Kurs Prowadzącego Strzelanie!

Na począt­ku 2021 r. dla człon­ków nasze­go (choć nie tyl­ko) Stowarzyszenia chce­my zor­ga­ni­zo­wać kurs pro­wa­dzą­ce­go strze­la­nie. Kurs orga­ni­zo­wa­ny będzie z ramie­nia LOK‑u, dla­te­go już dzi­siaj zapra­szam wszyst­kich nie posia­da­ją­cych licen­cji PZSS do wzię­cia w nim udziału. 


Osoby zain­te­re­so­wa­ne pro­szę o prze­sła­nie zgło­sze­nia na adre­sem [email protected], w tytu­le wpi­su­jąc – Kurs pro­wa­dzą­ce­go strze­la­nie.
ZAPRASZAMY!
W razie wąt­pli­wo­ści pro­szę kon­tak­to­wać się poprzez powyż­szy e‑mail.

Kurs odbę­dzie się w dniach 10–13 oraz 17–20 czerw­ca 2021 r. (gru­py po ok 12 osób)
koszt 695 zł.
Kontakt w spra­wie dal­szych szcze­gó­łów [email protected]

8 komentarzy

 • t Kotusiewicz

  8 kwietnia 2021 at 20:18

  Ze wzglę­du na sytu­ację Covidową ter­min kur­su zosta­je prze­su­nię­ty, celu­je­my w maj.

 • niomek

  22 marca 2021 at 08:11

  Witam czy jest jesz­cze miej­sce na kurs pro­wa­dza­ce­go strzelanie?

  • t Kotusiewicz

   22 marca 2021 at 09:20

   Witaj.
   Jasne, że jest, poprzez kon­takt pode­ślij mi swo­je dane, wcią­gnę Cię na listę osób chętnych.

 • t Kotusiewicz

  12 marca 2021 at 11:13

  Hej Panowie
  Wyklarowała się już cena za kurs i wyno­si 700 zł.
  Poprosiłem oso­by odpo­wie­dzial­ne za orga­ni­za­cję szko­le­nia aby wyzna­czy­ły go na dru­gą poło­wę kwietnia.
  Ze szcze­gó­łów na razie tyle.

 • Grzegorz Milczarek

  6 marca 2021 at 10:22

  Witam. Czy moż­na dopi­sać się jesz­cze do kur­su pro­wa­dza­ce­go strze­la­nie ? Pozdrawiam.

 • Dariusz Karasinski

  5 marca 2021 at 20:49

  Dzień dobry mam nadzie­je że zosta­łem wpi­sa­ny na listę uczest­ni­ków szko­le­nia. Pozdrawiam Dariusz Karasiński

  • t Kotusiewicz

   5 marca 2021 at 20:59

   Hej.
   Tak jesteś na l;iście, mam nadzie­ję, że nie­dłu­go będę mógł podać kon­kret­ną datę, cena kur­su wyno­si 700 zł.

Napisz komentarz