Oświadczenie woli

W związ­ku z nowe­li­za­cją usta­wy z dnia 7 kwiet­nia 1989 r. o sto­wa­rzy­sze­niach, któ­ra weszła w życie 20 maja 2016 r. zosta­li­śmy posta­wie­ni przed koniecz­no­ścią dosto­so­wa­nia się do obo­wią­zu­ją­cych obec­nie przepisów.
Aby spro­stać wymo­gom praw­nym, Łódzkie Stowarzyszenie Kolekcjonerów Broni w dniu 30 stycz­nia 2017 r. zosta­ło zare­je­stro­wa­ne w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nume­rem 0000660937 (sie­dzi­ba oraz nazwa Stowarzyszenia pozo­sta­ją bez zmian). Stare” Łódzkie Stowarzyszenie Kolekcjonerów Broni mia­ło do tej pory sta­tus sto­wa­rzy­sze­nia zwy­kłe­go, któ­rych rejestr pro­wa­dził Prezydent Miasta Łodzi.
Na mocy usta­wy nowe­li­zu­ją­cej wszyst­kie sto­wa­rzy­sze­nia zwy­kłe z dniem 20 maja 2018 r. zosta­ną roz­wią­za­ne. Nie cze­ka­jąc na ten moment oraz w celu zacho­wa­nia cią­gło­ści dzia­ła­nia Stowarzyszenia dosto­so­wa­li­śmy się do nowych wymo­gów formalno-prawnych, reje­stru­jąc się w KRS.
Ponieważ człon­ko­stwo w nowym Stowarzyszeniu wyma­ga­ło­by zło­że­nia nowych dekla­ra­cji człon­kow­skich, w celu uprosz­cze­nia pro­ce­du­ry zde­cy­do­wa­li­śmy, że brak sprze­ci­wu będzie jed­no­znacz­ny ze zło­że­niem oświad­cze­nia woli o człon­ko­stwie w nowym” Stowarzyszeniu.
Tym samym oso­by, któ­re nie chcą być człon­ka­mi nowe­go” Stowarzyszenia swój sprze­ciw powin­ny wyra­zić poprzez pisem­ną dekla­ra­cję (przy­sła­ną na adres sie­dzi­by Stowarzyszenia) o rezy­gna­cji z człon­ko­stwa w ŁSKB.
W imie­niu zarządu
Tomasz Kotusiewicz

brak komentarza

Napisz komentarz