Zestawienie przepisów prawa dla kandydatów ubiegających się o uzyskanie pozwolenia na broń kolekcjonerską.

Dla wszyst­kich osób ubie­ga­ją­cych się o pozwo­le­nie na broń kolek­cjo­ner­ską nasze Stowarzyszenie przy­go­to­wa­ło zesta­wie­nie prze­pi­sów (stan praw­ny aktu­al­ny na 02.2020 r.), któ­rych zna­jo­mość jest nie­zbęd­na do pozy­tyw­ne­go zali­cze­nia egza­mi­nu teo­re­tycz­ne­go w Wydziale Postępowań Administracyjnych. 

Ponieważ prze­pi­sy mogą ulec zmia­nie, nale­ży upew­nić się, czy treść udo­stęp­nio­nych mate­ria­łów jest nadal aktu­al­na. Można to spraw­dzić korzy­sta­jąc ze stro­ny – http://prawo.sejm.gov.pl/

- Przepisy pra­wa na potrze­by teo­re­tycz­ne­go egza­mi­nu w WPA na pozwo­le­nie kolek­cjo­ner­skie – link