Ogólnopolski Zlot Miłośników Broni Palnej Pro ARMA

Ogólnopolski Zlot Miłośników Broni Palnej Pro ARMA

Tegoroczne spo­tka­nie odbę­dzie się 7–8 grud­nia w godz 10–18 na Targach Lublin. Będzie mia­ło jak co roku for­mu­łę zamknię­te­go spo­tka­nia dla osób wcze­śniej zare­je­stro­wa­nych przez for­mu­larz dostęp­ny w zakład­ce – reje­stra­cja uczest­ni­ków.
Równolegle do Zlotu będą odby­wać się tar­gi PASJE łowiec­two strze­lec­two survi­val. Uczestnicy Zlotu będą bez­płat­nie wpusz­cza­ni na te tar­gi. Natomiast oso­by któ­re pier­wot­nie przy­szły na PASJE aby wejść na Zlot będą musia­ły dopeł­nić wszyst­kich for­mal­no­ści jak każ­dy uczest­nik Zlotu.

W Zlocie moż­na uczest­ni­czyć na dwa spo­so­by jako wystaw­ca oraz zwie­dza­ją­cy. Po szcze­gó­ły odsy­łam do zakład­ki reje­stra­cja uczestników.

Sobota 7 grud­nia będzie dome­ną kolek­cjo­ne­rów bro­ni. Tego dnia odbę­dzie się tra­dy­cyj­nie orga­ni­zo­wa­na na Zlocie wysta­wa broni.

Niedziela 8 grud­nia odda­na zosta­nie w ręce strzel­ców i spor­tow­ców. Dominującym moty­wem spo­tka­nia tego dnia będą klu­by i sto­wa­rzy­sze­nia strze­lec­kie. Zaprezentują się fir­my szkoleniowe.

2800 m² to powierzch­nia prze­zna­czo­na na tego­rocz­ny Zlot. Dodatkowo mamy do dys­po­zy­cji sale kon­fe­ren­cyj­na na spo­tka­nia tema­tycz­ne.
Uczestnicy poprzed­nich edy­cji Zlotu doce­nia te zmiany

Niektóre spo­tka­nia tema­tycz­ne pre­zen­to­wa­ne na tego­rocz­nym Zlocie:
1. Strzelectwo dłu­go­dy­stan­so­we (Darek Topyła)
2. Strzelectwo dyna­micz­ne (Jarek Cieślik)
3.Polska bron pal­na (Tomasz Ługiewicz)
4.Platforma AR, jej moż­li­wo­ści, tuning (Jarek Cieślik)

Nasze spo­tka­nie to wysta­wa, gieł­da a przede wszyst­kim miting inte­gru­ją­cy miło­śni­ków bro­ni palnej

UWAGA UWAGA
Zlot dyna­micz­nie nam się roz­wi­ja, wcho­dzi­my na inny poziom orga­ni­za­cji i to co pla­no­wa­li­śmy na przy­szły rok zosta­nie wpro­wa­dzo­ne już w roku bie­żą­cym.
IV Ogólnopolski Zlot Miłośników Broni Palnej Pro ARMA 2019 w tym roku zosta­nie prze­pro­wa­dzo­ny jako impre­za towa­rzy­szą­ca tar­gom PASJE łowiec­two strze­lec­two survi­val.
Zasady uczest­nic­twa NIE ZMIENIAJĄ SIĘ!
Zmienia się miej­sce LUBLIN oraz ter­min 7–8 grud­nia.
Wciąż obo­wią­zu­je reje­stra­cja poprzez stro­nę zmbp.pl.
Osoby któ­re doko­na­ły wpła­ty skład­ki wspie­ra­ją­cej Zlot i nie zamie­rza­ją uczest­ni­czyć w impre­zie orga­ni­zo­wa­nej w nowym ter­mi­nie i miej­scu pro­szę o kontakt- zwró­ci­my Wam wpłaty.

Tworzymy naj­więk­szą impre­zę z bran­ży ręcz­nej bro­ni pal­nej w Polsce