szcze­gól­nych oko­licz­no­ściach, w mia­rę wol­nych miejsc, sędzia pro­wa­dzą­cy strze­la­nie na danej osi może wyra­zić zgo­dę, żeby zawod­nik strze­lał w póź­niej­szej zmianie.

• Broń i jej ewen­tu­al­ne dodat­ko­we wypo­sa­że­nie (np. pas strze­lec­ki, stop­ka, bączek), rodzaj i wymia­ry przy­rzą­dów celow­ni­czych, spo­sób łado­wa­nia i rodzaj amu­ni­cji – o ile nie są

okre­ślo­ne w niniej­szym Regulaminie Zawodów – przyj­mu­je się, że muszą odpo­wia­dać Constitutions, rules & regu­la­tions MLAIC, August 2012 (http://www.mlaic.org/cons…and%20rules.htm) dla danej konkurencji.

• Każda uster­ka bro­ni, któ­rej zawod­nik nie jest w sta­nie samo­dziel­nie usu­nąć w cza­sie trwa­nia kon­ku­ren­cji, powo­du­je wyklu­cze­nie zawod­ni­ka z tej konkurencji.

• Usterka bro­ni, wyma­ga­ją­ca pomo­cy osób trze­cich, powo­du­je wyklu­cze­nie zawod­ni­ka z zawodów.

• Zamiana bądź wymia­na bro­ni pod­czas trwa­nia kon­ku­ren­cji jest zabroniona.

• W zawo­dach mogą brać udział sędzio­wie pra­cu­ją­cy pod­czas zawo­dów, jed­nak­że nie mogą oni sędzio­wać kon­ku­ren­cji, w któ­rej bio­rą udział, a oce­ny osią­gnię­tych przez nich wyników

musi doko­ny­wać inny sędzia.

Konkurencje kulo­we

• Czas trwa­nia każ­dej kon­ku­ren­cji wyno­si 30 minut.

• Zawodnik odda­je 13 strza­łów do 2 iden­tycz­nych tarcz, pierw­sza na 7 strza­łów, dru­ga na 6 – lub odwrot­nie (moż­na strze­lać w dowol­nej kolej­no­ści). W przy­pad­ku, gdy zawod­nik oddał

wię­cej niż 13 strza­łów do tarcz lub w tar­czach znaj­du­je się w sumie wię­cej niż 13 prze­strze­lin, lub w jed­nej z tarcz znaj­du­je się wię­cej niż 7 prze­strze­lin, a nie został zgło­szo­ny strzał do tar­czy kon­ku­ren­ta, odli­cza się naj­wy­żej punk­to­wa­ne przestrzeliny.

• Wyjątkiem są kon­ku­ren­cje Miquelet/Miguelete”, Krukowiecki” Polowa” i 200m” gdzie zawod­nik strze­la do jed­nej tarczy.

• Ocenianych na rezul­tat jest 10 naj­lep­szych strza­łów, za wyjąt­kiem kon­kurn­cji Polowa” gdzie zawod­nik odda­je 12 strza­łów do jed­nej tar­czy, a wyszt­kie strza­ły są liczo­ne jako rezultat.

• Strzał odda­ny do tar­czy kon­ku­ren­ta musi być zgło­szo­ny sędzie­mu i będzie uzna­ny za 0” („zero”).

• Aby prze­strze­li­na mogła być zali­czo­na do wyż­szej war­to­ści, jej śro­dek musi być na co naj­mniej na linii lub wewnątrz pola o wyż­szej wartości.

• Każdy strzał po komen­dzie START” zali­czo­ny zosta­nie do kon­ku­ren­cji, za wyjąt­kiem zgło­szo­ne­go wcze­śniej sędzie­mu bia­łe­go strza­łu” lub strza­łu poza tar­cze (fouling shot).

• Przypadki przy łado­wa­niu, takie jak zała­do­wa­nie dwóch kul/pocisków, czy zała­do­wa­nie kuli/pocisku bez pro­chu, mogą być usu­nię­te po zgło­sze­niu u sędzie­go, w któ­re­go obec­no­ści strze­lec musi oddać strzał w kulo­chwyt poza tar­cze, żeby opróż­nić broń. Taki strzał nie będzie liczo­ny w kon­ku­ren­cji 13 strza­łów w zawodach.

• Dozwolona jest kon­tro­la (wery­fi­ka­cja) strza­łów przez strzel­ca przy pomo­cy lune­ty. Nie może tego czy­nić inna oso­ba (asy­sta).

• Niedopuszczalne jest uży­wa­nie spodni strze­lec­kich oraz spodni z usztyw­nie­niem mają­cych wpływ na polep­sze­nie sta­ty­ki strzelającego.

• Przy rów­nej sumie punk­tów kil­ku zawod­ni­ków (remi­sy) w kon­ku­ren­cjach zwy­cię­ża ten zawod­nik, kto ma wię­cej prze­strze­lin wyż­szej punk­ta­cji (w porząd­ku male­ją­cym), a jeśli i tutaj jest remis, prze­gra­ne­go typu­je się usta­la­jąc naj­da­lej odda­lo­ny od środ­ka tar­czy strzał z 10 zali­cza­nych. Jeśli i po tej meto­dzie są wyni­ki remi­so­we, uwzględ­nia się 3 odrzu­co­ne przy licze­niu strzały.

10.4 Przepisy bez­pie­czeń­stwa pod­czas Zawodów

• W trak­cie trwa­nia zawo­dów obo­wią­zu­ją: niniej­szy Regulamin Zawodów wraz z Przepisami bez­pie­czeń­stwa pod­czas Zawodów, Regulamin Strzelnicy LOK w Radomsku.

• Wszyscy uczest­ni­cy zawo­dów zobo­wią­za­ni są do ści­słe­go prze­strze­ga­nia niniej­sze­go Regulaminu Zawodów wraz z Przepisami bez­pie­czeń­stwa pod­czas Zawodów, Regulaminu Strzelnicy LOK w Radomsku oraz pole­ceń osób pro­wa­dzą­cych strze­la­nie. Niestosowanie się do ww. powo­du­je dys­kwa­li­fi­ka­cję i usu­nię­cie ze strzelnicy.

• Obowiązuje bez­względ­ny zakaz wno­sze­nia i spo­ży­wa­nia alko­ho­lu i środ­ków odu­rza­ją­cych na tere­nie strzel­ni­cy, jak rów­nież prze­by­wa­nia osób będą­cych pod ich wpływem.

• Każdy zawod­nik może zostać pod­da­ny kon­tro­li trzeź­wo­ści – kon­tro­li anty­do­pin­go­wej przy pomo­cy alkomatu.

• Sędzia może w każ­dej chwi­li pod­dać bada­niu trzeź­wo­ści każ­dą oso­bę prze­by­wa­ją­ca na sta­no­wi­sku strze­lec­kim, a w przy­pad­ku stwier­dze­nia, że oso­ba jest pod wpły­wem alko­ho­lu lub środ­ków odu­rza­ją­cych, usu­nąć ją z tere­nu strzelnicy.

• Jakiekolwiek zacho­wa­nie uzna­ne przez sędzie­go za nie­bez­piecz­ne może skut­ko­wać natych­mia­sto­wą dyskwalifikacją.

• Widownia zgro­ma­dzo­na na strzel­ni­cy powin­na prze­by­wać w odle­gło­ści nie mniej­szej niż 3 metry od sta­no­wisk strzeleckich.

• Nikt z wyjąt­kiem sędziów nie może komu­ni­ko­wać się ze strze­la­ją­cym zawod­ni­kiem w trak­cie trwa­nia konkurencji.

• Dopuszcza się uży­cie wyłącz­nie czar­ne­go pro­chu pro­duk­cji prze­my­sło­wej. Wszystkie ładun­ki muszą być przy­go­to­wa­ne w pojem­ni­kach jed­no­daw­ko­wych, wyko­na­nych z mate­ria­łu nie­gro­ma­dzą­ce­go ładun­ków elek­tro­sta­tycz­nych. Pojemniki z pod­syp­ką nie mogą zawie­rać wię­cej niż 16 g prochu.

• Zabrania się uży­wa­nia do nabi­ja­nia bro­ni prochownic.

• Dopuszczone są przy­bit­ki tyl­ko z mate­ria­łów natu­ral­nych (filc, papier, kasza man­na itp.). Niedopuszczalne jest uży­wa­nie przy­bi­tek plastikowych.

• Broń na sta­no­wi­ska strze­lec­kie moż­na prze­no­sić wyłącz­nie w pokrow­cach, pudeł­kach lub kase­tach, roz­ła­do­wa­ną – nie nabitą.

• Kapiszony nale­ży trzy­mać w pudeł­kach oraz przy­no­sić je na linię ognia tyl­ko w ilo­ści koniecz­nej i w zamknię­tym pudeł­ku (dozwo­lo­ne są zamknię­te kapiszonowniki).

• Podczas trwa­nia kon­ku­ren­cji zawod­ni­cy zobo­wią­za­ni są do uży­wa­nia ochron­ni­ków wzro­ku i słuchu.

• Obowiązkowe jest zabez­pie­cza­nie sma­rem komór bęb­na rewol­we­ru ponad kula­mi – pociskami.

• Zabrania się łado­wa­nia bro­ni z zało­żo­nym kapi­szo­nem lub pod­sy­pa­ną panewką.

• Zapłon (pod­syp­ka, kapi­szo­ny) może być zało­żo­ny tyl­ko wte­dy, gdy broń skie­ro­wa­na jest w kie­run­ku kulochwytu.

• Obowiązuje abso­lut­ny zakaz pale­nia tyto­niu, papie­ro­sów elek­tro­nicz­nych i innych uży­wek na linii ognia.

• Podczas zawo­dów zabro­nio­ne jest łado­wa­nie bro­ni przed komen­dą START”.

• Zakładanie kapi­szo­nów / pod­sy­pa­nie panew­ki może odby­wać się tyl­ko bez­po­śred­nio na sta­no­wi­sku strze­lec­kim po komen­dzie START”.

• Każda broń musi być pozba­wio­na zapło­nu, a urzą­dze­nia zapło­no­we usta­wio­ne w pozy­cji bez­pie­czeń­stwa, pod­czas cza­so­we­go prze­rwa­nia ognia po komen­dzie STOP” lub PRZERWIJ STRZELANIE”: zawod­nik zdej­mu­je kapi­szon z komin­ka lub zsy­pu­je proch z panew­ki, usta­wia kurek w pozy­cji zabez­pie­czo­ne”, w rewol­we­rze opusz­cza kurek opusz­cza­jąc go na pole bęb­na pomię­dzy komo­ra­mi albo komo­rę pustą.

Biały strzał” lub strzał poza tar­cze (fouling shot) musi zostać zgło­szo­ny sędzie­mu, a broń musi być skie­ro­wa­na lufą w kie­run­ku kulo­chwy­tu poza tarcze.

• Wystrzelenie po komen­dzie STOP”, PRZERWIJ STRZELANIE” lub innej, jed­no­znacz­nie suge­ru­ją­cej prze­rwa­nie strze­la­nia, powo­du­je dys­kwa­li­fi­ka­cję zawodnika.

• Każda broń musi być roz­ła­do­wa­na cał­ko­wi­cie po zakoń­cze­niu kon­ku­ren­cji i przed odda­le­niem się z linii ognia.

• Odkładanie nała­do­wa­nej bro­ni na sta­no­wi­sku strze­lec­kim jest zabro­nio­ne i będzie skut­ko­wa­ło natych­mia­sto­wą dyskwalifikacją.

• Każdorazowe opusz­cze­nie sta­no­wi­ska strze­lec­kie­go nale­ży zgło­sić sędzie­mu wraz  z oka­za­niem roz­ła­do­wa­nej broni.

• W przy­pad­ku bra­ku zapło­nu (nie­wy­pa­łu) broń musi być trzy­ma­na i skie­ro­wa­na w kie­run­ku celu przez co naj­mniej 1 minu­tę. Każda następ­na czyn­ność musi być wyko­na­na przy lufie skie­ro­wa­nej cały czas w kie­run­ku kulochwytu.

• Jeżeli pro­blem wyni­ka­ją­cy z nie­pra­wi­dło­we­go funk­cjo­no­wa­nia bro­ni nie może być natych­miast usu­nię­ty przez same­go strzel­ca – ten infor­mu­je sędzie­go zanim podej­mie jakie­kol­wiek inne postępowanie.

• Broń ory­gi­nal­na musi być w sta­nie pozwa­la­ją­cym na bez­piecz­ne użyt­ko­wa­nie; repli­ki muszą być dobrej i bez­piecz­nej konstrukcji.

• Nie nale­ży prze­kra­czać nor­mal­nych tabel łado­wa­nia dla nowo­cze­sne­go czar­ne­go prochu.

• Komendy wyda­wa­ne przez sędzie­go i pozo­sta­łe warun­ki bez­pie­czeń­stwa – iden­tycz­ne jak w prze­pi­sach ISSF. Komendy: począ­tek kon­ku­ren­cji – START”, prze­rwa­nie ognia – STOP” lub PRZERWIJ STRZELANIE” (względ­nie inna komen­da jed­no­znacz­nie suge­ru­ją­ca koniecz­ność natych­mia­sto­we­go prze­rwa­nia strze­la­nia), koniec kon­ku­ren­cji – STOP”.

• Sankcje i kary zgod­ne z Urzędowymi przy­pi­sa­mi i regu­la­mi­na­mi ISSF: ostrze­że­nie (żół­ta kart­ka), upo­mnie­nie i odję­cie 2 punk­tów (zie­lo­na kart­ka) oraz dys­kwa­li­fi­ka­cja (czer­wo­na kartka).

10.5 Informacja dodatkowa

Zawody odbę­dą się z udzia­łem Delegata Technicznego PZSS.

10.6 Zmiana Regulaminu Zawodów

Organizatorzy zastrze­ga­ją sobie moż­li­wość – w uza­sad­nio­nych przy­pad­kach – zmia­ny niniej­sze­go Regulaminu Zawodów. Zmiana musi być umotywowana. 

1Komentarz

Napisz komentarz