Strzał magazyn o broni – egzemplarze dla nowych członków ŁSKB

Z wydaw­nic­twa Magnum‑X dosta­li­śmy kil­ka egzem­pla­rzy Strzał maga­zyn o bro­ni”, posta­no­wi­li­śmy obda­ro­wać nimi oso­by któ­re przy­stą­pią do nasze­go Stowarzyszenia, tak więc zapra­sza­my. Ilość egzem­pla­rzy ograniczona.

Strzał magazyn o broni