Kurs Prowadzącego Strzelanie!

Na począt­ku 2021 r. dla człon­ków nasze­go (choć nie tyl­ko) Stowarzyszenia chce­my zor­ga­ni­zo­wać kurs pro­wa­dzą­ce­go strze­la­nie. Kurs orga­ni­zo­wa­ny będzie z ramie­nia LOK‑u, dla­te­go już dzi­siaj zapra­szam wszyst­kich nie posia­da­ją­cych licen­cji PZSS do wzię­cia w nim udziału. 

Karabinek ok 1790 r.

karabinek z roku ok 1790
Ogłoszenie:

Oferuję do sprze­da­nia kara­bi­nek z roku ok.1790.
Posiada uchwyt pisto­le­to­wy i kolbę,co czy­ni­ło go szcze­gól­nie wygod­nym do strze­la­nia z jed­nej ręki. Na ryn­ku anty­kwa­rycz­nym jest rzad­ko spo­ty­ka­ną bronią.

Kurs Prowadzącego Strzelanie Giwera” – rabat dla ŁSKB

W dniach 16–18.10.2020 r. w Jarocinie, oraz 23–25.10.2020 r. w Bobolicach, Akademia Szkoleń Obronnych Giwera orga­ni­zu­je Kursy Prowadzącego Strzelanie.

Akademia Szkoleń Obronnych GIWERA” spe­cja­li­zu­je się w kur­sach i szko­le­niach z zakre­su obron­no­ści, a w szcze­gól­no­ści z posłu­gi­wa­nia się bro­nią pal­ną oraz jej wyko­rzy­sta­niem w róż­nych sytu­acjach, w tym w sytu­acjach taktycznych.

Zestawienie przepisów prawa dla kandydatów ubiegających się o uzyskanie pozwolenia na broń kolekcjonerską.

Dla wszyst­kich osób ubie­ga­ją­cych się o pozwo­le­nie na broń kolek­cjo­ner­ską nasze Stowarzyszenie przy­go­to­wa­ło zesta­wie­nie prze­pi­sów (stan praw­ny aktu­al­ny na 02.2020 r.), któ­rych zna­jo­mość jest nie­zbęd­na do pozy­tyw­ne­go zali­cze­nia egza­mi­nu teo­re­tycz­ne­go w Wydziale Postępowań Administracyjnych. 

Strzelnica Baszta” w Łęczycy (z osią 100 metrów!)

Rozpoczęliśmy współ­pra­cę z kolej­ną strzel­ni­cą Strzelnica Baszta”!
Strzelnica Baszta” jest obiek­tem pod zarzą­dem Klubu Strzeleckiego Baszta. Jest poło­żo­na ok 12 km od Łęczycy przy tra­sie Łęczyca-Kłodawa . Do dys­po­zy­cji strzel­ców są osie 25m, 50m i 100 m. W pla­naj jest rów­nież budo­wa osi 200 m. Obiekt posia­da dopusz­cze­nia w zakre­sie strze­la­nia z pisto­le­tów i kara­bi­nów cen­tral­ne­go zapło­nu oraz strzelb gład­ko­lu­fo­wych a tak­że bro­ni bocz­ne­go zapło­nu, pneu­ma­tycz­nej i czarnoprochowej.

Prośba o wystawienie oświadczenia…

Na stro­nach nasze­go Stowarzyszenia poja­wi­ła się nowa zakład­ka Prośba o wysta­wie­nie oświad­cze­nia…
Wystarczy, że wypeł­nisz for­mu­larz, wska­żesz w nim czy wyma­ga­ne doku­men­ty odbie­rzesz oso­bi­ście czy wolisz otrzy­mać je dro­gą pocz­to­wą i to wszyst­ko.
Stronę znaj­dziesz w zakład­ce KLUB ŁSKB/ Prośba o wysta­wie­nie oświadczenia…