Rozszerzenie pozwolenia na broń – w praktyce

Nagant_1895_f

Na wstę­pie nale­ży wspo­mnieć, że (stan na wrze­sień 2016) łódz­kie WPA nie jest zbyt chęt­ne, aby zwięk­szać narzu­co­ne limi­ty (10 szt. bro­ni kolek­cjo­ner­skiej i 6 spor­to­wej). Nie jest to jed­nak nie­moż­li­we. W prak­ty­ce o roz­sze­rze­nie nale­ży wystą­pić w chwi­li, kie­dy koń­czy nam się już limit przy­zna­nych sztuk i pozo­sta­ła nam jed­na, góra dwie pro­me­sy. Ponadto, aby wnio­sek został pozy­tyw­nie roz­pa­trzo­ny nale­ży dobrze uza­sad­nić powód, dla któ­re­go wystę­pu­je­my o roz­sze­rze­nie. W przy­pad­ku pozwo­le­nia kolekcjonerskiego 

Strzelnica KSS Komunalni w Ozorkowie

Stowarzyszenie nasze ma moż­li­wość korzy­sta­nia ze strzel­ni­cy Koła Strzelectwa Sportowego Komunalni w Ozorkowie.
Spotkania odby­wać się będą co dwa tygo­dnie w sobo­ty. Dla tych, któ­rzy nie mają jesz­cze wła­snej bro­ni ist­nie­je moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z bro­ni obiek­to­wej. Osoby kolek­cjo­nu­ją­ce i strze­la­ją­ce z bro­ni czar­no­pro­cho­wej rów­nież są mile widziani.

Fiasko starań o pozyskanie strzelnicy dla ŁSKB w Moszczenicy

Po pię­cio­mie­sięcz­nej wymia­nie kore­spon­den­cji z Nadleśnictwem muszę z przy­kro­ścią donieść o nie­po­wo­dze­niu przed­się­wzię­cia. Wydawało się, że uzy­ska­li­śmy przy­chyl­ność Nadleśnictwa dla nasze­go pomy­słu i powo­li zbli­ża­my się do pomyśl­ne­go fina­łu. Jednak odwo­łu­jąc się do prze­pi­sów, odmó­wio­no nam zgo­dy na dzier­ża­wę  grun­tu pod strzel­ni­cę stwier­dza­jąc, że brak jest pod­sta­wy praw­nej do zawar­cia umowy.

Procedura ubiegania się o pozwolenie na broń kolekcjonerską.

Ponieważ dosta­je­my spo­ro zapy­tań o prak­tycz­ne kro­ki przy ubie­ga­niu się o pozwo­le­nie na broń, poniż­szy tekst ma na celu przy­bli­że­nie całej pro­ce­du­ry z tym zwią­za­nej. Informacje tu zamiesz­czo­ne doty­czą woje­wódz­twa łódz­kie­go. Chociaż prze­pi­sy doty­czą całe­go kra­ju i pro­ce­du­ry są iden­tycz­ne we wszyst­kich woje­wódz­twach, to prak­ty­ka jest nie­co inna w zależ­no­ści od Wydziału Postępowań Administracyjnych (dalej WPA).

Egzamin w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi na pozwolenie kolekcjonerskie (w praktyce)

 

Mosin lufa

 

Jeśli zde­cy­do­wa­łeś się wystą­pić o pozwo­le­nie tyl­ko na broń kolek­cjo­ner­ską, cze­ka cię egza­min orga­ni­zo­wa­ny przez Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi Wydział Podstępowań Administracyjnych (dalej WPA). Egzamin ten odby­wa się na tere­nie Klubu Strzelectwa Sportowego Strzelmistrz” w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 141 i skła­da się z dwóch eta­pów. Pierwsza część teo­re­tycz­na to 10 pytań, na któ­re musisz odpo­wie­dzieć popraw­nie, dru­ga prak­tycz­na obej­mu­je umie­jęt­no­ści bez­piecz­ne­go posłu­gi­wa­nia się bro­nią i umie­jęt­no­ści strzeleckie.

Nowi członkowie Stowarzyszenia

Miło mi poin­for­mo­wać, że gro­no człon­ków Łódzkiego Stowarzyszenia Kolekcjonerów Broni powo­li lecz suk­ce­syw­nie powięk­sza się.  Mamy też spo­ro zapy­tań i dekla­ra­cje kolej­nych osób chcą­cych przy­stą­pić do nasze­go Stowarzyszenia.

Zapraszamy wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych kolek­cjo­ne­rów bro­ni chcą­cych ubie­gać się o pozwo­le­nie na broń do celów kolek­cjo­ner­skich. Wychodzimy z zało­że­nia, że jeśli decy­du­jesz się wystą­pić o takie pozwo­le­nie to jesteś dosta­tecz­nie zde­cy­do­wa­ny, zde­ter­mi­no­wa­ny i poważ­ny. Jedyny waru­nek jaki musisz speł­nić (poza tym, że jesteś peł­no­let­ni), to wyra­zić chęć przy­stą­pie­nia do nasze­go Stowarzyszenia i speł­nić wymóg for­mal­ny przy­sy­ła­jąc dekla­ra­cję członkowską.