Strzelnica Baszta” w Łęczycy (z osią 100 metrów!)

Rozpoczęliśmy współ­pra­cę z kolej­ną strzel­ni­cą Strzelnica Baszta”!
Strzelnica Baszta” jest obiek­tem pod zarzą­dem Klubu Strzeleckiego Baszta. Jest poło­żo­na ok 12 km od Łęczycy przy tra­sie Łęczyca-Kłodawa . Do dys­po­zy­cji strzel­ców są osie 25m, 50m i 100 m. W pla­naj jest rów­nież budo­wa osi 200 m. Obiekt posia­da dopusz­cze­nia w zakre­sie strze­la­nia z pisto­le­tów i kara­bi­nów cen­tral­ne­go zapło­nu oraz strzelb gład­ko­lu­fo­wych a tak­że bro­ni bocz­ne­go zapło­nu, pneu­ma­tycz­nej i czarnoprochowej.

Więcej infor­ma­cji pod lin­kiem: Strzelnica Baszta/ Facebook

Warunki na jakich może­my korzy­stać z obiek­tu:

Zasady korzy­sta­nia:
- 25 zł /2 godz. + 5 za każ­dą następ­ną godz. (po oka­za­niu waż­nej legi­ty­ma­cji ŁSKB)

Spotkania:
- śro­da 14:30–19:00
- pią­tek 14:30–19:00
- sobo­ta 11:00–15:00

Broń obiek­to­wa – pisto­let, kara­bin, strzelba

Adres:
99–150 Sławęcin
GPS: 52°8’23.01N19º5’8.49E
kon­takt: 578 717 997