Składki członkowski 2021 r.

SKŁADKA CZŁONKOWSKA NA ROK 2021 WYNOSI 70 ZŁ.

Aktualne infor­ma­cje odno­śnie wyso­ko­ści skład­ki człon­kow­skiej znaj­dziesz rów­nież na głów­nej stro­nie w zakład­ce CZŁONKOSTWO / Składki – członkowskie 

Składki nale­ży uisz­czać do 31 mar­ca na poniż­sze kon­to:
Łódzkie Stowarzyszenie Kolekcjonerów Broni
ul. Nawrot 72/14
90–045 Łódź
nr kon­ta: 44 1600 1462 1839 5052 3000 0001