Zmiany w przepisach dotyczących egzaminów

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 kwiet­nia 2015 r. zmie­nia­ją­ce roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie egza­mi­nu ze zna­jo­mo­ści prze­pi­sów doty­czą­cych posia­da­nia bro­ni oraz umie­jęt­no­ści posłu­gi­wa­nia się bronią

Na stro­nach Pana Andrzeja Turczyna moż­na zapo­znać się z roz­po­rzą­dze­niem zmie­nia­ją­cym. Znajduje się tam też ujed­no­li­co­ny tekst roz­po­rzą­dze­nia uwzględ­nia­ją­cy naj­now­sze zmiany.

Z naj­waż­niej­szych:

§ 5.
1. Część prak­tycz­na egza­mi­nu obej­mu­je spraw­dze­nie prze­strze­ga­nia szcze­gó­ło­wych zasad zacho­wa­nia bez­pie­czeń­stwa na strzel­ni­cy, umie­jęt­no­ści pra­wi­dło­we­go roz­kła­da­nia i skła­da­nia, łado­wa­nia i roz­ła­do­wy­wa­nia danej bro­ni, postę­po­wa­nia z bro­nią nie­spraw­ną w stop­niu unie­moż­li­wia­ją­cym dal­sze strze­la­nie, okre­śle­nia czę­ści bro­ni oraz prze­pro­wa­dze­nie spraw­dzia­nu strze­lec­kie­go z uży­cia dane­go rodza­ju bro­ni. (kolek­cjo­ne­rzy nie są już zwol­nie­ni z spraw­dzia­nu strzeleckiego)

§ 8. 1. Ustala się nastę­pu­ją­ce staw­ki odpłat­no­ści za egza­min zwią­za­ny z ubieganiem
się o wyda­nie pozwo­le­nia na broń w celach:

1) ochro­ny oso­bi­stej – 500 zł,
2) spor­to­wych – 800 zł,
3) kolek­cjo­ner­skich – 1150 zł,
4) pamiąt­ko­wych – 550 zł, ;
5) szko­le­nio­wych, z zastrze­że­niem ust. 4 – 1.000 zł,
6) innych – 600 zł.