PPS – Zapisy na wspólne zakupy

Niedługo poja­wią się u nas pisto­le­ty PPS. W związ­ku z tym posta­no­wi­li­śmy prze­pro­wa­dzić zapi­sy na nie. Broń nie­uży­wa­na, lata pro­duk­cji 51–54. Z prak­tycz­nie peł­nym ukom­ple­to­wa­niem (brak ole­jar­ki). Dostępne będą ok. poło­wy kwietnia.

Cena max 580 zł. (cena obo­wią­zu­je tyl­ko po wcze­śniej­szym zapi­sa­niu się)

Chętne oso­by pro­szę o kon­takt mailo­wy: [email protected] / tel. 503450417