Wnioski i Komunikaty

Aby umoż­li­wić człon­kom ŁSKB zgła­sza­nie (zgod­nie z posta­no­wie­nia­mi Regulaminu) wnio­sków doty­czą­cych dzia­łal­no­ści Stowarzyszenia, utwo­rzy­li­śmy pod­stro­nę -Wnioski i Komunikaty-.
Jednocześnie na pod­stro­nie tej będą ogła­sza­ne komu­ni­ka­ty zwią­za­ne z dzia­łal­no­ścią Stowarzyszenia.

Nowelizacja ustawy o stowarzyszeniach

site-login-logoUstawa z dnia 25 wrze­śnia 2015 r. o zmia­nie usta­wy – Prawo o sto­wa­rzy­sze­niach to pierw­sza tak poważ­na nowe­li­za­cja regu­la­cji praw­nych doty­czą­cych sto­wa­rzy­szeń od cza­sów uchwa­le­nia usta­wy z 1989 r. Nowela moc­no prze­kształ­ca obo­wią­zu­ją­cy wcze­śniej model sto­wa­rzy­szeń zwy­kłych m.in. poprzez nada­nie im ułom­nej oso­bo­wo­ści praw­nej i posze­rze­nie poten­cjal­nych źró­deł finan­so­wa­nia ich działań.

Rozszerzenie pozwolenia na broń – w praktyce

Nagant_1895_f

Na wstę­pie nale­ży wspo­mnieć, że (stan na wrze­sień 2016) łódz­kie WPA nie jest zbyt chęt­ne, aby zwięk­szać narzu­co­ne limi­ty (10 szt. bro­ni kolek­cjo­ner­skiej i 6 spor­to­wej). Nie jest to jed­nak nie­moż­li­we. W prak­ty­ce o roz­sze­rze­nie nale­ży wystą­pić w chwi­li, kie­dy koń­czy nam się już limit przy­zna­nych sztuk i pozo­sta­ła nam jed­na, góra dwie pro­me­sy. Ponadto, aby wnio­sek został pozy­tyw­nie roz­pa­trzo­ny nale­ży dobrze uza­sad­nić powód, dla któ­re­go wystę­pu­je­my o roz­sze­rze­nie. W przy­pad­ku pozwo­le­nia kolekcjonerskiego 

Strzelnica KSS Komunalni w Ozorkowie

Stowarzyszenie nasze ma moż­li­wość korzy­sta­nia ze strzel­ni­cy Koła Strzelectwa Sportowego Komunalni w Ozorkowie.
Spotkania odby­wać się będą co dwa tygo­dnie w sobo­ty. Dla tych, któ­rzy nie mają jesz­cze wła­snej bro­ni ist­nie­je moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z bro­ni obiek­to­wej. Osoby kolek­cjo­nu­ją­ce i strze­la­ją­ce z bro­ni czar­no­pro­cho­wej rów­nież są mile widziani.

Fiasko starań o pozyskanie strzelnicy dla ŁSKB w Moszczenicy

Po pię­cio­mie­sięcz­nej wymia­nie kore­spon­den­cji z Nadleśnictwem muszę z przy­kro­ścią donieść o nie­po­wo­dze­niu przed­się­wzię­cia. Wydawało się, że uzy­ska­li­śmy przy­chyl­ność Nadleśnictwa dla nasze­go pomy­słu i powo­li zbli­ża­my się do pomyśl­ne­go fina­łu. Jednak odwo­łu­jąc się do prze­pi­sów, odmó­wio­no nam zgo­dy na dzier­ża­wę  grun­tu pod strzel­ni­cę stwier­dza­jąc, że brak jest pod­sta­wy praw­nej do zawar­cia umowy.

Portal aukcyjny gun24

 

gun24

 

Od 2015 r. w naszym kra­ju zaczął dzia­łać nowy por­tal aukcyj­ny www.gun24.pl. Skierowany jest do wszel­kiej maści strzel­ców, chcą­cych sprze­dać czy też kupić broń. W inte­re­sie nasze­go śro­do­wi­ska jest pro­mo­wa­nie tego typu ini­cja­tyw dla­te­go wspo­mi­na­my o nim i my.