Pozwolenie na broń do celów kolekcjonerskich czy może pozwolenie na broń sportową do celów kolekcjonerskich?

Pozwolenie na broń spor­to­wą do celów kolek­cjo­ner­skich jest w defi­ni­cji zawę­żo­ne w sto­sun­ku do pozwo­le­nia na broń do celów kolek­cjo­ner­skich o słów­ko spor­to­wą”; co to oznacza?

W prak­ty­ce na pod­sta­wie obu ww. rodza­jów pozwo­leń będzie­my mogli zaku­pić broń palną:
1) bocz­ne­go zapło­nu z lufa­mi gwin­to­wa­ny­mi o kali­brze do 6 mm,
2) cen­tral­ne­go zapło­nu z lufa­mi gwin­to­wa­ny­mi o kali­brze do 12 mm,
3) gładkolufową,
4) przy­sto­so­wa­ną do strze­la­nia wyłącz­nie przy pomo­cy pro­chu czar­ne­go (dym­ne­go).

Pozwolenie na broń spor­to­wą do celów kolek­cjo­ner­skich nie daje nato­miast pra­wa do zakupu:
1) bro­ni pal­nej: gazo­wej i alarmowej,
2) przed­mio­tów prze­zna­czo­nych do obez­wład­nia­nia osób za pomo­cą ener­gii elek­trycz­nej o śred­niej war­to­ści prą­du w obwo­dzie prze­kra­cza­ją­cej 10 mA,
3) mio­ta­czy gazu obezwładniającego,
4) pisto­le­tów sygnałowych,
5) bro­ni myśliw­skiej o para­me­trach innych niż w/w sportowa.

Uzyskanie pozwo­le­nia spor­to­we­go” ma swo­je wady. Przede wszyst­kim dłuż­sza dro­ga jego uzy­ska­nia i koniecz­ność przy­na­le­że­nia do klu­bu strze­lec­kie­go dzia­ła­ją­ce­go w ramach PZSS. Wśród zalet nale­ży wymie­nić brak egza­mi­nu poli­cyj­ne­go w WPA (któ­re­go koszt wyno­si 1150 zł i powszech­nie uwa­ża­ny jest za trud­niej­szy). Egzamin prze­pro­wa­dza wła­ści­wy Wojewódzki Związek Strzelectwa Sportowego i jest on orga­ni­zo­wa­ny, na któ­rejś ze strzel­nic dzia­ła­ją­cych na danym tere­nie (za ega­zmin pła­ci­my jedy­nie 400 zł).
Mając powyż­sze na uwa­dze nale­ży same­mu pod­jąć decy­zję czy chce­my iść ścież­ką kolek­cjo­ner­ską” czy ścież­ką spor­to­wą” (szer­sze roz­róż­nie­nie obu pozwo­leń na koń­cu artykułu).
Ścieżka czy­sto kolek­cjo­ner­ska jest teo­re­tycz­nie prost­sza” i szyb­sza bo będąc człon­kiem sto­wa­rzy­sze­nia kolek­cjo­ner­skie­go i posia­da­jąc bada­nia lekar­skie moż­na już skła­dać wnio­sek o pozwo­le­nie na broń kolek­cjo­ner­ską do WPA. Należy pamię­tać jed­nak, że dla osób, któ­re wcze­śniej nie mia­ły doświad­cze­nia z bro­nią, zali­cze­nie czę­ści prak­tycz­nej może sta­no­wić nie­ma­ły pro­blem. Po pierw­sze, musi­my umieć roz­ło­żyć i zło­żyć róż­ne rodza­je bro­ni (pisto­let, kara­bin i strzel­bę), pod­czas strze­la­nia uzy­ska­nie wyma­ga­nej licz­by punk­tów może być rów­nież pew­nym pro­ble­mem. Dodatkowo wszyst­kie wyko­ny­wa­ne czyn­no­ści zwią­za­ne z obsłu­gą bro­ni nale­ży wyko­ny­wać z zacho­wa­niem zasad bez­pie­czeń­stwa. Podobne kry­te­ria będą sto­so­wa­ne przy egza­mi­nie na patent, z tą róż­ni­cą, że klub odpo­wied­nio cię przy­go­tu­ję. Kilka, kil­ka­na­ście tre­nin­gów na strzel­ni­cy nauczy począt­ku­ją­ce oso­by jak roz­kła­dać i skła­dać broń, gdzie celo­wać (nawet roz­ła­do­wa­ną), jakie komen­dy wyda­wa­ne są przez pro­wa­dzą­ce­go strze­la­nie i jak na nie reago­wać, gene­ral­nie nauczą bez­piecz­ne­go zacho­wa­nia i obcho­dze­nia się z bronią.
W tym momen­cie poja­wia się dyle­mat – czy pójść na strzel­ni­cę komer­cyj­ną, czy też do klu­bu spor­to­we­go. Nie każ­dy klub będzie chciał nas wpu­ścić” na strzel­ni­cę bez człon­ko­stwa w danym klu­bie, co ozna­cza koniecz­ność wnie­sie­nia opłat w posta­ci wpi­so­we­go i skład­ki członkowskiej.

W rejo­nie łódz­kim mamy do wybo­ru kil­ka klu­bów, któ­re war­to rozważyć:

1) KS Społem” – Łódź, ul. Północna 36
dwie strzel­ni­ce: 50m odkry­ta (nie wiem ile torów) i 25m zada­szo­na (5 torów)
tre­nin­gi w ponie­dział­ki, wtor­ki i czwart­ki w godzi­nach 13:00 – 19:00
wpi­so­we 400 zł, rocz­na skład­ka 428 zł
pod­czas tre­nin­gów dodat­ko­wo pła­cisz za amu­ni­cję – 7 zł za 25 szt (kal. 0,22)
broń klu­bo­wa wyłącz­nie mało­ka­li­bro­wa (0,22)

2) KS Dziesiątka” LOK – ul. Konstantynowska 1
strzel­ni­ca odkry­ta z osią 50m
tre­nin­gi w ponie­dział­ki i śro­dy w godzi­nach 10:00 ‑18:00
wpi­so­we 230 zł + pół­rocz­na skład­ka 120 zł
pod­czas tre­nin­gów dodat­ko­wo pła­cisz za amu­ni­cję od 60 gr za bocz­ny zapłon do 1,5 zł za 9mm

3) KSS Strzelmistrz” – ul. Piłsudskiego 141
(dane na pod­sta­wie ich stro­ny www)
dwie strzel­ni­ce kry­te (2 i 3 tory)
tre­nin­gi w sobo­ty w godzi­nach 9:00 – 14:00
nie mam infor­ma­cji nt. kosztów

4) komer­cyj­na Strzelnica Pelikan” oraz SKS Top Gun” – Aleksandrów Łódzki, ul. Wierzbińska 58
strzel­ni­ca kry­ta (2 tory 20m), wypo­sa­żo­na w trans­por­te­ry tarcz oraz tre­na­żer kino­wy (fil­mo­wy, interaktywny)
tre­nin­gi w godzi­nach popołudniowych
broń: Glock 17, TT, Walther, rewol­wer S&W 686, kara­bin M16, kara­bi­nek AK 47, pisto­let maszy­no­wy Glauberyt, strzel­ba gład­ko­lu­fo­wa Mossberg
kosz­ty: 100–150 zł za godzi­nę wyna­ję­cia toru i instruk­to­ra (90 zł dla klubowicza)
na torze mogą ćwi­czyć jed­no­cze­śnie nawet 4 oso­by by ogra­ni­czyć koszty
amu­ni­cja: od 1,80 zł/szt kali­ber 9mm (1,20 zł dla klubowicza)
tar­cza: 1 zł
wpi­so­we do klu­bu 500 zł, rocz­na skład­ka 240 zł

5) Shooting Academy – Parzęczew
strzel­ni­ca odkry­ta (5 osi od 25 do 100m)
broń: Glock 17, CZ75, H&K P30, Walther P99, Ruger SR9, kara­bi­ny M4, Beryl, Beretta CX‑4 Storm, AKS, SWD, pisto­let maszy­no­wy Glauberyt, strzel­ba gład­ko­lu­fo­wa Mossberg
wpi­so­we 200 zł, rocz­na skład­ka 600 zł
brak infor­ma­cji nt. dni i godzin tre­nin­go­wych, chy­ba week­en­dy, przy sprzy­ja­ją­cej pogodzie
strzel­ni­ca orga­ni­zu­je też zawo­dy strze­la­nia dynamicznego

Warto też zapo­znać się z wyka­zem strzel­nic na stro­nie www.strzelectwo.lodz.pl

Procedura uzy­ska­nia pozwo­le­nia na broń spor­to­wą do celów spor­to­wych oraz na broń spor­to­wą do celów kolekcjonerskich:
1) Zapisujesz się do któ­re­goś z w/w klu­bów z licen­cją PZSS i opła­casz wpi­so­we wraz ze składką.
2) Trenujesz – praw­nym wymo­giem przy­stą­pie­nia do egza­mi­nu na patent jest co naj­mniej 3 mie­sięcz­ny staż w klu­bie (R E G U L A M I N egza­mi­nów stwier­dza­ją­cych posia­da­nie kwa­li­fi­ka­cji nie­zbęd­nych do upra­wia­nia spor­tu strze­lec­kie­go par. 7 pkt 1). W tym cza­sie opła­casz koszt amu­ni­cji (+ew. inne kosz­ty w zależ­no­ści od klu­bu), uczysz się bez­piecz­nie obcho­dzić z bro­nią, tre­nu­jesz cel­ność. W domu stu­diu­jesz usta­wę o bro­ni i amu­ni­cji + roz­po­rzą­dze­nia oraz dodat­ko­wo (nie ma tego przy egza­mi­nie poli­cyj­nym w przy­pad­ku pozwo­le­nia na broń do celów kolek­cjo­ner­skich) regu­la­mi­ny sportowe.
3) Zapisujesz się w mię­dzy­cza­sie do sto­wa­rzy­sze­nia kolekcjonerskiego.
4) Podchodzisz do egza­mi­nu na patent strze­lec­ki (koszt 400 zł) przy­stę­pu­jąc do egza­mi­nu musisz posia­dać bada­nia lekar­skie, koszt to 50 zł (bada­nia czę­sto orga­ni­zo­wa­ne są pod­czas same­go egza­mi­nu na patent).
Mamy kil­ka dys­cy­plin spor­to­wych: pisto­let, kara­bin, strzel­ba. Należy zde­cy­do­wać któ­re dys­cy­pli­ny nas inte­re­su­ją pamię­ta­jąc, że jeśli np. zda­je­my tyl­ko pisto­let to w pozwo­le­niu na broń będzie to zazna­czo­ne i kara­bin­ka ani strzel­by nie będzie­my mogli posia­dać. Najczęściej oso­by zda­ją P+K i odpusz­cza­ją strzel­bę. Egzamin teo­re­tycz­ny skła­da się z 10 pytań, gdzie do wybo­ru mamy 3 moż­li­we odpo­wie­dzi. Poza czę­ścią teo­re­tycz­ną zda­je­my egza­min prak­tycz­ny z obsłu­gi i strzelania.
5) Po zda­nym egza­mi­nie cze­kasz 2–4 tygo­dnie na patent.
6) Posiadając patent strze­lec­ki trze­ba wystą­pić o licen­cję (70 zł – 50 zł dla PZSS i 20 dla ŁZSS).
Drobna uwa­ga: jeśli zapi­sa­łeś się do klu­bu w poło­wie roku i dopie­ro na jesień zda­jesz egza­min na patent to o licen­cję war­to wystą­pić na rok następ­ny, wów­czas masz cały rok na zali­cze­nie zawo­dów (jed­no­cze­śnie cze­kasz też do nowe­go roku z wystą­pie­niem o pozwo­le­nie na broń), w innym przy­pad­ku może się zda­rzyć, że nie zdą­ży­my wziąć udzia­łu w wyma­ga­nej ilo­ści star­tów i skut­ko­wać to będzie utra­tą licen­cji. Patent jest bez­ter­mi­no­wy (czy­li w pol­skich realiach do cza­su zmia­ny usta­wy…). Utrata licen­cji nie skut­ku­je utra­tą waż­no­ści paten­tu. Patent moż­na stra­cić będąc przy­ła­pa­nym na dopin­gu i popeł­nia­jąc inne cięż­kie prze­wi­nie­nia. Od chwi­li kie­dy już otrzy­ma­my licen­cję, zobli­go­wa­ni jeste­śmy pil­no­wać, by co roku opła­cać skład­kę człon­kow­ską w klu­bie i wystar­to­wać w mini­mal­nej licz­bie zawodów.
7) Jeśli zde­cy­do­wa­łeś się wystą­pić o licen­cję po mie­sią­cu ją otrzymujesz.
Jest ona waż­na jedy­nie do koń­ca roku kalendarzowego.
Ważna uwa­ga: musisz star­to­wać w zawo­dach orga­ni­zo­wa­nych przez klub zrze­szo­ny w PZSS (nie musi to być twój macie­rzy­sty klub). Teraz zaczy­na się jaz­da :), bo w celu prze­dłu­że­nia waż­no­ści na kolej­ny rok kalendarzowy:
– gdy masz licen­cję na jed­ną kate­go­rię bro­ni (np. pisto­let) – musisz wystar­to­wać (wynik nieważny)
w mini­mum 4 zawo­dach, a w dwóch kolej­nych star­tach za każ­dą dodat­ko­wą kate­go­rię broni.
– mając licen­cję na wszyst­kie trzy kate­go­rie bro­ni (P – pisto­let + K – kara­bin + S – strzel­ba) – musisz zali­czyć 8 startów.
Zazwyczaj jak się sprę­żysz, to da się to zro­bić nawet w 2–3 dni, bo np. klub jed­ne­go dnia będzie orga­ni­zo­wał zawo­dy ran­gi klu­bo­wej, woje­wódz­kiej czy ogól­no­kra­jo­wej (przy czym ran­ga zawo­dów nie ma zna­cze­nia, istot­ne jest, aby był na nich obec­ny obser­wa­tor z ramie­nia PZSS) w kon­ku­ren­cji: pisto­let spor­to­wy, pisto­let dowol­ny, kara­bin spor­to­wy. I już masz 3 star­ty zali­czo­ne. Poza tym wymóg star­tów w zawo­dach – dla osób któ­rym nie zale­ży na rywa­li­za­cji – to też przy­jem­ność, bo sko­ro to czy­tasz, to lubisz strze­lać, strze­la­jąc jed­no­cze­śnie tre­nu­jesz, a udział w zawo­dach, to kolej­ny tre­ning, ot co. Powtarzam, wynik zawo­dów nie ma zna­cze­nia. Ważne by two­je nazwi­sko zna­la­zło się na liście z punk­ta­cją, zwa­ną Komunikatem.
Należy rów­nież uwzględ­nić koniecz­ność corocz­ne­go pono­sze­nia kosz­tów utrzy­ma­nia pozwo­le­nia na broń spor­to­wą. Koszt jed­ne­go star­tu w zawo­dach wyno­si ok. 30–50 zł. Co roku musisz tak­że wystą­pić o  prze­dłu­że­nie licen­cji, co kosz­tu­je dodat­ko­we 70 zł.
Jeszcze jed­na nie­mi­ła wia­do­mość: może się zda­rzyć, że zapła­ci­łeś 400 zł zda­jąc patent strze­lec­ki, masz doku­ment potwier­dza­ją­cy, że posia­dasz patent w dys­cy­pli­nach PKS, wystą­pi­łeś o licen­cję PKS, a licen­cja przy­cho­dzi tyl­ko PK. Dlaczego? Bo twój macie­rzy­sty klub nie ma licen­cji na strzel­bę, więc i ty jej nie dosta­niesz. Skutkować to będzie w 90%, że wystę­pu­jąc do WPA o pozwo­le­nie na broń będzie ono ogra­ni­czo­ne rów­nież o strzel­bę. Bez sen­su, ale taką prak­ty­kę czę­sto sto­su­je WPA. Zapisując się do klu­bu zwróć na to uwagę.
8) Masz już patent i licen­cję, po 3–4 star­tach w zawo­dach, wystę­pu­jesz z dwo­ma wnio­ska­mi do WPA (2x242 zł) na broń spor­to­wą do celów kolek­cjo­ner­skich oraz na broń spor­to­wą do celów spor­to­wych. Musisz dołą­czyć wyma­ga­ne przez WPA bada­nia lekar­skie (koszt bada­nia ok. od 300 – 400 zł). Reszta pro­ce­du­ry będzie iden­tycz­na z opi­sa­ną przy innym wpi­sie na tej stronie.

Podsumowując:
– Opisana powy­żej pro­ce­du­ra trwa znacz­nie dłu­żej i wyma­ga przy­stą­pie­nia do klu­bu spor­to­we­go oraz udzia­łu w zawo­dach, co wią­że się z koniecz­no­ścią pono­sze­nia kosz­tów: wpi­so­we­go, corocz­nej skład­ki człon­kow­skiej i kosz­tów uczest­nic­twa w zawo­dach (240 zł przy 8 star­tach, przy kosz­cie 30 zł za start plus prze­dłu­że­nie licen­cji 70 zł).
– Zamiast egza­mi­nu poli­cyj­ne­go (1150 zł) jest egza­min na patent strze­lec­ki (400 zł), któ­ry podob­no jest łatwiej­szy w czę­ści teoretycznej.
– Kupując broń musi­my w cią­gu 5 dni ją zare­je­stro­wać w WPA i jed­no­cze­śnie zade­kla­ro­wać na jaki cel zosta­ła kupio­na: spor­to­wy czy kolek­cjo­ner­ski. Broń zare­je­stro­wa­ną w ksią­żecz­ce posia­da­cza bro­ni jako spor­to­wa może­my nosić zała­do­wa­ną w kabu­rze, tą na cele kolek­cjo­ner­skie jedy­nie prze­miesz­czać rozładowaną.
– Mając licen­cję oraz pozwo­le­nie spor­to­we może­my brać udział w zawo­dach z wła­sną bro­nią, nie tyl­ko w strze­la­niu sta­tycz­nym do tar­czy, ale rów­nież w strze­la­niu dyna­micz­nym, dosko­na­lą­cym tech­ni­ki samo­obro­ny, spo­so­bu uży­wa­nia bro­ni w przy­pad­kach real­ne­go ata­ku; posia­da­jąc pozwo­le­nie jedy­nie kolek­cjo­ner­skie może być nie­moż­li­we wzię­cie udzia­łu w takich zawo­dach (zale­ży to od organizatora).
– Pozwolenie na broń spor­to­wą do celów kolek­cjo­ner­skich jest w defi­ni­cji zawę­żo­ne w sto­sun­ku do pozwo­le­nia na broń do celów kolek­cjo­ner­skich o słów­ko spor­to­wą”.
– Posiadamy dwa pozwo­le­nia na dwa róż­ne cele i w przy­pad­ku gdy już fak­tycz­nie nie będzie­my chcie­li brać udzia­łu w zawo­dach i opła­cać skła­dek w klu­bie, to może­my swo­ją broń zaku­pio­ną na cele spor­to­we prze­pi­sać w 1 dzień na broń do celów kolek­cjo­ner­skich. W kolej­nym roku poli­cja upo­mni się o nas i cof­nie nam pozwo­le­nie spor­to­we (nie prze­dłu­ża­jąc licen­cji, prze­sta­jesz speł­niać usta­wo­wy wymóg pozwo­le­nia na broń spor­to­wą). Pozwolenie spor­to­we dla celów kolek­cjo­ner­skich wyda­wa­ne jest na czas nieokreślony.

Autor: Karolsky