Kurs Prowadzącego Strzelanie Giwera” – rabat dla ŁSKB

W dniach 16–18.10.2020 r. w Jarocinie, oraz 23–25.10.2020 r. w Bobolicach, Akademia Szkoleń Obronnych Giwera orga­ni­zu­je Kursy Prowadzącego Strzelanie.

Akademia Szkoleń Obronnych GIWERA” spe­cja­li­zu­je się w kur­sach i szko­le­niach z zakre­su obron­no­ści, a w szcze­gól­no­ści z posłu­gi­wa­nia się bro­nią pal­ną oraz jej wyko­rzy­sta­niem w róż­nych sytu­acjach, w tym w sytu­acjach taktycznych.

Kurs orga­ni­zo­wa­ny jest z ramie­nia LOK, ozna­cza to, że upraw­nie­nia pro­wa­dzą­ce­go strze­la­nie może nabyć każ­dy i nie jest koniecz­ne człon­ko­stwo w PZSS (Polskim Związku Strzelectwa Sportowego).

Jeśli jesteś człon­kiem nasze­go Stowarzyszenia i posia­dasz waż­ną legi­ty­ma­cję, to przy­słu­gu­je Ci zniż­ka w wyso­ko­ści 10% od ceny wyj­ścio­wej. Aby uzy­skać rabat, nale­ży wspo­mnieć o tym fak­cie w ema­ilu oraz pode­słać skan legitymacji.

Wszelkie nie­zbęd­ne infor­ma­cję znaj­dziesz pod adre­sem www.asog.pl/,
kon­takt www.asog.pl/…
oraz na stro­nach Facebook
Jarocin – https://www.facebook.com/events/1248638595496670/
Bobolice – https://www.facebook.com/events/602499990383931