Jak uzyskać pozwolenie na broń sportową / myśliwską do celów kolekcjonerskich.

Jeśli speł­niasz warun­ki do uzy­ska­nia pozwo­le­nia na broń spor­to­wą / myśliw­skiej, to ten fakt upo­waż­nia Cię do wystą­pie­nia o pozwo­le­nie na broń spor­to­wą / myśliw­ską do celów kolek­cjo­ner­skich. To waż­ne, aby mieć świa­do­mość, że wnio­sek o pozwo­le­nie na broń spor­to­wą / myśliw­ską do celów kolek­cjo­ner­skich możesz skła­dać wraz z wnio­skiem o pozwo­le­nie na broń do celów spor­to­wych czy łowieckich.

Ustawa o bro­ni i amu­ni­cji prze­wi­du­je, że jeśli naby­łeś upraw­nie­nia do posia­da­nia bro­ni spor­to­wej / myśliw­skiej, to tym samym jesteś zwol­nio­ny z wyma­ga­ne­go egza­mi­nu w WPA (Wydział Postępowań Administracyjnych), któ­ry jest wyma­ga­ny w przy­pad­ku wystę­po­wa­nia o pozwo­le­nia na broń kolek­cjo­ner­ską (tzw. peł­ną).
Rodzi się pyta­nie, kie­dy i dla­cze­go wystę­po­wać o pozwo­le­nie spor­to­we / myśliw­skie kolek­cjo­ner­skie.
Jest kil­ka powo­dów i oko­licz­no­ści, kie­dy war­to roz­wa­żyć roz­sze­rze­nie posia­da­nych dotych­czas uprawnień. 

Jednym z nich jest moż­li­wość zwięk­sze­nia licz­by egzem­pla­rzy bro­ni przy­zna­nych przez WPA. Oznacza to, że jeśli wyda­na decy­zja prze­wi­du­je limit np. 6 sztuk bro­ni spor­to­wej / myśliw­skiej, to po uzy­ska­niu pozwo­le­nia na broń spor­to­wą / myśliw­ską do celów kolek­cjo­ner­skich może­my uzy­skać dodat­ko­wą licz­bę sztuk bro­ni (jak wska­zu­je prak­ty­ka WPA w Łodzi wyda­je pozwo­le­nie na dodat­ko­we 10 szt. bro­ni pal­nej … do celów kolek­cjo­ner­skich).
Bezdyskusyjną korzy­ścią posia­da­nia roz­wa­ża­ne­go pozwo­le­nia jest fakt, że wyda­wa­ne jest ono na czas nie­okre­ślo­ny, ozna­cza to, że jeśli z jakie­go­kol­wiek powo­du zre­zy­gnu­je­my czy to z licen­cji spor­to­wej, czy z człon­ko­stwa w Polskim Związku Łowieckim (PZŁ) lub też prze­sta­je­my speł­niać wymo­gi utrzy­ma­nia pozwo­le­nia na broń do celów spor­to­wych bądź myśliw­skich, to dys­po­nu­jąc pozwo­le­niem spor­to­wym / myśliw­skim do celów kolek­cjo­ner­skich mamy pra­wo do prze­pi­sa­nia posia­da­nej bro­ni z obec­nej kate­go­rii do kate­go­rii kolek­cjo­ner­skiej. Jedynym wymo­giem zacho­wa­nia waż­ne­go pozwo­le­nia spor­to­we­go / myśliw­skie­go do celów kolek­cjo­ner­skich jest udo­ku­men­to­wa­ne człon­ko­stwo w sto­wa­rzy­sze­niu o cha­rak­te­rze kolekcjonerskim.

Wniosek o pozwo­le­nie na broń spor­to­wą / myśliw­ską do celów kolek­cjo­ner­skich moż­na skła­dać wraz z wnio­skiem o pozwo­le­nie na broń spor­to­wą / myśliw­ską.
Trzeba jed­nak pamię­tać, że o pozwo­le­nia kolek­cjo­ner­skie może­my wystą­pić w dowol­nej chwi­li, ale z wyma­ga­ne­go egza­mi­nu w WPA będzie­my zwol­nie­ni tyl­ko wte­dy, kie­dy będzie­my posia­dać waż­ne upraw­nie­nia do posia­da­nia bro­ni spor­to­wej lub myśliwskiej.

Mam nadzie­ję, że powyż­szy tekst przy­bli­żył temat pozwo­le­nia na broń spor­to­wą / myśliw­ską do celów kolek­cjo­ner­skich i tym samym pomo­że zain­te­re­so­wa­nym oso­bą w świa­do­mym wybo­rze moż­li­wo­ści, jakie daje nam pol­skie usta­wo­daw­stwo.
Zachęcam do kon­tak­tu ze mną, jeśli jeste­ście zain­te­re­so­wa­ni roz­sze­rze­niem posia­da­nych upraw­nień lub macie jakie­kol­wiek wąt­pli­wo­ści w ww. materii. 

Tomasz Kotusiewicz