Kalendarz 2022 już w sprzedaży!

Wszystkich tych, któ­rzy mają ocho­tę stać się posia­da­cza­mi kalen­da­rza ŁSKB/Kwatermistrz zapra­sza­my do skle­pu Kwatermistrz na ul. Wojska Polskiego 7. Dla człon­ków ŁSKB z waż­ną legi­ty­ma­cją cena egzem­pla­rza 20 zł, dla pozo­sta­łych osób 25 zł.

Liczba kalen­da­rzy ogra­ni­czo­na, rzecz kolekcjonerska! \„/,

Prośba o pomoc: Dostęp do broni palnej w okresie przed rozbiorowym


Witam brać strze­lec­ką.
Zwracam się z proś­bą do miło­śni­ków i histo­ry­ków o pomoc.
Zbieram infor­ma­cję na tema­ty: Dostępu do bro­ni pal­nej w okre­sie przed roz­bio­ro­wym, w okre­sie zabo­rów, w okre­sie II RP w okre­sie oku­pa­cji i okre­sie PRL.
Jeśli jest ktoś kto posia­da jakąś wie­dzę, mate­ria­ły książ­ki pro­szę o kon­takt [email protected],
tel 790–282-873

Zakład rusznikarski

Rozpoczęliśmy współ­pra­cę z rusz­ni­ka­rzem PPHU STEFEK z Łowicza, któ­ry nota­be­ne jest człon­kiem nasze­go Stowarzyszenia.
Dla człon­ków ŁSKB duży rabat!

Wszelkie infor­ma­cje odno­śnie świad­czo­nych usług znaj­dzie­cie w zakład­ce KLUB ŁSKB/ Zakład rusznikarski/
Dla przy­po­mnie­nia, war­to zaglą­dać rów­nież KLUB ŁSKB/ Oferty raba­to­we dla człon­ków ŁSKB, gdzie znaj­dzie­cie adre­sy skle­pów z któ­ry­mi nawią­za­li­śmy współ­pra­cę, oraz KLUB ŁSKB/ zaprzy­jaź­nio­ne strzel­ni­ce,
gdzie znaj­du­ją się adre­sy zaprzy­jaź­nio­nych strzelnic. 

Kurs Prowadzącego Strzelanie!

Na począt­ku 2021 r. dla człon­ków nasze­go (choć nie tyl­ko) Stowarzyszenia chce­my zor­ga­ni­zo­wać kurs pro­wa­dzą­ce­go strze­la­nie. Kurs orga­ni­zo­wa­ny będzie z ramie­nia LOK‑u, dla­te­go już dzi­siaj zapra­szam wszyst­kich nie posia­da­ją­cych licen­cji PZSS do wzię­cia w nim udziału.