Springfield M1903

Springfield M1903
Springfield M1903

Autorem arty­ku­łu jest Przemysław Konicki, źró­dło www.opisybroni.republika.pl/Springfield_M1903

Springfield M1903 (peł­ne ozna­cze­nie US Rifle, Caliber .30, M1903) to skon­stru­owa­ny na pod­sta­wie Mausera 98 ame­ry­kań­ski kara­bin powta­rzal­ny wpro­wa­dzo­ny do uzbro­je­nia w 1903r, broń zastą­pi­ła w ame­ry­kań­skich siłach zbroj­nych kara­bin Krag Jorgensen. M1903 posia­da czte­ro­tak­to­wy zamek suw­li­wo obro­to­wy z dwo­ma rygla­mi umiesz­czo­ny na tło­ku zapo­ro­wym oraz ryglem zapa­so­wym znaj­du­ją­cym się na trzo­nie zam­ko­wym. Zastosowano otwar­tą od góry komo­rę zam­ko­wą, zamek w tyl­nym poło­że­niu wysta­je poza obrys komo­ry zam­ko­wej. Rączka zam­ko­wa znaj­du­je się po lewej stro­nie broni. 

M1 Garand

garand
M1 Garand

Autorem arty­ku­łu jest Przemysław Konicki, źró­dło www.opisybroni.republika.pl/M1_Garand

M1 Garand (ofi­cjal­ne ozna­cze­nie US Army Rifle, 30 Caliber, M1) to ame­ry­kań­ski kara­bin samo­pow­ta­rzal­ny skon­stru­owa­ny przez Johna Cantiusa Garanda. Garand pra­cu­jąc w Springfield Arsenal dostał pod koniec Iwś zada­nie skon­stru­owa­nia kara­bi­nu samo­pow­ta­rzal­ne­go. Pierwszy pro­to­typ kara­bi­nu Garanda zasi­la­ny był nabo­jem 7,62x63mm z wymien­ne­go maga­zyn­ka łuko­we­go o pojem­no­ści 20 lub 30 naboi. Broń dzia­ła­ła na zasa­dzie posu­wu spłon­ki oraz cha­rak­te­ry­zo­wa­ła się masą 5,5kg. Drugi pro­ro­typ Garanda cha­rak­te­ry­zo­wał się mniej­szą masą, dzia­łał na zasa­dzie posu­wu spłon­ki oraz był zasi­la­ny z maga­zyn­ka sta­łe­go o mniej­szej pojem­no­ści. Podczas prób w 1926r pro­to­typ Garanda oka­zał się lep­szą kon­struk­cją od pro­to­ty­po­we­go kara­bi­nu samo­pow­ta­rzal­ne­go skon­stru­owa­ne­go przez Johna Pedersena. 

Mauser 98

Gewehr 98
Gewehr 98

Autorem arty­ku­łu jest Przemysław Konicki, źró­dło www.opisybroni.republika.pl/Mauser_98

Mauser Gewehr 98 (zna­ny rów­nież jako Gew98 oraz Infantriegewehr Modell 98) to nie­miec­ki kara­bin powta­rzal­ny skon­stru­owa­ny przez Paula Mausera i Wilhelma Mausera, broń wpro­wa­dzo­no do uzbro­je­nia armii nie­miec­kiej w 1898r. Gewehr 98 jest bro­nią powta­rzal­ną z czte­ro­tak­to­wym zam­kiem suw­li­wo obro­to­wym z dwo­ma rygla­mi znaj­du­ją­cy­mi się na tło­ku zapo­ro­wym oraz ryglem pomoc­ni­czym umiesz­czo­nym na trzo­nie zam­ko­wym nie­znacz­nie przed rącz­ką zam­ko­wą. Zamek wypo­sa­żo­ny jest w kana­li­ki odpro­wa­dza­ją­ce gazy pro­cho­we w przy­pad­ku prze­bi­cia spłon­ki. Ryglowanie nastę­pu­je poprzez obrót zam­ka w pra­wo o 90 stop­ni, przy zam­ku zary­glo­wa­nym rygle znaj­du­ją się w pionie. 

Mosin wz. 1891

Mosin wz. 1891

Mosin wz. 1891/30

Autorem arty­ku­łu jest Przemysław Konicki, źró­dło www.opisybroni.republika.pl/Mosin.html

Mosin wz. 1891 to rosyj­ski kara­bin powta­rzal­ny skon­stru­owa­ny przez Siergieja Mosina. Broń powsta­ła jako następ­ca czar­no­pro­cho­we­go kara­bi­nu wz. 1870 (Berdan II) kali­bru 10,67mm któ­ry sta­no­wił uzbro­je­nie armii rosyj­skiej pod koniec XIXw. Mosin roz­po­czął pra­ce nad kara­bi­nem po prze­pro­wa­dzo­nym w 1887 teście kara­bi­nów powta­rzal­nych, w któ­rym Rosjanie za naj­lep­szą kon­struk­cję uzna­li kara­bin skon­stru­owa­ny przez Emila Naganta. Mosin skon­stru­ował broń opie­ra­jąc się na maga­zyn­ku zasto­so­wa­nym w kara­bi­nie Naganta, dla­te­go też jego kon­struk­cja zna­na jest mię­dzy inny­mi pod nazwą Mosin Nagant. Podczas prób kara­bin Mosina oka­zał się mniej nie­za­wod­ny od kara­bi­nu Naganta, jed­nak ze wzglę­du na prost­szą kon­struk­cję kara­bin skon­stru­owa­ny przez Mosina wpro­wa­dzo­no w 1891r do uzbro­je­nia jako trzy­li­nio­wy kara­bin wz. 1891” (linia to rosyj­ska jed­nost­ka dłu­go­ści wyno­szą­ca 0,1 cala, 3 linie to 7,62mm). Od ozna­cze­nia broń nazy­wa­no Triechliniejką”.

Nadanie numerów NIP i REGON

W dniu 07.04.2015 r. w Urzędzie Statystycznym w Łodzi został nada­ny numer iden­ty­fi­ka­cyj­ny REGON 361194473, 
w dniu 09.04.2015 r. w Urzędzie Skarbowym Łódź-Widzew otrzy­ma­li­śmy Numer Identyfikacji Podatkowej NIP 7282801825,
tym samym zosta­li­śmy, w myśl lite­ry pra­wa, legal­nie i ofi­cjal­ne dzia­ła­ją­cym Łódzkim Stowarzyszeniem Kolekcjonerów Broni.

Powołanie Stowarzyszenia

W dniu 29.03.2015 r. na zebra­niu człon­ków zało­ży­cie­li zosta­ło powo­ła­ne Łódzkie Stowarzyszenie Kolekcjonerów Broni. W dniu 02.04.2015 r. Stowarzyszenie zosta­ło wpi­sa­ne do ewi­den­cji sto­wa­rzy­szeń zwy­kłych pro­wa­dzo­ne przez Prezydenta Miasta Łodzi pod nume­rem 258. Przedstawicielem Stowarzyszenia został  Tomasz Kotusiewicz.