Prośba o wystawienie oświadczenia…

Na stro­nach nasze­go Stowarzyszenia poja­wi­ła się nowa zakład­ka Prośba o wysta­wie­nie oświad­cze­nia…
Wystarczy, że wypeł­nisz for­mu­larz, wska­żesz w nim czy wyma­ga­ne doku­men­ty odbie­rzesz oso­bi­ście czy wolisz otrzy­mać je dro­gą pocz­to­wą i to wszyst­ko.
Stronę znaj­dziesz w zakład­ce KLUB ŁSKB/ Prośba o wysta­wie­nie oświadczenia…