Klub Strzelecki Dziesiątka”

Miło mi donieść, że nawią­za­li­śmy współ­pra­cę z Klubem Sportowym Dziesiątka” !!!
Klub posia­da strzel­ni­ce z osią 50 m.
Można przyjść z bro­nią czarnoprochową!

Członkowie nasze­go Stowarzyszenia mogą korzy­stać z obiek­tu za oka­za­niem waż­nej legi­ty­ma­cji człon­kow­skiej ŁSKB, według poniż­szych zasad:

Odpłatność:
- Wynajęcie sta­no­wi­ska: 20 zł na czas nieokreślony

Spotkania:
- Poniedziałki i śro­dy – godz. 12–20
- wtor­ki i piąt­ki – godz. 16:30–20 (tyl­ko bocz­ny zapłon)
(w związ­ku z obo­wią­zu­ją­cym sta­nem epi­de­mii, war­to spraw­dzić czy ww. zasa­dy nie ule­gły zmia­nie facebook.com/KlubStrzeleckiDziesi…)

Broń obiek­to­wa – pisto­let, strzel­ba, kara­bin (bocz­ne­go zapłonu) 

Adres i dane kon­tak­to­we:
ul. Konstantynowska 1, 94–303 Łódź
tel. kom. 538 271 010
stro­na www – http://ksdziesiatka.pl/
stro­na FB – facebook.com/KlubStrzeleckiDziesi…