M1 Carbine

M1 Carbine s
M1 Carbine

Autorem arty­ku­łu jest Przemysław Konicki, źró­dło www.opisybroni.republika.pl/M1_Carbine

M1 Carbine to ame­ry­kań­ski kara­bi­nek samo­pow­ta­rzal­ny skon­stru­owa­ny w fir­mie Winchester Repeating Arms Company, broń wpro­wa­dzo­no do uzbro­je­nia 1 paź­dzier­ni­ka 1941r jako US Army Carbine Caliber .30 M1. Karabinek powstał w ramach kon­kur­su na broń dla arty­le­rzy­stow, sape­rów oraz żoł­nie­rzy oddzia­łów tyło­wych, któ­ra mia­ła być lżej­sza od kara­bi­nu samo­pow­ta­rzal­ne­go M1 Garand czy pisto­le­tu maszy­no­we­go M1928 Thomspon, jed­nak bar­dziej sku­tecz­na niż pisto­let samo­pow­ta­rzal­ny Colt M1911. Początkowe wyma­ga­nia kon­kur­su prze­wi­dy­wa­ły lek­ką broń (masa pustej do 2,5kg) strze­la­ją­cą ogniem poje­dyn­czym i ciągłym.