Strzelnice amatorskie. Praca u podstaw.

Stowarzyszenie Strzeleckie GARMIN 2017 -link

Projekt: Arizona
Dlaczego Arizona może naj­pierw. Większość z was zapew­ne zna Pana Wojciecha Cejrowskiego i ten pro­gram, gdzie idą ze zna­jo­mym za dom i strze­la­ją do tarcz za domem. W USA oczy­wi­ście rzecz ma miej­sce. Tak mi się z oso­bą Pana Cejrowskiego i Arizoną temat strzel­nic sko­ja­rzył. Też mamy u sie­bie piach i peł­za­ją­ce zwie­rząt­ka, no i samo­sie­wy sosny zamiast roślin pustyn­nych. Arizona” to nazwa robo­cza, któ­ra pozo­sta­ła jako już peł­no­praw­na nazwa projektu. 

Kolejna strzelnica – COLT Łódź!

Udało mi się poro­zu­mieć z wła­ści­cie­la­mi strzel­ni­cy na ul. Okopowej 70/106 (tere­ny WUKO.), Colt Łódź. Jest to nowy obiekt kry­ty, posia­da­ją­cy 7 torów o dłu­go­ści 10, 15, 25 i 50m.
To już kolej­na strzel­ni­ca, z któ­rej na pre­fe­ren­cyj­nych warun­kach mogą korzy­stać człon­ko­wie nasze­go Stowarzyszenia.