Nowy sklep z bronią w Łodzi – Kwatermistrz

Już ofi­cjal­nie – w naj­bliż­szy wto­rek 10.10 o godz. 10:00 przy ul. Wojska Polskiego 7 w Łodzi otwie­ram sklep zwią­za­ny bez­po­śred­nio z naszy­mi zain­te­re­so­wa­nia­mi. Kwatermistrz, bo o nim mowa, na chwi­lę obec­ną ofe­ro­wał będzie róż­no­rod­ny asor­ty­ment pro­duk­tów zwią­za­nych z sze­ro­ko poję­tym strze­lec­twem i mili­ta­ria­mi – m.in. kabu­ry, arty­ku­ły do czysz­cze­nia i kon­ser­wa­cji bro­ni, sza­fy pan­cer­ne na broń pal­ną w kla­sie S1, wia­trów­ki, noże czy akce­so­ria zwią­za­ne z samoobroną. 

Legitymacje

Od 01.02.2017r. w Stowarzyszeniu naszym wpro­wa­dza­my legitymacje.
Posiadanie ich nie jest obo­wiąz­ko­we – nama­wiam jed­nak do jej pozy­ska­nia, ponie­waż upo­waż­nia ona do korzy­sta­nia ze zniżek.

Wszelkie szcze­gó­ły dostęp­ne pod lin­kiem -link