Karabinek ok 1790 r.

karabinek z roku ok 1790
Ogłoszenie:

Oferuję do sprze­da­nia kara­bi­nek z roku ok.1790.
Posiada uchwyt pisto­le­to­wy i kolbę,co czy­ni­ło go szcze­gól­nie wygod­nym do strze­la­nia z jed­nej ręki. Na ryn­ku anty­kwa­rycz­nym jest rzad­ko spo­ty­ka­ną bronią.


Ten typ moż­na spo­tkać wśród replik wło­skich kara­bin­ków prze­zna­czo­nych do ochro­ny karet. Najprawdopodobniej jest zdo­bio­ny kością sło­nio­wą, ale badań w celu uzy­ska­nia cer­ty­fi­ka­tu na to jesz­cze nie zle­ca­łem. Broń jest spraw­na, lufa droż­na, zamek dzia­ła­ją­cy dwu­tak­to­wy. Można oddać suchy strzał.
Do kara­bin­ka dołą­czam anty­kwa­rycz­ny dowód zaku­pu + przy­się­głe tłu­ma­cze­nie na język pol­ski.
Broń rejestrowana-europejska kar­ta bro­ni
Moja cena to 4350 zł.
[email protected]

karabinek z roku ok 1790
karabinek z roku ok 1790

brak komentarza

Napisz komentarz