Procedura ubiegania się o pozwolenie na broń kolekcjonerską.

Ponieważ dosta­je­my spo­ro zapy­tań o prak­tycz­ne kro­ki przy ubie­ga­niu się o pozwo­le­nie na broń, poniż­szy tekst ma na celu przy­bli­że­nie całej pro­ce­du­ry z tym zwią­za­nej. Informacje tu zamiesz­czo­ne doty­czą woje­wódz­twa łódz­kie­go. Chociaż prze­pi­sy doty­czą całe­go kra­ju i pro­ce­du­ry są iden­tycz­ne we wszyst­kich woje­wódz­twach, to prak­ty­ka jest nie­co inna w zależ­no­ści od Wydziału Postępowań Administracyjnych (dalej WPA).

Wszelkie infor­ma­cje o adre­sach, nr kont i potrzeb­nych doku­men­tach znaj­dzie­my pod adre­sem www.lodzka.policja.gov.pl… , ewen­tu­al­nie na naszej stro­nie www.lskb.pl/wpa-lodz/

Procedura ubie­ga­nia się o pozwo­le­nie na broń kolek­cjo­ner­ską jest dość pro­sta i ogra­ni­cza się w skró­cie do:
– przy­na­leż­no­ści do sto­wa­rzy­sze­nia o cha­rak­te­rze kolekcjonerskim,
– posia­da­nia aktu­al­nych orze­czeń lekar­skich i psychologicznych,
– wnie­sie­nia opła­ty ban­ko­wej na wyda­nie decy­zji (pozwo­le­nia na broń) zezwa­la­ją­cej oso­bie fizycz­nej na posia­da­nie bro­ni pal­nej bojowej,
– zło­że­nia wnio­sku (wzór wnio­sku) o wyda­nie pozwo­le­nia na broń do WPA,
– wnie­sie­nia kolej­nej opła­ty za egza­min zwią­za­ny z ubie­ga­niem się o wyda­nie pozwo­le­nia na broń w celach kolekcjonerskich.

W przy­pad­ku pozy­tyw­nej wery­fi­ka­cji przez WPA, egza­min odby­wa się w cią­gu mie­sią­ca do dwóch od zło­że­nia dokumentów.

Po zda­nym egza­mi­nie cze­ka­my oko­ło tygo­dnia na decy­zję, po otrzy­ma­niu któ­rej wystę­pu­je­my o wyda­nie tzw. pro­me­sy (zaświad­cze­nie upraw­nia­ją­ce do naby­cia bro­ni wzór doku­men­tu) i po kolej­nych 14 dniach może­my kupić pierw­szą broń. W mię­dzy­cza­sie kupu­je­my sza­fę speł­nia­ją­cą nor­my co naj­mniej S1.
Proste ;)

Wchodząc w szcze­gó­ły tak napraw­dę nie­wie­le jest do dodania:
– koniecz­ność bycia człon­kiem sto­wa­rzy­sze­nia o cha­rak­te­rze kolek­cjo­ner­skim zwią­za­na jest z zapi­sem w Ustawie o Broni i Amunicji (dalej UOBiA) – art. 10 ust. 3 pkt 5.
– chcąc uzy­skać bada­nia lekar­skie nale­ży udać się do pla­ców­ki świad­czą­cej takie usłu­gi, nale­ży pamię­tać, że nie każ­dy lekarz ma takie upraw­nie­nia. Z pomo­cą przy­cho­dzi nam znów stro­na lodzka.policja.gov.pl, tam mamy aktu­al­ny wykaz leka­rzy posia­da­ją­cych wyma­ga­ne upraw­nie­nia. Ceny badań waha­ją się od 250 do 500 zł za komplet.
– opła­ta za wyda­nie decy­zji na pozwo­le­nie na broń to koszt 242 zł, opła­tę wno­si­my na rachu­nek Urzędu Miasta Łodzi (nr kon­ta patrz stro­na policja.gov.pl). Nie ma pro­ble­mu jeśli będzie to prze­lew online.
– wnio­sek o wyda­nie pozwo­le­nia na posia­da­nie bro­ni pal­nej do celów kolek­cjo­ner­skich (wzór wnio­sku). Praktyka łódz­kie­go WPA wyka­za­ła, że nie są pre­fe­ro­wa­ne wnio­ski na więk­szą licz­bę bro­ni niż 10 szt. Warto (chodź nie jest to koniecz­ne) w kil­ku zda­niach uza­sad­nić, co i dla­cze­go chce­my kolek­cjo­no­wać. Do wnio­sku dołączamy:
1) dowód wnie­sie­nia opła­ty skar­bo­wej 242 zł za wyda­nie pozwo­le­nia na broń,
2) aktu­al­ne orze­cze­nie lekarskie,
3) aktu­al­ne orze­cze­nie psychologiczne,
4) zaświad­cze­nie o człon­ko­stwie w np. Łódzkim Stowarzyszeniu Kolekcjonerów Broni,
(w Łodzi wyma­gne jest aktu­al­ne zaświad­cze­nie wyda­ne przez sto­wa­rzy­sze­nie, war­to o nie wystą­pić tuż przed zło­że­niem wniosku),
5) regu­la­min Łódzkiego Stowarzyszenia Kolekcjonerów Broni (w WPA Łódź kil­ka­krot­nie pro­szo­no o regu­la­min pod­pi­sa­ny przez prze­wod­ni­czą­ce­go stowarzyszenia),
6) kse­ro­ko­pie dowo­du osobistego.

W chwi­li przy­ję­cia doku­men­tów WPA uru­cha­mia pro­ce­du­ry kwa­li­fi­ku­ją­ce do wyda­nia pozwo­le­nia. Zostaniemy prze­świe­tle­ni pod kątem nie­ka­ral­no­ści (waru­nek koniecz­ny) oraz dziel­ni­co­wy prze­pro­wa­dzi wywiad śro­do­wi­sko­wy. Warto być w kon­tak­cie tele­fo­nicz­nym z WPA i z dziel­ni­co­wym, to może w razie wąt­pli­wo­ści przy­spie­szyć pro­ce­du­rę, gdyż w innych oko­licz­no­ściach wszel­kie kwe­stie są wyja­śnia­ne dro­gą kore­spon­den­cyj­ną. Jeśli przej­dzie­my popraw­nie wery­fi­ka­cję po okre­sie od mie­sią­ca do dwóch zosta­nie­my o tym fak­cie poin­for­mo­wa­ni listow­nie i jed­no­cze­śnie zapro­sze­ni na egza­min. W Łodzi ma on miej­sce na strzel­ni­cy Strzelmistrz” al. Piłsudskiego 141.
Na egza­min zgła­sza­my się z dowo­dem oso­bi­stym i dowo­dem wnie­sio­nej opła­ty za egza­min 1150 zł – tę opła­tę wno­si­my na rachu­nek ban­ko­wy Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi (nr kon­ta patrz lodzka.policja.gov.pl).  Przebieg egza­mi­nu przy­bli­żo­ny jest na stro­nie www.lskb.pl/egzamin…
Egzamin koń­czy się pod­pi­sa­niem pro­to­ko­łu, tym samym otrzy­mu­je­my infor­ma­cję czy zda­li­śmy egzamin.

W chwi­li kie­dy wie­my już, że zda­li­śmy egza­min war­to rozej­rzeć się za sza­fą speł­nia­ją­cą co naj­mniej nor­mę S1. Jest to o tyle waż­ne, że broń moż­na prze­cho­wy­wać tyl­ko w takich sejfach.

Na koniec chcąc zachę­cić nie­zde­cy­do­wa­nych odwa­żę się stwier­dzić, że uzy­ska­nie pozwo­le­nia na broń kolek­cjo­ner­ską jest prost­sze niż zda­nie egza­mi­nu na pra­wo jaz­dy. Najczęściej wąt­pli­wo­ści budzą obie­go­we opi­nie, że WPA sta­ra się na każ­dym kro­ku utrud­niać uzy­ska­nie pozwo­le­nia na broń.
Jeśli masz świa­do­mość, że broń może być napraw­dę nie­bez­piecz­nym narzę­dziem, to nie powi­nie­neś mieć też pre­ten­sji, że poli­cja pod­cho­dzi dość restryk­cyj­nie do pro­ce­du­ry jej pozy­ska­nia. Nie jest to jed­nak nie­moż­li­we, wię­cej jeśli jesteś nor­mal­ny, nie nad­uży­wasz alko­ho­lu i wyka­żesz odro­bi­nę deter­mi­na­cji to oka­zu­je się, że pro­ce­du­ra jest pro­sta, chodź może trwać do dwóch, trzech miesięcy.

Warto wie­dzieć, że ist­nie­je też inna dro­ga uzy­ska­nia pozwo­le­nia, tj. pro­ce­du­ra na broń spor­to­wą do celów kolek­cjo­ner­skich. Sprowadza się ona do wstą­pie­nia do klu­bu strze­lec­twa spor­to­we­go i po speł­nie­niu warun­ków klu­bu, zda­niu egza­mi­nu na patent – patrz szcze­gó­ły, wystę­pu­je­my do WPA o pozwo­le­nie na broń spor­to­wą do celów kolekcjonerskich.