ŁSKB Klientem Grupowym Polskiej Fabryki Amunicji PFA

Logo Polska Fabryka Amunicji PFA

Dzięki sta­ra­niom i uprzej­mo­ści nasze­go kole­gi Kamila ze skle­pu Kwatermistrz, nasze Stowarzyszenie uzy­ska­ło sta­tus klien­ta gru­po­we­go Polskiej Fabryki Amunicji PFA.

Oznacza to, że za oka­za­niem waż­nej legi­ty­ma­cji ŁSKB, może­my na pre­fe­ren­cyj­nych warun­kach kupić u Kamila amu­ni­cję w cenie:
- amu­ni­cja 9x19 8g (opa­ko­wa­nie 50 szt.)- 0,71 zł/szt.
- amu­ni­cja 9x19 8g (opa­ko­wa­nie 250 szt.)- 0,69 zł/szt.
- amu­ni­cja 9x19 8g (opa­ko­wa­nie 1000 szt.)- 0,68 zł/szt.

Logo sklepu Kwatermistrz