Pociski Arma Force

Prowadzę roz­mo­wy z pro­du­cen­tem poci­sków ze Słowenii fir­mą Arma Force w spra­wie ich przed­sta­wi­ciel­stwa na nasz kraj szu­kam osób, któ­re ela­bo­ru­ją amu­ni­cję i chciał­by prze­te­sto­wać poci­ski tej fir­my. Ponieważ chce uzy­skać opi­nię czy poci­ski są odpo­wied­nie ofe­ru­ję cenę bar­dzo pro­mo­cyj­ną bo po kosztach.

AF CMJ 9mm 123gr RN 0.355 (500 szt). – 135 zł
AF CMJ 9mm 124gr RN 0.356 (500 szt.) – 135 zł
AF CMJ 9mm 147gr RN 0.356 (500 szt.) – 150 zł
AF CMJ 38/357 158gr RNFP 0.358 (500 szt.) – 175 zł
AF CMJ 45ACP 230gr RN 0.451 (250 szt.) – 105 zł

W cenę jest wli­czo­na wysyłka.

Sklep Gun Szop
Mail: [email protected]
tel. 503450417

brak komentarza

Napisz komentarz