Samodzielne wytwarzanie amunicji – Elaboracja

Art. 10 ust 6 pkt 4 usta­wy o bro­ni i amu­ni­cji Zabronione jest posia­da­nie amu­ni­cji szcze­gól­nie nie­bez­piecz­nej w posta­ci amu­ni­cji wytwo­rzo­nej nie­fa­brycz­nie, w tym tak­że takiej, do któ­rej wytwo­rze­nia wyko­rzy­sty­wa­ne są fabrycz­nie nowe ele­men­ty amu­ni­cji, z wyłą­cze­niem amu­ni­cji wytwa­rza­nej na wła­sny uży­tek przez oso­by posia­da­ją­ce pozwo­le­nie na broń myśliw­ską, spor­to­wą lub kolekcjonerską.

Dobra praktyka obchodzenia się z bronią kolekcjonerską

Browning FN 1910

W ostat­nich latach w Polsce roz­wi­ja się w szyb­kim tem­pie śro­do­wi­sko kolek­cjo­ne­rów bro­ni pal­nej. Od wpro­wa­dze­nia w obec­nie obo­wią­zu­ją­cej usta­wie o bro­ni i amu­ni­cji nowych kate­go­rii osób któ­re mogą posia­dać broń pal­ną w celach: kolek­cjo­ner­skich, pamiąt­ko­wych i do rekon­struk­cji histo­rycz­nych, zare­je­stro­wa­no w Polsce znacz­ną licz­bę sto­wa­rzy­szeń. Uczestnictwo w nich umoż­li­wia ubie­ga­nie się oraz po speł­nie­niu nie­zbęd­nych for­mal­no­ści, posia­da­nie bro­ni pal­nej. Takie sto­wa­rzy­sze­nia liczą od kil­ku, kil­ku­na­stu do kil­ku­set osób i z regu­ły cha­rak­te­ry­zu­ją się dość dużą dyna­mi­ką wzro­stu licz­by człon­ków. Warto sobie uzmy­sło­wić ile to łącz­nie daje osób w ska­li całej Polski. Dla przy­kła­du Łódzkie Stowarzyszenie Kolekcjonerów Broni w cią­gu pół­to­ra roku ist­nie­nia osią­gnę­ło licz­bę oko­ło 150 człon­ków. Wśród tej licz­nej rze­szy ludzi znaj­du­ją się oso­by pasjo­nu­ją­ce się histo­rią woj­sko­wo­ści i sze­ro­ko poję­tym kolek­cjo­no­wa­niem mili­ta­riów. Zdarzają się tak­że człon­ko­wie grup rekon­struk­cji histo­rycz­nej, któ­ra w ostat­nich latach prze­ży­wa w naszym kra­ju praw­dzi­wy rene­sans (ale to już odręb­ny temat).

Strzelnica

Z przy­kro­ścią infor­mu­ję, że mimo otrzy­ma­nia wszyst­kich wyma­ga­nych prze­pi­sa­mi pozy­tyw­nych opi­nii, nie uda­ło się pozy­skać dział­ki pod strzel­ni­cę. Środowisko oko­licz­nych myśli­wych ode­gra­ło głów­ną rolę w tym, aby nega­tyw­nie nasta­wić miesz­kań­ców do nasze­go projektu.

Wnioski i Komunikaty

Aby umoż­li­wić człon­kom ŁSKB zgła­sza­nie (zgod­nie z posta­no­wie­nia­mi Regulaminu) wnio­sków doty­czą­cych dzia­łal­no­ści Stowarzyszenia, utwo­rzy­li­śmy pod­stro­nę -Wnioski i Komunikaty-.
Jednocześnie na pod­stro­nie tej będą ogła­sza­ne komu­ni­ka­ty zwią­za­ne z dzia­łal­no­ścią Stowarzyszenia.

Nowelizacja ustawy o stowarzyszeniach

site-login-logoUstawa z dnia 25 wrze­śnia 2015 r. o zmia­nie usta­wy – Prawo o sto­wa­rzy­sze­niach to pierw­sza tak poważ­na nowe­li­za­cja regu­la­cji praw­nych doty­czą­cych sto­wa­rzy­szeń od cza­sów uchwa­le­nia usta­wy z 1989 r. Nowela moc­no prze­kształ­ca obo­wią­zu­ją­cy wcze­śniej model sto­wa­rzy­szeń zwy­kłych m.in. poprzez nada­nie im ułom­nej oso­bo­wo­ści praw­nej i posze­rze­nie poten­cjal­nych źró­deł finan­so­wa­nia ich działań.

Rozszerzenie pozwolenia na broń – w praktyce

Nagant_1895_f

Na wstę­pie nale­ży wspo­mnieć, że (stan na wrze­sień 2016) łódz­kie WPA nie jest zbyt chęt­ne, aby zwięk­szać narzu­co­ne limi­ty (10 szt. bro­ni kolek­cjo­ner­skiej i 6 spor­to­wej). Nie jest to jed­nak nie­moż­li­we. W prak­ty­ce o roz­sze­rze­nie nale­ży wystą­pić w chwi­li, kie­dy koń­czy nam się już limit przy­zna­nych sztuk i pozo­sta­ła nam jed­na, góra dwie pro­me­sy. Ponadto, aby wnio­sek został pozy­tyw­nie roz­pa­trzo­ny nale­ży dobrze uza­sad­nić powód, dla któ­re­go wystę­pu­je­my o roz­sze­rze­nie. W przy­pad­ku pozwo­le­nia kolekcjonerskiego 

Strzelnica KSS Komunalni w Ozorkowie

Stowarzyszenie nasze ma moż­li­wość korzy­sta­nia ze strzel­ni­cy Koła Strzelectwa Sportowego Komunalni w Ozorkowie.
Spotkania odby­wać się będą co dwa tygo­dnie w sobo­ty. Dla tych, któ­rzy nie mają jesz­cze wła­snej bro­ni ist­nie­je moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z bro­ni obiek­to­wej. Osoby kolek­cjo­nu­ją­ce i strze­la­ją­ce z bro­ni czar­no­pro­cho­wej rów­nież są mile widziani.