MAG 98

fotografie wykonał FrontA
foto­gra­fie wyko­nał t.Kotusiewicz

MAG – pol­ski pisto­let samo­pow­ta­rzal­ny kali­bru 9 mm, na nabój 9 x 19 mm Parabellum skon­stru­owa­ny przez Mariana Gryszkiewicza. Produkowano wer­sje MAG-95 i MAG-98. Skrót MAG pocho­dzi od pierw­szych liter imie­nia i nazwi­ska jego kon­struk­to­ra, nato­miast licz­ba 95 okre­śla rok, w któ­rym było prze­wi­dy­wa­ne cał­ko­wi­te zakoń­cze­nie prac nad prototypem.

HK USP Expert

HK USP Expert zdj 01
foto­gra­fie wyko­nał t.Kotusiewicz

W 1991 roku na zle­ce­nie jed­no­stek spe­cjal­nych US Navy (US Navy SEAL) w nie­miec­kiej fir­mie Heckler & Koch skon­stru­owa­no pisto­let Mk 23 SOCOM. Już na eta­pie pro­jek­to­wa­nia prze­wi­dy­wa­no że po roz­po­czę­ciu pro­duk­cji bro­ni noszą­cej fabrycz­ne ozna­cze­nia US Pistol (USP) opra­co­wa­na zosta­nie zbli­żo­na kon­struk­cja prze­zna­czo­na na rynek cywilny.

Vis wz. 35

fotografie wykonał FrontA
foto­gra­fie wyko­nał t.Kotusiewicz

9mm pisto­let Vis wz. 35 to pol­ski pisto­let samo­pow­ta­rzal­ny skon­stru­owa­ny na począt­ku lat 30. dla Wojska Polskiego. Zazwyczaj przyj­mu­je się że broń skon­stru­ował Piotr Wilniewczyc oraz Jan Skrzypiński, jed­nak z dużym praw­do­po­do­bień­stwem pisto­let został skon­stru­owa­ny przez Jana Skrzypińskiego oraz Feliksa Modzelewskiego. Pod koniec lat 20. pro­wa­dzo­no pra­ce nad wybo­rem pisto­le­tu dla Wojska Polskiego. Początkowo roz­wa­ża­no zakup licen­cji na cze­cho­sło­wac­ki pisto­let CZ 28, póź­niej zde­cy­do­wa­no o wpro­wa­dze­niu do uzbro­je­nia bel­gij­skie­go pisto­le­tu Browning HP. Pistolet Browning HP został w 1929r zatwier­dzo­ny przez Komitet do Spraw Uzbrojenia i Sprzętu, jed­nak osta­tecz­nie przy­ję­to pro­po­zy­cję Piotra Wilniewczyca i Państwowych Wytwórni Uzbrojenia pole­ga­ją­cą na skon­stru­owa­niu pol­skie­go pisto­le­tu. Pierwszy pro­to­typ powstał w 1931r w war­szaw­skiej Fabryce Karabinów, począt­ko­wo broń mia­ła nosić ozna­cze­nie WIS (Wilniewczyc i Skrzypiński), jed­nak osta­tecz­nie pod wpły­wem Departamentu Uzbrojenia zasto­so­wa­no ozna­cze­nie Vis (po łaciń­sku siła). Pod wzglę­dem kon­struk­cyj­nym pisto­let wzo­ro­wa­no na Colcie M1911 i Browningu HP. czy­taj więcej

Nagant wz. 1895

Nagant_1895_a
foto­gra­fie wyko­nał t.Kotusiewicz

Nagant wz. 1895 to bel­gij­ski rewol­wer skon­stru­owa­ny pod koniec XIXw przez Leona Naganta oraz Emila Naganta. Broń bra­ła udział w kon­kur­sie na nowy rewol­wer dla armii rosyj­skiej razem z rewol­we­rem Henri Piepera oraz Siergieja Mosina. Rewolwer Naganta wygrał kon­kurs i został wpro­wa­dzo­ny do uzbro­je­nia armii rosyj­skiej w 1895r jako 3 liniej­nyj rie­wol­wier systie­ma Naganta obraz­ca 1895 goda”, broń była następ­cą rewol­we­ru Smith and Wesoon Model 3 zasi­la­ne­go nabo­jem .44 Russian. Linia to rosyj­ska jed­nost­ka dłu­go­ści wyno­szą­ca 0,1 cala, tak więc 3 linie to kali­ber 7,62mm. Pierwsze rewol­we­ry Naganta dla armii rosyj­skiej pocho­dzi­ły z bel­gij­skich zakła­dów znaj­du­ją­cych się w Liege, od 1898 roz­po­czę­to nato­miast licen­cyj­ną pro­duk­cję rewol­we­ru w rosyj­skich zakła­dach znaj­du­ją­cych się w Tule. Nagant to jedy­ny popu­lar­ny rewol­wer gazosz­czel­ny. Brak prze­dmu­chów pomię­dzy bęben­kiem a lufą w rewol­we­rach tego typu powo­du­je nie­znacz­nie więk­szą pręd­kość począt­ko­wą poci­sku (oko­ło 2 pro­cent), jed­nak rewol­we­ry gazosz­czel­ne cha­rak­te­ry­zu­ją się bar­dziej skom­pli­ko­wa­ną kon­struk­cją od kla­sycz­nych” rewol­we­rów. czy­taj więcej

TT wz. 33

TT_33_a
foto­gra­fie wyko­nał t.Kotusiewicz

TT (Tulski Tokariewa, zna­ny rów­nież jako Tulska Tokarewka, nato­miast w Polsce jako Tetetka) to radziec­ki pisto­let samo­pow­ta­rzal­ny skon­stru­owa­ny przez Fiodora Wasiliewicza Tokariewa. Broń skon­stru­owa­no na pod­sta­wie Colta M1911, choć pod wzglę­dem wyglą­du pisto­let TT znacz­nie bar­dziej przy­po­mi­na Browninga M1903 (jed­nak znacz­nie się od nie­go róż­ni pod wzglę­dem kon­struk­cyj­nym). Tetetka w 1930r wygra­ła kon­kurs na pisto­let dla armii radziec­kiej, w kon­kur­sie brał rów­nież udział pisto­let TKB-160 skon­stru­owa­ny przez Siergieja Korowina oraz pisto­let skon­stru­owa­ny przez Priłuckiego. czy­taj więcej

High Standard Military 107 Supermatic Citation

high standards
foto­gra­fie wyko­nał t.Kotusiewicz

High Standard Manufacturing Company – ame­ry­kań­skie przed­się­bior­stwo pro­du­ku­ją­ce i han­dlu­ją­ce bro­nią strzelecką.

High Standard zosta­ła zało­żo­na w 1928 roku w Hamden w sta­nie Connecticut. Jej pierw­szy­mi wyro­ba­mi były obra­biar­ki prze­zna­czo­ne do wytwa­rza­nia bro­ni. W 1932 roku High Standard prze­ję­ła zakła­dy Hartford Arms and Equipment Company pro­du­ku­ją­ce pisto­le­ty mało­ka­li­bro­we. W tym samym roku poja­wi­ły się pierw­sze pisto­le­ty sprze­da­wa­ne pod mar­ka High Standard: Model A i Model B. W 1942 roku na liniach pro­duk­cyj­nych zastą­pił je Model HD pro­du­ko­wa­ny dla US Armed Forces i uży­wa­ny przez nie jako broń szkol­na i tre­nin­go­wa. W cza­sie II woj­ny świa­to­wej w zakła­dach High Standard pro­du­ko­wa­no tak­że wkm‑y Browning M2. Po woj­nie fir­ma High Standard pro­du­ko­wa­ła nadal pisto­le­ty kali­bru .22 Long Rifle. Były to mode­le Supermatic, Field King, Sport King i Military Trophy.

Mosin wz. 1891/30

Mosin wz 1891-30
foto­gra­fie wyko­nał t.Kotusiewicz

Mosin wz. 1891/30 (peł­ne ozna­cze­nie 7,62mm kara­bin wz. 1891/30) to wer­sja skon­stru­owa­na przez Wasilija Diegtariowa, Władymira Fiodorowa oraz Fiodora Tokariewa. Broń wpro­wa­dzo­no do uzbro­je­nia w 1930r. Karabin posia­da lufę o dłu­go­ści 730mm, cylin­drycz­ną komo­rę zam­ko­wą (wcze­śniej sto­so­wa­no komo­ry zam­ko­we o kształ­cie gra­nia­sto­słu­pa) oraz mecha­nicz­ne przy­rzą­dy celow­ni­cze skła­da­ją­ce się z musz­ki słup­ko­wej w tune­lo­wej osło­nie i celow­ni­ka krzyw­ko­we­go ze szczer­bin­ką (nasta­wy od 100m do 2000m co 100m). Mosin 1891/30 cha­rak­te­ry­zu­je się rów­nież mniej­szą siłą spu­stu w porów­na­niu do poprzed­nich wer­sji kara­bi­nu. Broń wypo­sa­żo­na jest w zmo­dy­fi­ko­wa­ny czwo­ro­gra­nia­sty bagnet kłu­ją­cy. Mosin wz. 1891/30 był pod­sta­wo­wą bro­nią strze­lec­ką armii radziec­kiej. czy­taj więcej

Lee Enfield

Lee-Enfield no 4 MK 1
foto­gra­fie wyko­nał t.Kotusiewicz

Lee Enfield, No. 4 Mk I to skon­stru­owa­ny na począt­ku lat 30. krót­ki kara­bin, broń wpro­wa­dzo­no do uzbro­je­nia w 1941r. Karabin No. 4 Mk I cha­rak­te­ry­zu­je się kon­struk­cją podob­ną do krót­kie­go kara­bi­nu Rifle, No. 1 Mk VI, jed­nak No. 4 Mk I był prost­szy w pro­duk­cji oraz nie zastał wypo­sa­żo­ny w samo­no­śną lufę. Zastosowano lufę o dłu­go­ści 640mm, pod lufą umiesz­czo­no zaczep do moco­wa­nia bagne­tu kłu­ją­ce­go lub nożo­we­go. Karabin posia­da przy­rzą­dy celow­ni­cze skła­da­ją­ce się z musz­ki oraz celow­ni­ka ram­ko­we­go. Przy celow­ni­ku zło­żo­nym do celo­wa­nia wyko­rzy­sty­wa­ny jest sta­ły prze­zier­nik, nato­miast przy celow­ni­ku roz­ło­żo­nym prze­zier­nik regu­lo­wa­ny. W 1942r pierw­sze kara­bi­ny No. 4 Mk I dostar­czo­no bry­tyj­skim żoł­nie­rzom w dużych ilościach. 

TT – 30

 

TT-30
foto­gra­fie wyko­nał t.Kotusiewicz

TT (Tulski Tokariewa, zna­ny rów­nież jako Tulska Tokarewka, nato­miast w Polsce jako Tetetka) to radziec­ki pisto­let samo­pow­ta­rzal­ny skon­stru­owa­ny przez Fiodora Wasiliewicza Tokariewa. Broń skon­stru­owa­no na pod­sta­wie Colta M1911, choć pod wzglę­dem wyglą­du pisto­let TT znacz­nie bar­dziej przy­po­mi­na Browninga M1903 (jed­nak znacz­nie się od nie­go róż­ni pod wzglę­dem konstrukcyjnym).