Kolejna strzelnica – COLT Łódź!

Udało mi się poro­zu­mieć z wła­ści­cie­la­mi strzel­ni­cy na ul. Okopowej 70/106 (tere­ny WUKO.), Colt Łódź. Jest to nowy obiekt kry­ty, posia­da­ją­cy 7 torów o dłu­go­ści 10, 15, 25 i 50m.
To już kolej­na strzel­ni­ca, z któ­rej na pre­fe­ren­cyj­nych warun­kach mogą korzy­stać człon­ko­wie nasze­go Stowarzyszenia.
Każdy czło­nek, za oka­za­niem waż­nej legi­ty­ma­cji ŁSKB, pła­ci 20 zł za wjazd.
Jeśli ktoś jesz­cze nie posia­da pozwo­le­nia ani wła­snej bro­ni, może korzy­stać z bro­ni obiek­to­wej, jed­nak na warun­kach okre­ślo­nych przez Klub Colt.
Strzelnica czyn­na jest od wtor­ku do piąt­ku w godzi­nach od 14 do 22 oraz w każ­dą sobo­tę i nie­dzie­lę od 10 do 16, oprócz imprez klu­bo­wych – patrz har­mo­no­gram -link

Adres:
ul. Okopowa 70/106 (tere­ny WUKO.), 91–849 Łódź
GPS: 51°47’52.2 N 19°28’15.7 E
kon­takt: 728 751 954

5 komentarzy

 • GWZ

  26 lutego 2017 at 21:49

  Byłem. Fajne miej­sce, choć jesz­cze w budo­wie. Torów jest 10.
  https://www.youtube.com/watch?v=u9RHHQDkd5Y

 • Adam

  16 lutego 2017 at 12:45

  Dziękujemy :)
  PS. W jakim cza­sie od wpła­ty prze­wi­dy­wa­ne są legitymacje?

  • t Kotusiewicz

   16 lutego 2017 at 21:09

   Tak oko­ło 2 tygo­dni. Musi się uzbie­rać przy­naj­mniej 5‑ciu chęt­nych, wte­dy wysyłam.
   Na począt­ku będę wysy­łał raz w tygo­dniu. Pierwsza par­tia będzie goto­wa do odbio­ru na począt­ku przy­szłe­go tygo­dnia (20.02.2017). Druga par­tia pój­dzie w ponie­dzia­łek – wto­rek (20–21.02.2017)
   Ps.
   Warto wyra­biać bo ostat­nio kil­ka firm odpo­wie­dzia­ło na pro­po­zy­cję współ­pra­cy i drob­ny rabat moż­na uzy­skać już za oka­za­niem legitymacji ;-)

 • pascalo83

  15 lutego 2017 at 13:52

  Super. Dzięki Tomek.

Napisz komentarz