Nowi członkowie Stowarzyszenia

Miło mi poin­for­mo­wać, że gro­no człon­ków Łódzkiego Stowarzyszenia Kolekcjonerów Broni powo­li lecz suk­ce­syw­nie powięk­sza się.  Mamy też spo­ro zapy­tań i dekla­ra­cje kolej­nych osób chcą­cych przy­stą­pić do nasze­go Stowarzyszenia.

Zapraszamy wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych kolek­cjo­ne­rów bro­ni chcą­cych ubie­gać się o pozwo­le­nie na broń do celów kolek­cjo­ner­skich. Wychodzimy z zało­że­nia, że jeśli decy­du­jesz się wystą­pić o takie pozwo­le­nie to jesteś dosta­tecz­nie zde­cy­do­wa­ny, zde­ter­mi­no­wa­ny i poważ­ny. Jedyny waru­nek jaki musisz speł­nić (poza tym, że jesteś peł­no­let­ni), to wyra­zić chęć przy­stą­pie­nia do nasze­go Stowarzyszenia i speł­nić wymóg for­mal­ny przy­sy­ła­jąc dekla­ra­cję członkowską.

Nadanie numerów NIP i REGON

W dniu 07.04.2015 r. w Urzędzie Statystycznym w Łodzi został nada­ny numer iden­ty­fi­ka­cyj­ny REGON 361194473, 
w dniu 09.04.2015 r. w Urzędzie Skarbowym Łódź-Widzew otrzy­ma­li­śmy Numer Identyfikacji Podatkowej NIP 7282801825,
tym samym zosta­li­śmy, w myśl lite­ry pra­wa, legal­nie i ofi­cjal­ne dzia­ła­ją­cym Łódzkim Stowarzyszeniem Kolekcjonerów Broni.

Powołanie Stowarzyszenia

W dniu 29.03.2015 r. na zebra­niu człon­ków zało­ży­cie­li zosta­ło powo­ła­ne Łódzkie Stowarzyszenie Kolekcjonerów Broni. W dniu 02.04.2015 r. Stowarzyszenie zosta­ło wpi­sa­ne do ewi­den­cji sto­wa­rzy­szeń zwy­kłych pro­wa­dzo­ne przez Prezydenta Miasta Łodzi pod nume­rem 258. Przedstawicielem Stowarzyszenia został  Tomasz Kotusiewicz.